Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2533
Title: Perkütan nefrolitotomide nefrostomi traktına uygulanan levobupivakain infiltrasyonu ve intravenöz parasetamol kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The efficacy of levobupivacaine infiltration to nephrosthomy tract in combination with intravenous paracetamol on postoperative analgesia in percutaneous nephrolithotomy patients
Authors: Kılıçarslan, Hakan
Gökten, Özgür Elvan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Perkütan nefrolitotomi
Postoperatif ağrı
Subkutan infiltrasyon
Percutaneous nephrolithotomy
Postoperative pain
Subcutaneous infiltration
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökten, Ö. E. (2009). Perkütan nefrolitotomide nefrostomi traktına uygulanan levobupivakain infiltrasyonu ve intravenöz parasetamol kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Perkütan taş cerrahisi uygulanan hastalarda intraoperatif operasyon bölgesine lokal anestetik infiltrasyonu ve postoperatif intravenöz parasetamol kombinasyonunun ameliyat sonrası ağrı kontrolü üzerine olan etkilerini incelemek. Çalışmaya 18 yaşından büyük 60 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu subkostal ve tek giriş ile gerçekleştirildi. Her birinde 20'şer hasta olmak üzere randomize olarak 3 grup oluşturuldu. 1. gruptaki hastalara (Grup SP) ; İntraoperatif nefrostomi traktına (cilt-ciltaltı ve kas dokusu) 20 ml serum fizyolojik (SF) infiltrasyonu + postoperatif dönemde intravenöz (İV) 4x1 gr parasetamol infüzyonu, 2. gruptaki hastalara (Grup LP) ; İntraoperatif nefrostomi traktına (cilt-ciltaltı ve kas dokusu) 20 ml %0,25 levobupivakain infiltrasyonu + postoperatif dönemde İV 4x1gr parasetamol infüzyonu ve 3. gruptaki hastalara ( Grup LS) İntraoperatif nefrostomi traktına (cilt-ciltaltı ve kas dokusu) 20 ml %0,25 levobupivakain + postoperatif dönemde İV 100 ml SF infüzyonu uygulanandı. Postoperatif dönemde ayılma ünitesinde (0. saat) ve klinikte 2., 4., 6., 8., 12., ve 24. saatlerde vizüel analog skala (VAS) kullanılarak dinlenme ve hareket halindeki ağrısı değerlendirildi. Postoperatif analjezi yöntemine rağmen ağrısı olan (VAS?3) hastalara ? rescue ? analjezik olarak 1mg/kg dozda meperidin intramuskuler verildi. Hastaların postoperatif analjezi memnuniyetleri 5 noktalı skala ile değerlendirildi. Gruplar birbirleriyle ağrı kontrolü ile ilgili parametreler, ağrı tedavisinde kullanılan ajanlara bağlı yan etkiler, cerrahi komplikasyonlar, postoperatif yatış süreleri açısından karşılaştırılmış ve bunlara etki edebilecek faktörler incelenmiştir. Hastaların demografik verileri fark yoktur. Grup LP'deki hastalarda diğer 2 gruba göre kullanılan opiyoid miktarı ve sıklığı daha az, VAS skoru daha düşük, mobilizasyon süreleri daha kısa ve hasta memnuniyet skorları daha yüksek saptanmıştır. Nefrostomi traktına uygulanan levobupivakain infiltrasyonu ve İV parasetamol kombinasyonunun PNL sonrası analjezi yöntemi olarak güvenli ve etkin olduğu görülmektedir. Daha etkili sonuçların verilebilmesi için geniş hasta grupları içeren çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Our aim was to evaluate the efficacy of intraoperative local anesthetic infiltration in combination with intravenous paracetamol infusion on postoperative pain management in patients who underwent percutaneus stone surgery. Sixty patients who were older than 18 years were included into the study. Percutaneus nephrolithotomy (PNL) has been performed via single subcostal access in all patients. Patients were randomized into three groups including 20 cases in each. In the first group (Group SP), 20 ml saline was infiltrated through the whole (cutaneous, subcutaneous and muscle layers) nephrostomy tract intraoperatively and this was followed by intravenous paracetamol (4x1 gr) infusion postoperatively. In the second group (Group LP), 20 ml of 0, 25 % Levobupivacaine infiltration to the nephrostomy tract in a similar manner followed by IV paracetamol infusion. The third group (Group LS) 20 ml of 0, 25 % Levobupivacaine infiltration to the nephrostomy tract in a similar manner followed by IV saline infusion. In the postoperative period, pain status of patients were evaluated in the recovery unit (hour 0) and in the ward at postoperative 2, 4, 6, 8, 12 and 24'Th hours by using the visual analogue scale (VAS). In patients who did not completely respond medication (VAS≥3), meperidine 1 mg/kg intramuscular was given as on additional "rescue" analgesic. The patient satisfaction from the postoperative analgesia management was assessed by 5 points scale. Three groups were compared regarding the demographic features, parameters on pain control, the adverse effects due to agents used in analgesia, surgical complications and postoperative hospital stay. The factors those have impact on these parameters have been analyzed. There was no statistically significant difference between 3 groups regarding the demographic characteristics. Our findings revealed that in group LP, the amount and frequency of opioid used was lesser, VAS score was lower, time period until full mobilization was shorter and patient satisfaction score was higher when compared to the other 2 groups. According to the results our studies, Levobupivacaine infiltration through the nephrostomy tract in combination with intravenous paracetamol infusion was shown to be safe and efficious as an analgesia method following PNL. However, to have more reliable results, this study should be conducted in larger group of patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2533
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307193.pdf900.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons