Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2529
Title: Pediyatrik kalp cerrahisinde steroid kullanımının kardiyopulmoner bypass sonrası görülen sistemik inflamatuar yanıta etkisi
Other Titles: The effect of dexamethasone use to systemic inflammatory responce seen after cardiopulmonary bypass in pediatric cardiac surgery
Authors: Şenkaya, Işık
Yanar, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Konjenital kalp cerrahisi
Kardiyopulmoner bypass
Sistemik inflamatuar yanıt
Deksametazon
Congenital cardiac surgery
Cardiopulmonary bypass
Systemic inflammatory responce
Dexamethasone
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanar, M. (2010). Pediyatrik kalp cerrahisinde steroid kullanımının kardiyopulmoner bypass sonrası görülen sistemik inflamatuar yanıta etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kardiyopulmoner bypass sistemik inflamatuar cevabı indüklemektedir. Bypass sonrası görülen inflamatuar yanıt, içinde interlökin-6'nında bulunduğu proinflamatuar sitokinlerin salınımı ile karakterizedir. Kardiyopulmoner bypass öncesi steroid kullanımı inflamatuar cevabı baskılayabilir ve postoperatif toparlanmayı iyileştirebilir. Bu prospektif ardışık randomize yapılan çalışmada amaç konjenital kalp cerrahisinde deksametazon kullanımının kardiyopulmoner bypass sonrası görülen sistemik inflamatuar yanıta etkisini göstermektir.Normotermik kardiopulmoner bypass altında elektif konjenital kalp cerrahisi yapılacak 30 hasta ardışık randomize olarak çalışmaya alındı. Steroid alan grupta (grup 2) kardiyopulmoner bypass devresinin başlangıç solüsyonuna deksametazone (1 mg/kg) eklendi. Diğer grupta steroid kullanılmadı (grup 1). Kan örnekleri anestezi indüksiyonundan önce, postoperatif 1. saat ve 24. saat arteryel yoldan alındı. Laboratuvar parametreleri tam kan sayımı, üre, kreatinin, interlökin?6, C-reaktif protein, serum amiloid A, prokalsitonin çalışıldı. Klinik parametre olarak kardiopulmoner bypass ve kros klemp süresi, inotrop ihtiyacı, respiratörde kalış, yoğun bakım ünitesinde kalış ve hastanede kalış süreleri ölçüldü.İki grup arasında preoperatif klinik parametreler, kardiyopulmoner bypass ve kros klemp zamanları benzerdi. Grup 1'de postoperatif 1. ve 24. saat interlökin?6 plazma seviyeleri ile inotrop kullanımı grup 2'den belirgin olarak yüksek iken, akut faz reaktanları da steroid almayan grupta, steroid alan gruba göre yüksek bulundu. Her iki grup arasında populasyon sayısının azlığı sebebiyle istatiksel fark bulunamadı. Steroid tedavisi alan grup ile almayan hastalar arasında postoperatif klinik izlem benzerdi.Bu çalışmada çocuklarda kardiyopulmoner bypass devresi içindeki başlangıç solüsyonuna konulan deksametazon, bypass sonrası inflamatuar yanıtın şiddetinde azalma sağladığı gösterilmiştir.
Cardiopulmonary bypass induces a systemic inflammatory responce. Postbypass inflammatory responce characterized by release of proimflammatory cytokines, including interleukin-6. Pre-bypass steroid administration may modulate the inflammatory responce, resulting in improved postoperatif recovery. The purpose of this prospective consucutive randomized study is to demonstrate the effect of dexamethazone on congenital cardiac surgery postcardiopulmonary bypass systemic inflammatory responce.Routinely operated 30 patients will be selected consucutive randomly for congenital cardiac surgery under normothermic cardiopulmonary bypass. Group 1 which received steroid, dexamethasone (1 mg/kg) added to prime solution of the cardiopulmonary circuit. The other group (group 1) steroid not used. Blood samples taken before anesthesia induction, postoperative first hour and 24 hours later from arterial line. Laboratory parameters includes whole blood account, blood urine nitrogene, creatinin, interleukin?6, C-reactive protein, serum amiloid A, procalcitonin. Clinical outcome parameters includes cardiopulmonary bypass and cross clamp time, inotrop therapy, respiratory stay time, intensive care and hospital stay time.Between groups preoperatif clinical parameters, cardiopulmonary bypass and cross clamp time was smiliar. Either in group 1 postoperative first and 24th hour interleukin?6 plazma level and inotrop use significantly higher than group 2 or acute phase reactants was higher in nonsteroid group than steroid group. However there is no statistical differences between two groups due to small number of population. Although postoperative clinical outcomes was smiliar in patients treated with or without steroids.This study shows that administration dexamethasone into the priming solution of the cardiopulmonary bypass circuit in children leads to a reduction in the postbypass inflammatory responce.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2529
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307281.pdf406.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons