Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2564
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHökelekli, Hayati-
dc.contributor.authorDemirci, Emine-
dc.date.accessioned2019-12-09T08:36:50Z-
dc.date.available2019-12-09T08:36:50Z-
dc.date.issued2014-11-10-
dc.identifier.citationDemirci, E. (2014). Ahlâki olgunluk ve dindarlık arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2564-
dc.description.abstractBu araştırma, Bursa'daki çeşitli okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden tesadüfî olarak seçilen 521 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın amacı, dindarlık ile ahlâki olgunluk arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, dindarlıkla ve din eğitimi ile ilgili değişkenler bağımsız değişken, ahlâki olgunluk ise, bağımlı değişken olarak ele alınmış ve aralarındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik düzey, mezun olunan lise türü ve medeni durum) ile ahlâki olgunluk arasındaki ilişkiler, dini yönelim açısından incelenmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada, veri toplama aracı olarak, Şengün ve Kaya (2007) tarafından geliştirilen Ahlâki Olgunluk Ölçeği, Allport ve Rose tarafından geliştirilmiş ve Gürses tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılmış Dindarlık Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Anketi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda iç-güdümlü dindarların yüksek bir ahlâki olgunluk düzeyine sahip olduğu, demografik değişkenlerin bu düzey üzerinde anlamlı bir farklılaşma oluşturmadığı, din eğitimi değişkeninin ise, anlamlı bir fark yarattığı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study is carried out randomly on 521 teachers who are employing at various schools in Bursa. The purpose of this study is to observe the relationship between religiousity and moral maturity. In the direction of this purpose; the variables between religiosity and religious education are studied as independent variables and moral maturity is studied as a dependent variable. And also the relationship between them is obseved. In addition, the relations between demographic variables (gender, age, sociaeconomic status, marital status, high school graduation…etc) and moral maturity are observed and the religious orientation is taken into consideration also. General scanning method was used in this research; the data has been obtained by "Moral Maturity Scale"developed by Şengün ve Kaya (2007)and, "Religiosity Scale" developed by Allport ve Rose and adapted into Turkish by Gürses and,"Individual Acknowledgement Questionnaire" developed by the researcher. As a result of this study we determine that; intrinsic religious people have a high moral maturity, the demographic variables are not so effective on this high moral maturity and it is determined that the variable of religious education has an effective difference on the subject.en_US
dc.format.extentXII, 119 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDindarlıktr_TR
dc.subjectİç‐güdümlü dindarlıktr_TR
dc.subjectDış‐güdümlü dindarlıktr_TR
dc.subjectDin eğitimitr_TR
dc.subjectAhlâktr_TR
dc.subjectAhlâki davranıştr_TR
dc.subjectAhlâki olgunluktr_TR
dc.subjectReligiosityen_US
dc.subjectIntrinsic religiosityen_US
dc.subjectExtrinsic religiosityen_US
dc.subjectReligious educationen_US
dc.subjectMoral behavioren_US
dc.subjectMoral maturityen_US
dc.titleAhlâki olgunluk ve dindarlık arasındaki ilişkitr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between moral maturity and religiousityen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389548.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons