Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25812
Title: Anatomical study of the cavernous sinus emphasizing operative approaches
Authors: Boyacı, Suat
Aksoy, Kaya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.
Dalgıç, Adem
36135211700
Keywords: Microsurgical anatomy
Cavernous sinus
Microsurgery
Carotid artery
Cranial nerves
Triangles
Internal-carotid artery
Direct surgical-treatment
Parasellar region
Lateral wall
Compartment
Aneurysms
Microanatomy
Connections
Dissection
Neurosciences & neurology
Surgery
Mikrocerrahi anatomi
Kavernöz sinüs
Mikrocerrahi
Karotid arter
Kranial sinirler
Üçgenler
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Türk Nöroşirürji Derneği
Citation: Dalgıç, A. vd. (2010). "Anatomical study of the cavernous sinus emphasizing operative approaches". Turkish Neurosurgery, 20(2), 186-204.
Abstract: AIM: The aim of this article is to describe the microsurgical anatomy of the cavernous sinus, the triangles, and the osseous relationships in the region with special attention to the relationships important in surgical approaches on the intracavernous structures. MATERIAL and METHODS: Fifty cavernous sinuses obtained from twenty-five cadaver heads were studied in detail using magnification. Stepwise dissections of the cavernous sinuses performed to demonstrate the intradural and extradural routes, anatomy of the triangles and osseous relationships in the region. RESULTS: The main branches of the intracavernous portion of the carotid artery were the meningohypophyseal, the inferior cavernous sinus, and McConnell's capsular artery. The main branches of the meningohypophyseal trunk were the tentorial, the dorsal meningeal, and the inferior hypophyseal artery. There were variations of the main branches of the meningohypophyseal trunk. The sixth cranial may splite into rootlets as it passes lateral to the carotid artery. There were size and shape variation of the triangles. CONCLUSION: A precise understanding of the bony relationships, the anatomy of the triangels and neurovascular content of the cavernous sinus, together with the use of cranial base and microsurgical techniques are necessary for safer surgery. A single approach is not capable of providing exposure of all parts of the sinus.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı cavernöz sinüs, üçgenler ve bölgedeki kemik yapı ilişkilerinin mikrocerrahi anatomisini, intrakavernöz yapılara yapılacak cerrahi yaklaşımda önemli olan ilişkilere özel bir önem vererek tanımlamaktır. YÖNTEM ve GEREÇ: Yirmibeş kadavra başından elde edilen elli kavernöz sinüs büyütme kullanılarak ayrıntılı olarak çalışıldı. İntradural ve ekstradural yolları, üçgenlerin anatomisini ve bölgedeki kemik ilişkilerini göstermek amacı ile kavernöz sinüslere kademeli diseksiyon uygulandı. BULGULAR: Karotid arterin intrakavernöz parçasının üç ana dalı meningohipofizeal, inferior kavernöz sinüz ve McConnell kapsüler arteriydi. Meningohipofizeal trankın üç ana dalı, tentorial, dorsal meningeal ve inferior hipofizeal arterdi. Meningohipofizeal trankın ana dallarının varyasyonları vardı. Altıncı kranial sinir karotid arterin lateralinden geçerken rutletlere bölünebilir. Üçgenlerin boyut ve şekillerinde değişiklikler vardı. SONUÇ: Kemik ilişkilerinin, üçgenlerin anatomisinin ve kavernöz sinüsün nörovasküler içeriğinin tam anlaşılmasının yanı sıra kafa tabanı ve mikrocerrahi tekniklerin kullanılması daha güvenli cerrahi için gereklidir. Tek yaklaşım sinüsün tüm bölümlerinin açılması için yeterli değildir.
URI: http://turkishneurosurgery.org.tr/pdf/pdf_JTN_743.pdf
http://hdl.handle.net/11452/25812
ISSN: 1019-5149
Appears in Collections:PubMed
Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dalgıç_vd_2010.pdf601.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons