Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2556
Title: 70 yaş üzeri meme kanserli hastalarda demografik özellikler
Other Titles: Demographics characteristics of breast cancer patients aged over 70 years old
Authors: Kanat, Özkan
Seyhan, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
Tedavi
Yaşlı hasta
Breast cancer
Treatment
Elderly patient
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Seyhan, S. (2012). 70 yaş üzeri meme kanserli hastalarda demografik özellikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Meme kanseri, kadınlarda en sık teşhis edilen kanser çeşididir ve mortalitenin önde gelen sebeplerindendir. Meme kanseri olan bireylerin çoğunluğunu yaşlı popülasyon oluşturur. Erken tanı aldığı takdirde gelişmiş cerrahi seçenekler, kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi gibi tedavilerin yanı sıra hedefe yönelik tedavi seçenekleri ile başarı oranının yüksek olduğu malignite çeşididir.Bu çalışmada meme kanseri olan ileri yaş hastaların tedavi seçenekleri, aldıkları kemoterapi ajanları ve yan etkileri, operasyon tipleri, tümör evresi, komorbid hastalıkları ve bunların sağkalıma olan etkileri karşılaştırıldı.Retrospektif çalışmamıza Onkoloji Bilim Dalı'na başvuran 70 yaş üzeri 99 hasta dahil edildi. Hastaların aldıkları tedavilerin ve cerrahi yöntemlerin yanı sıra komorbid hastalıklarda kullandıkları tedaviler, patolojik incelemelerde tümörün lenfatik, vasküler invazyon varlığı ve ekstrakapsüler yayılımı, östrojen, progesteron ve cerb-B2 reseptör pozitifliği, tümörün evresi ve histolojik alt grupları ele alınarak bu faktörlerin hastalıklı sağkalıma olan etkileri istatistiksel olarak ortaya kondu.Çalışmada sağkalıma olumlu etkileri olan 2 faktör saptandı. Bunlar hormonoterapi ve radyoterapi idi. Radyoterapi ve hormonoterapi almayan hastaların yaşam sürelerinin, bu tedavileri alanlara göre daha kısa olduğu görüldü. Düşünülenin aksine kemoterapinin hastalıklı sağ kalıma olumlu etkisinin olmadığı gözlendi.İleri yaş meme kanserli hastalarda sağ kalım ve tedavi başarısında radyoterapi ve hormonoterapinin üstünlüğü ilgili literatürlerle benzerdir.
Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer and the leading cause of cancer mortality in women worldwide. Elderly individuals make up a large part of the breast cancer population. If the advanced surgical options for early diagnosis, chemotherapy, radiotherapy and hormonotherapies, such as treatment options, as well as the success rate is high, targeted type of malignancy.In this study, elderly patients with breast cancer treatment options, their agents and the side effects of chemotherapy, type of operation, tumor stage, the effect of comorbid diseases and their survival are compered.Retrospective study of 99 patients over the age of 70 who consulted to Oncology Science were included. Patients with comorbid disorders, as well as the methods used in their treatments and surgical treatments, lymphatic pathological examination of the tumor, presence of vascular invasion and spread of extracapsuler, estrogen, progesterone and c-erb B2 reseptor positivity, tumor stage and histological subgroups statistically by considering the effects of these factors, disease free survival as was put forward.The study was survival of the positive effects of the two factors. They were hormonal and radiotherapy. Survival of patients without radiotherapy and hormonotherapy, according to the people who recieved these treatments were found to be shorter. Contrary to the positive impact of chemotherapy on survival was observed morbid.Advanced age, radiation therapy and patients with breast cancer survival and the success of treatment is similar to the literature related to the rule of hormonotherapy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2556
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319187.pdf805.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons