Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2573
Title: Kronik obstruktif akciğer hastalığı akut atağında serum ürik asit seviyesi ve ürik asit/kreatinin oranının önemi
Other Titles: Serum uric acid and uric acide to creatinine ratio important in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease
Authors: Ursavaş, Ahmet
Ocak, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: KOAH akut atak
Serum ürik asit
Serum ürik asit / kreatinin oranı
Solunum fonksiyon testi
Arter kan gazı
COPD acute exacerbation
Serum uric acid
Uric acid to creatinine ratio
Pulmonary functions tests
Arterial blood gases
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ocak, İ. (2010). Kronik obstruktif akciğer hastalığı akut atağında serum ürik asit seviyesi ve ürik asit/kreatinin oranının önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Serum ürik asidinin bir pürin yıkım ürünü olup hipoksik durumlarda arttığı gösterilmiştir. Serum ürik asidinin bozulmuş oksidatif metabolizma için bir belirteç olabileceği düşünülmektedir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda serum ürik asit seviyesinin önemine ilişkin az sayıda bilgi mevcuttur. Bu çalışmada KOAH akut atağı (AA) olan hastalarda serum ürik asit düzeyi ve serum ürik asidinin kreatinine oranının hipoksinin göstergesi olup olamayacağı, solunum fonksiyon testi ve arter kan gazı ile serum ürik asit düzeyi arasındaki ilişki araştırılmıştır.Çalışmaya 70 KOAH AA'lı olgu (67 E, 3 K) ve 36 sağlıklı birey (24 E, 12 K) alındı. Olguların yaş ortalaması 67.38 ± 0.99, sağlıklı bireylerde 47.11 ± 2.26 idi.Elde edilen sonuçlara göre KOAH AA'lı olguların serum ürik asit düzeyleri tedavi öncesi ortalama 6.48 ± 0.25 mg/dl, tedavi sonrası ortalama 5.74 ± 0.24 iken, kontrol grubunun 3.75 ± 0.18 mg/dl idi. KOAH AA'lı olgularda tedavi öncesi serum ürik asit düzeyi ve serum ürik asidinin kreatinine oranı tedavi sonrasına göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001, p<0.01). KOAH AA'lı olguların hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrası serum ürik asit düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Tedavi sonrası ürik asidin düşmesi ile birlikte solunum fonksiyon testi parametrelerinde ve arter kan gazı değerlerinde belirgin düzelme vardı.Korelasyon analizinde, KOAH AA grubunun bazal serum ürik asidinin kreatinine oranı ile PaCO2 arasında anlamlı pozitif korelasyon (p<0.01), bazal PaO2 değeri arasında anlamlı negatif korelasyon (p<0.05) saptandı.Sonuç olarak, KOAH olgularında serum ürik asit ve ürik asidin kreatinine oranının hipoksi belirteci olarak kullanılabileceği saptandı.
Serum uric acid (UA), the final product of purine degradation, has been shown to be increased in the hypoxic state. İmportantly, serum uric acid has been proposed as a marker for impaired oxidative metabolism. Few data exist regarding the significance of serum UA in patients with COPD. İn this study, we have investigated the value of serum uric acid and serum UA to creatinine ratio in akute exacerbations COPD with hypoxia as a marker of hypoxia and relation of serum uric acid levels and UA to creatinine ratio with pulmonary function tests and arterial blood gases.Seventy patients with COPD exacerbations and 36 healty subjects were invastigated. The mean age was 67.38 ± 0.99 year in patients with COPD and 47.11 ± 2.20 year in healthy subjects. İn patients with akute exacerbations COPD, pretreatment mean serum UA levels were 6.48 ± 0.25 mg/dl and posttreatment levels were 5.74 ± 0.24 mg/dl. Mean serum UA was 3.75 ± 0.18 mg/dl in healthy subjects. These data shoved that pretreatment levels of mean serum UA and serum UA to creatinine ratio was higher when compared to postreatment level (p<0.001, p<0.01). Also there were significant differences between both pre and post treatment mean serum UA levels and healthy controls serum UA levels (p<0.001). After treatment, serum UA level was decreased and pulmonary function tests and arterial blood gases were improved.As a result of correlation analysis, group of acute exacerbations COPD is serum UA to creatinine ratio between positive correlated to PaCO2 (p<0.01) and negatively correlated to PaO2 (p<0.05).In conclusion, our findigs indicate that serum uric acid levels and uric acid to creatinine ratio may be a marker of hypoxia in patients with COPD.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2573
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307297.pdf445.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons