Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2535
Title: Fâ'ik, Mu'cizâtü'n-nebî: İnceleme-metin
Other Titles: Fâ'ik, Mu'cizâtü'n-nebî: Examination-text
Authors: Kemikli, Bilal
Bilgin, Zeynep Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Mu‘cize
Mesnevî
Fâ’ik
Mu‘cizâtü’n-Nebî
Yûsuf-ı Meddâh
Hikâyet-i Kız ve Cühûd
Issue Date: 20-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, Z. E. (2010). Fâ'ik, Mu'cizâtü'n-nebî: İnceleme-metin. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Fâ'ik, Mu'cizâtü'n-Nebî: İnceleme-Metin" adını verdiğimiz bu çalışmada, Fâ'ik'in kim olduğu ve Mu'cizâtü'n-Nebî adlı eseri üzerinde araştırma yapmak hedeflenmiştir. Mu'cizâtü'n-Nebî; XIV. yüzyılda Anadolu sahasında yazılmış, Mu'cizât-ı Nebî türüne örnek bir mesnevîdir.Çalışmamız, bir Giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş'te, mu'cize kavramının tanımı yapılmış ve mu'cizenin divan şiirine nasıl konu olduğu hakkında kısaca bilgi verilmiştir.Birinci Bölüm'de, Fâ'ik'in kim olduğu ve Mu'cizâtü'n-Nebî'nin nasıl bir eser olduğu hakkında yaptığımız araştırmalara yer verilmiştir. Araştırmalarımızın neticesinde, elimizdeki eserin Yûsuf-ı Meddâh'ın Hikâyet-i Kız ve Cühûd adlı mesnevîsi olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Yûsuf-ı Meddâh'ın hayatı ve eserleri ele alınmıştır. Ardından elimizdeki eserin, şekil, dil ve ifade özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.İkinci Bölüm'de, elimizdeki eserin nüshalarıyla ilgili bilgiler verilmiş ve metnin çeviri çalışması yapılmıştır.Çalışmamızla ilgili değerlendirmeler de Sonuç başlığı altında ele alınmıştır.
In this research, which titled “Fâ’ik, Mu‘cizâtü’n-Nebî: Đnceleme-Metin”, I tried to find out who Fâ’ik is and to examine his work Mu‘cizâtü’n-Nebî. Mu‘cizâtü’nNebî is an example of Mu‘cizât-ı Nebî, a sort of mesnevi describing miracles of Prophet Muhammed, which was written in fifteenth century. Our research consists of an introduction and two main parts. In introduction we made the definition of the miracle and gave a brief explanation about how miracle was used, as a subject, in Turkish Divan Literature. In the first chapter the searh about Fâ’ik’s real identity and the very character of the Mu‘cizâtü’n-Nebî was held. Through this research I found that this work is Yûsuf-ı Meddâh’s work Hikâyet-i Kız ve Cühûd, in the form of Mesnevi. Knowing this I studied Yûsuf-ı Meddâh’s life and Works. After doing this, I studied this work through form, language and literary style. In the second chapter, I gave explanations about copies, manuscripts, of the work and tried to translate the into modern Turkish. I put my own Assessments about this work in conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2535
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262887.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons