Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2571
Title: Propofol ile deksmedetomidin sedasyonunun aksiller blok uygulaması üzerine olan etkisinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of propofol versus dexmedetomidine sedation on axillary block
Authors: Yavaşcaoğlu, Belgin
Ata, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Deksmedetomidin
Alfa2 adrenerjik agonist
Propofol
Sedasyon
Aksiller blok
Dexmedetomidine
Alfa2 adrenergic agonist
Sedation
Axillary block
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ata, F. (2018). Propofol ile deksmedetomidin sedasyonunun aksiller blok uygulaması üzerine olan etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Rejyonal anestezide sedasyon uygulaması hastanın anksiyetesini azaltmakta ve konforunu sağlamaktadır. Deksmedetomidinin, sedasyon sağlaması, anestezik ve analjezik gereksinimini azaltması yanında belirgin solunumu deprese edici etkisinin olmaması nedeni ile anestezide ve yoğun bakımda sedasyon amacı ile tercih edilmektedir. Çalışmamızda sedasyon için yaygın olarak kullanılan propofol ile analjezik özellikleri olduğu bildirilen deksmedetomidinin aksiller blok üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, aksiller yaklaşım ile brakial pleksus bloğu uygulanacak, elektif el ve ön kol cerrahisi geçirecek, ASA (American Society of Anesthesiologists) 1–2, 40 olgu randomize edilerek eşit 2 gruba ayrıldı. Grup D’deki (n=20) olgulara aksiller blok uygulamasından önce deksmedetomidin intravenöz (iv) olarak 1 μg kg-1 yükleme dozu 10 dk.da uygulandıktan sonra 0.2–0.7 μg kg-1 sa-1 dozunda infüzyon, Grup P (n=20) olgulara ise propofol iv olarak 10 dk.da 1 mg kg-1 yükleme dozunu takiben 50– 100 μg kg-1 dk-1 dozunda propofol infüzyonu başlandı. Her iki grupta da sedasyon, Ramsay Sedasyon Skoru (RSS) ile değerlendirildi ve hedef sedasyon seviyesi RSS=3–4 olarak belirlendi. Hedef sedasyon düzeyine erişildiğinde aksiller blok uygulandı. Deksmedetomidin veya propofol infüzyonu cerrahi girişim bittiğinde sonlandırıldı. Her iki grupta da sedasyon skorları, hemodinamik parametreler, periferik oksijen satürasyonu, solunum sayısı, “Pinprick” testi ve Bromage skorları ile duyusal ve motor blok seviyeleri, postoperatif dönemde duyusal ve motor blok gerileme zamanı, ilk analjezik gereksinim zamanı ve yan etkiler kaydedildi. Bulgular: İki grup arasında demografik veriler, hemodinamik parametreler, sedasyon skorları, duyusal ve motor blok seviyeleri ve yan etkiler açısından fark bulunmadı. Deksmedetomidin grubunda postoperatif duyusal blok geri dönüş zamanı ve ilk analjezik gereksinim zamanı propofol grubuna göre anlamlı olarak daha uzun bulundu (p<0.05, p<0.05). Sonuç: Deksmedetomidin ile propofole benzer sedasyon ve hemodinamik stabilite sağlanmasının yanında, aksiller blok sırasında duyusal blok süresi ve ilk analjezik gereksinim zamanını uzatması nedeniyle, operasyon süresinde uzama beklenen olgularda sedasyon amacı ile kullanılabileceği kanısındayız.
Aim: Sedation during regional anaesthesia can decrease patients’ anxiety and enhance patients’ comfort. Besides having sedative and analgesic properties, and reducing the need for anesthetics and analgesics, dexmedetomidine has been preferred for sedation in the intensive care unit and the operating area because it does not have a respiratory depressive effect. Propofol has been generally used for sedation and the analgesic property of dexmedetomidine has been reported, in this study we investigated the effects of propofol versus dexmedetomidine sedation on axillary brachial plexus block. Methods: Forty patients, American Society of Anesthesiologists (ASA) 1- 2, undergoing elective hand and forearm surgery by axillary brachial plexus block were enrolled to the study. Patients were randomized into two groups: in Group D (n=20), before the axillary block a loading dose of 1μg kg-1 dexmedetomidine was given in 10 minutes, followed by continuous administration at a dose of 0.2–0.7 μg kg-1 h -1 throughout the operation. In Group P (n=20), a loading dose of 1mg kg-1 propofol was given in 10 minutes, followed by continuous administration at a dose of 50-100 μg kg-1 h -1 throughout the operation. The infusions were stopped at the end of surgery. Ramsay Sedation Score (RSS) was used for evaluation of sedation level and targeted sedation level was accepted as RSS=3-4. In both of the groups sedation scores, hemodynamic parameters, the level of sensory and motor blocks by using “Pinprick” test and Bromage scale, and side effects were recorded. Also the recovery time of sensory and motor block, time to first analgesic requirement, hemodynamic parameters and side effects were recorded in the postoperative period. Results: There were no difference in demographics, hemodynamic parameters, sedation scores, sensory and motor block levels, side effects between the two groups. The recovery time of sensory block and first analgesic requirement time were significantly longer in the dexmedetomidine group. Conclusion: Because of the effects on sensory block regression time and first analgesic requirement time, dexmedetomidine infusion for sedation may be preferable during axillary block when a prolonged operation time is expected.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2571
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289292.pdf895.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons