Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2566
Title: Sosyoekonomik faktörlerin diyabetik retinopati gelişimine etkisi
Other Titles: The effects of socio-economic factors in the development diabetic retinopathy
Authors: Kaderli, Berkant
Toka, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Diabetes mellitus
Diabetik retinopati
Sosyoekonomik faktörler
Diabetic retinopathy
Socio-economic factors
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toka, F. (2012). Sosyoekonomik faktörlerin diyabetik retinopati gelişimine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diabetes mellitus (DM) tüm dünyada en sık rastlanan endokrin hastalıktır. DM komplikasyonu olan diyabetik retinopati, çalışan nüfusta en sık körlük nedenidir. Diyabetik retinopati erken tanı ve tedavi ile ilerlemesi önlenebilen bir hastalıktır. Diyabetik retinopati gelişimini etkileyen birçok faktör mevcuttur. Biz bu çalışmada sosyoekonomik faktörlerin retinopati gelişimine etkisini araştırmayı amaçladık.Bu çalışmaya diyabet tanısı konmuş 297 hasta dahil edildi. Hastalara demografik ve sosyoekonomik durumlarını sorgulayan anket uygulandı. Hastalar göz muayeneleri sonrası retinopatinin var olup olmamasına göre 2 gruba ayrıldı. Hastaların glisemik kontrolünü değerlendirmek için HbA1C değerlerine bakıldı.Çalışmamızda düşük gelir ve eğitim düzeyinin, 15 yıldan uzun diyabet süresinin, yüksek HbA1C değerinin, insülin kullanımının diyabetik retinopati gelişimini arttırdığını saptadık. Diyabetik retinopatili hastaların, diyabet tanısı almadan önce diyabetik retinopatiyi bilmediklerini, tanı aldıktan sonra diyabetik retinopatinin kendilerine anlatılmadığını ve bu hastaların düzenli göz kontrolüne gitmediklerini saptadık.Sonuç olarak toplumun gelir ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi, hastaların hastalıklarını daha iyi tanımalarını ve hastalığın komplikasyonlarını önlemeye yönelik daha fazla çaba göstermelerini sağlayabilir. Çalışmamızda retinopati saptanmayan grupta da HbA1C değerini önerilen değerden yüksek saptadık. Bu da göstermektedir ki bu hastalar da retinopati gelişimi için adaydırlar. Hastaların diyabet tanısı aldıktan sonra düzenli göz kontrolü olmamaları ve kendilerine retinopati hakkında bilgi verilmemesi, diyabetle uğraşan hekimlerin hastaları retinopati konusunda daha fazla bilgilendirmeleri gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bu konuda daha kapsamlı, çok merkezli çalışmalar yapılması sosyoekonomik faktörlerin diyabet üzerindeki etkisini daha iyi açıklayacaktır.
Diabetes mellitus (DM) is the most common endocrine disease all over the world. As a complication of DM, diabetic retinopathy the most common cause of blindness in the working population. Progression of diabetic retinopathy can be prevented with early diagnosis and treatment of disease. In this study we aimed to investigate the effect of socio-economic factors in the development of retinopathy.In this study, 297 patients diagnosed with diabetes were included. Questionnaire about demographic and socio-economic status of the patients was applied. After ophthalmic examination, patients were divided into two groups according to the presence or absence of diabetic retinopathy. Glicolyzed hemoglobin (HbA1C) levels were measured to assess glycemic control of patients.In our study we found that lower income and education, more than 15 years duration of diabetes, high HbA1C level and treatment with insulin is associated with increased rate of the development of diabetic retinopathy. We detected that patients with diabetic retinopathy were not aware of diabetic retinopathy before diagnosis of DM, that diabetic retinopathy was not explained to the patients after diagnosis of DM and patients do not regularly visit the ophthalmologists.As a result, increasing the level of income and education can provide the patients to recognize DM and diabetic retinopathy and to be aware of complications of DM. We found that also patients without retinopathy have higher HbA1C levels. This shows that these patients are candidates for the development of retinopathy. The lack of the regular ophthalmic examination after the diagnosis of DM and knowledge about retinopathy suggest that physicians dealing with DM should spend much more time to inform patients about DM an its complications. More comprehensive and multi-center studies are certainly needed in order to detect the effects of socio-economic factors on the development of diabetic retinopathy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2566
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319202.pdf777.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons