Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2568
Title: Yapay sulakalanlar ve diğer yöntemlerle azot ve fosfor gideriminin araştırılması
Other Titles: A survey on nitrogen and phosphorus removal by constructed wetlands and other treatment systems
Authors: Kestioğlu, Kadir
Sivrioğlu, Özge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Azot giderimi
Fosfor giderimi
Yapay sulakalanlar
Atıksu arıtma
Nitrogen removal
Phosphorus removal
Constructed wetlands
Wastewater treatment
Issue Date: 15-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivrioğlu, Ö. (2010). Yapay sulakalanlar ve diğer yöntemlerle azot ve fosfor (N-P) gideriminin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada evsel ve endüstriyel atıksularda bulunan ve ötrofikasyona neden olan azot ve fosfor elementlerinin giderimi için kullanılan yöntemler araştırılmıştır. Çalışmanın asıl amacı, genel olarak sistemin kurulabilmesi için gerekli şartların belirlenmesi ve yapay sulakalan sisteminin bir köye uygulanmasıdır.Sistem kurulumunda 500 kişilik bir köy için bir uygulama yapılmıştır. Önce debi hesaplanmış, kirlilik yükleri belirlenmiş, sızdırmazlık sağlanmış ve Typha Latifolia sulakalan bitkisi vasıtasıyla arıtma yapılacak şekilde tasarım tamamlanmıştır.Sistem tasarımında "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.5"de bulunan AKM=150 mg/l, BOİ = 50 mg/l limit değerleri esas alınmıştır. Çalışma sonucunda projelendirilen sistemde yasal değerler teorik olarak sağlanmıştır.
In this study, removal of nitrogen and phosphorus, which can be found in domestic and industrial wastewater and cause eutrofication, is examined. The aim of this study is to determine how to found constructed wetland systems in general and implementation of a constructed wetland to a village.Implementation is performed on a village of 500 people. First, the flow of wastewater is calculated, then pollution loadings are determined, basin is formed by impermeable substrate and the design is completed such that wastewater is treated using Typha Latifolia which is a type of constructed wetland plant.In the system project, 150 mg/l for TSS and 50 mg/l for BOD5 pollution charges of effluent water are accepted as values of limit.The system projected at the end of study is theoretically within the limits of the legal standards of wastewater discharge.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2568
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340057.pdf8.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons