Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2565
Title: İşletmenin ana faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit ile likidite oranları arasındaki ilişki ve BİST uygulamaları
Other Titles: he relation between likuidity ratios and cash that obtained from busi̇ness major activity, investing activity and financing activity and BİST applications
Authors: Gençoğlu, Ümit Gücenme
Kurt, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Nakit akış tablosu
Likidite oranları
Nakit Akış profilleri
Finansal raporlama
Cash flow statement
Liquidity ratios
Cash flow profiles
Financial reporting
Issue Date: 13-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, Y. (2017). İşletmenin ana faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit ile likidite oranları arasındaki ilişki ve BİST uygulamaları.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada 2005 yılından itibaren muhasebe standartlarına göre raporlama yapan ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren üretim işletmelerinde nakit akış tablosunun incelenmesi ve bu işletmelerin nakit akış profilleri ile likidite yeterlilikleri arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmaktadır.Bu amaçla önce finansal raporlama ve likidite hakkında teorik bilgiler verilmiş, muhasebe standartlarına göre nakit akış tablosunun düzenlenmesinde uyulması gereken kurallar ve bu kuralların ülkemizdeki tek düzen muhasebe sistemi uygulamalarından farklılıkları açıklanmıştır. Daha sonra enerji sektöründeki üretim işletmelerinden verilerine ulaşılabilen 15 şirketin 2014-2015 bilanço, 2015 nakit akış tablosu verileri analiz edilmiştir.Analizde bu işletmelerin işletme faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit profilleri ile modeller oluşturulmuş ve her bir model ile likidite ilişkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerle tezde kurulan hipotezler reddedilmiş, analize alınan işletmeler için, nakit akışlarının işletme, yatırım veya finansman faaliyetlerinden sağlanmış olması ile işletme likiditesi yeterliliği arasında bir bağlantı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
In this thesis, it is aimed testing cash flow statement and relation between cash flow profile and liquidity ratios in manufacture businesses that report according to accounting standards and operate capital market as from 2015. In line with this aim, firstly presented theoretical knowledge about financial reporting and liquidity and explained rules that is requirement according to accounting standards and this rule's differences from unified accounting practises in our country. The later, by means of 15 manufacture businesses operating in energy field and its accessible datas, analyzed datas belonging to 2014-2015 years balance sheet and cash flow statement. In analysis, consituted models associated with 15 manufacture's cash profiles obtained from operating activities, investing activities and financial activities, evaluated liquidity relation with each model. With obtained datas, hypotheses that created in thesis are rejected and it is deduced that there isn't any association between liquidity sufficiency and cash flows constituted from operating activities, investing activities and financial activities
URI: http://hdl.handle.net/11452/2565
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459902.pdf4.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons