Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2523
Title: Renal replasman tedavisi almakta olan hastalarda kardiyovasküler risklerin belirlenmesi ve bu amaçla sistatin C'nin kullanılması
Other Titles: Determination of cardiovascular risk factors in patients who treated with renal replacment therapy and usage of cystatin C for this aim
Authors: Yavuz, Mahmut
Eren, Mehmet Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Keywords: Son dönem böbrek yetmezliği
Sistatin C
Yüksek duyarlılıklı CRP
Troponin T
Arteryel sertlik
Sol ventrikül hipertrofisi
End stage renal disease
Cystatin C
High sensitive CRP
Troponin T
Arterial stiffness
Left ventricular hypertrophy
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, M. A. (2007). Renal replasman tedavisi almakta olan hastalarda kardiyovasküler risklerin belirlenmesi ve bu amaçla sistatin C'nin kullanılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) gelişmiş olan hastalarda mortalite oranı yüksektir ve başlıca nedeni kardiyovasküler olaylardır. Seçilen diyaliz yönteminin aterogenez artışı ile ilişkili olabileceğine dair kanıtlar vardır. Kardiyovasküler riskin erken belirlenmesine ve seçilen diyaliz yöntemine bağlı artmış riskin saptanmasına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Biz de çalışmamızda hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavisi almakta olan hastaları biyokimyasal belirteçler, ekokardiyografik bulgular ve arteryel sertlik ölçümleri ile kardiyovasküler risk açısından karşılaştırmayı, kontrol grubuna göre farkı ortaya çıkarmayı ve sistatin C’nin bu amaca yönelik kullanılabilirliliğini saptamayı amaçladık. Çalışmaya 22 hemodiyaliz tedavisi, 22 periton diyalizi tedavisi alan toplam 44 hasta ve 16 sağlıklı kişi kontrol grubu olarak alındı. Hastaların ve sağlıklı kişilerin hemogram, glukoz, üre, kreatinin, serum elektrolitleri, lipid profili, total protein ve albümin düzeyleri kaydedildi, serum örneklerinden Troponin T, yüksek duyarlılıklı CRP (hsCRP) ve sistatin C düzeyleri ölçüldü ve çalışmaya katılanlara konvansiyonel ekokardiyografi ve arteryel sertlik ölçümleri yapıldı. Hemodiyaliz grubunda periton diyalizi grubuna göre metabolik parametrelerden albümin, total kolesterol, LDL kolesterol düzeyi ile kardiyovasküler risk belirteçlerinden Troponin T olumlu yönde anlamlı olarak düşük bulundu. Yine diyaliz tedavisi alan grup (n=44) ile kontrol grubu (n=16) arasında hemoglobin, hematokrit, üre, kreatinin, total protein, albümin, Troponin T, HsCRP, Sistatin C, sol ventrikül kitlesi ve sol ventrikül kitle indeksi, aort çapları, aort sertliği ve distansibilitesi arasında anlamlı fark saptandı. Tedavi alanlar ve kontrol grubu birlikte değerlendirildiğnde sistatin C düzeyi hemoglobin, hematokrit, üre, kreatinin, total protein, albümin, Troponin T, HsCRP, sol ventrikül kitle indeksi, aort sertliği ve distansibilitesi ile korele bulundu. Ayrıca Troponin T düzeyi 0,01 µg/l sınır değer alınarak diyaliz tedavisi almakta olanlar iki gruba ayrıldı. Troponin T düzeyi sınır değerin üstünde kalan grupta sistatin C düzeyi ile beraber sol ventrikül kitlesi ve sol ventrikül kitle indeksi anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç olarak her iki diyaliz tedavisi alan grup arasında hemodiyaliz grubu lehine daha olumlu sonuçlar elde edildi. Ayrıca çalışmamız neticesinde kardiyovasküler risk belirteci olarak sistatin C düzeyinin kullanılabileceği saptandı.
Mortality in patients with end-stage renal disease (ESRD) is high and cardiovascular disease is the leading cause of mortality. Some evidence demonstrates that the choice of dialysis modality is related with increased atherogenesis. There are many studies conducted to investigate early detection of cardiovascular risk and demonstrate increased risk related with chosen dialysis modality. The aim of our study was to compare cardiovascular risk among ESRD patients treated by different dialysis modalities and control group by using the biochemical markers, echocardiographic invention and arterial stiffness measuring. And also we aimed to evaluate the prognostic value of Cystatin C for cardiovascular events. Forty four patients with ESRD who had been on regular dialysis treatment (22 on hemodialysis and 22 peritoneal dialysis) and 16 healthy persons were included in the study. Hemoglobin, hematocrit, serum glucose, urea, creatinin, serum electrolytes, lipid profile, total protein and albumin values of all patients and control group were recorded. Troponin T, high sensitive CRP and Cystatin C were measured from their blood samples and echocardiograms and arterial stiffness measurements were obtained. In the hemodialysis group metabolic parameters including albumin, total protein, total, LDL cholesterol and Troponin T which is the cardiovascular risk factor were significantly lower than peritoneal dialysis group. Also significant differences between treatment groups and control group in the hemoglobin, hematocrit, urea, creatinin, total protein, albumin, Troponin T, high sensitive CRP, cystatin C values and left ventricul mass and mass index, aortic strain and distensibility were detected. There were significant correlations between Cystatin C and hemoglobin, hematocrit, urea, creatinin, total protein, albumin, Troponin T, high sensitive CRP levels, left ventricul mass and mass index, aortic strain and distensibility. Patients in dialysis treatment group were divided into two groups by taking cutoff level of Troponin T as 0,01 µg/l. Cystatin C level, left ventricul mass and mass index were significantly higher in patients with Troponin T level >0,01 µg/l. In conclusion cardiovascular risk profile was better in the patients who treated with hemodialysis. Also we showed that Cystatin C can be used as a cardiovascular risk factor for patients with ESRD.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2523
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307545.pdf389.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons