Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2560
Title: XIII. asırda Suriye Bölgesinde Memlük-Haçlı münasebetleri
Other Titles: Mamluk-Crusader Relations in Syria in the 13th century
Authors: Yediyıldız, M. Asım
Erdem, Hamide Hale
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Memlükler
Haçlılar
Suriye
Baybars
Kalavun
el- Melikü’l-Eşref Halil
Mamluks
Crusader
Syria
el-Meliku’l-Esref Halil
Issue Date: 23-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdem, H. H. (2017). XIII. asırda Suriye Bölgesinde Memlük-Haçlı münasebetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk-İslâm tarihinin en büyük devletlerinden olan Memlük Devleti (648-923/1250-1517), İslâm coğrafyası için büyük yararlılıklar göstermiştir. Bunlardan en önemlisi Avrupa devletlerinin Suriye bölgesine yönelik düzenledikleri Haçlı seferleri karşısında elde ettikleri başarılardır. Memlükler I. Haçlı Seferi'nden sonra kurulan bölgedeki Haçlı kontluklarına son vererek onları bu bölgeden nihâi olarak çıkarmışlar, İslâm dünyası için büyük bir tehlikeyi bertaraf etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı bu anlamda Memlük Devleti'nin tarihteki yerine vurgu yapmak ve Haçlılarla olan gerek siyasî gerek diplomatik ilişkileri Suriye bölgesi özelinde inceleyerek Sultan Baybars ve haleflerinin Haçlılara karşı izledikleri politikayı ortaya koymaktır. Çalışmada ana hatlarıyla Memlük Devleti ve bölgedeki Haçlı devletlerinden kısaca bahsedilmekte, daha sonra Memlük Sultanı Baybars, halefleri Sultan Kalavun ve el-Melikü'l-Eşref Halîl dönemlerinde Haçlılarla ilişkiler ve yapılan savaşlar ile bu savaşlar neticesinde Suriye bölgesinin hâkimiyet altına alınması anlatılmaktadır.
Mamluk State (648-923/1250-1517), which is one of the biggest state of Turkish-Islam history, showed great utility for Islamic geography. The most important of these are the achievements gained against the Crusades of the European states in the Syria. After the I. Crusade, Mamluks ended the Crusader counties which are established in the region, finally removed them from this region, thus they have eliminated a great danger for the Islamic World. In this sense, the purpose of this study is to emphasize the Mamluk State place in history and to reveal the politics of Sultan Baybars and his successors against the Crusaders by examining both the political and diplomatic relations with the Crusaders in the Syrian region. The Mamluk State and the Crusader states in the region are briefly mentioned in the study, and later on, relations with the Crusader during the Mamluk Sultans Baybars, Sultan Kalavun and el-Meliku'l-Esref Halil period and the conquest of Syria as a result of the war is made, have been told.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2560
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459901.pdf8.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons