Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2518
Title: Opere edilecek olgularda bitkisel ürün kullanımının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of herbal product use in patients undergoing surgery
Authors: Yavaşcaoğlu, Belgin
Bayraktar, Selcan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Bitkisel ürün
Operasyon
Anestezi
Komplikasyon
Herbal product
Surgery
Anesthesia
Complications
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, S. (2010). Opere edilecek olgularda bitkisel ürün kullanımının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Son yıllarda, tıbbi ilaçların yanında çeşitli bitkisel ürünler, beslenme destek ürünleri, vitamin ve mineraller yoğun bir şekilde kullanıma girmiştir. "Doğalsa mutlaka güvenilirdir" sloganıyla sunulan bu ürünler, hastalar tarafından çoğunlukla doktor bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmakta, yan etki ve toksisitelerinin olmadığına inanılmaktadır. Operasyon yapılacak ve anestezi alacak hastalarda bu tür ürünlerin kullanımı sorunları beraberinde getirebilir.Çalışmamızda, operasyon öncesi olguların bitkisel ürün kullanım sıklığını, kullanılan bitkisel ürünlerin türlerini, bitkisel ürün kullanan olgularda operasyon sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonları araştırmayı amaçladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı polikliniğine operasyon öncesi değerlendirme için başvuran sedasyon veya genel anestezi altında operasyon planlanan 140 cerrahi olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular ASA I-II grubu, 18-73 yaş aralığında idi. Olguların sosyodemografik verileri, bitkisel ürün kullanımı, ürünlerin satın alındığı yerler, kullanım şekli, sıklığı, kullanım amacı, kullanılan ürünlerin isimleri, kullanım sonucu beklenmeyen etkiler, bitkisel kozmetik kullanımı, satın alındığı yerler, kullanım şekli, sıklığı, kozmetik kullanımından sonra görülen yan etkiler kaydedildi. Olgularda peroperatif gelişen komplikasyonlar saptandı.Çalışmaya dahil edilen olguların %54.2'sinin bitkisel ürün kullandığı saptandı. Bitkisel ürün kullanımı ve cinsiyet dağılımı karşılaştırıldığında, kadınların erkeklere göre daha çok bitkisel ürün kullandığı belirlendi (p<0.05). Bitkisel ürün kullanan olguların kullanmayanlara göre daha ileri yaştaki olgular olduğu görüldü (p<0.05). Tüm olgularda operasyon sırasındaki komplikasyonlar incelendiğinde %13.6 olguda hipotansiyon gelişirken, diğer %86.4 olguda herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.Çalışmamızda bitkisel ürün kullanan olgularda ciddi bir komplikasyon saptanmamış olsa da, bitkisel ürünlerin yaygın olarak kullanıldığı göz ardı edilmeyerek operasyon öncesi mutlaka sorgulanmalıdır. Gerekirse kullanımlarına anestezi uygulaması öncesi ara verilmeli, eğer kullanımlarına devam ediliyorsa yan etki, toksisite ve ilaç etkileşimleri yönünden hastalar izlenmelidir.
Recently, many kinds of herbal products, nutritional supports, vitamins and minerals are used besides medical drugs. Products that are presented with the slogan If it's natural, than it's reliable; are usually used without doctors' knowledge and control, also they are believed not to have any side effects and toxicity. In patients who will undergo surgery and anesthesia, the usage of herbal products may raise some problems.In our study, we aimed to investigate frequency of patients herbal product usage pre-operatively, pattern of herbal products and peri-operative complications in patients using herbal products. 140 patients who were planned to have sedation and general anesthesia, presenting to the Anesthesia Preoperative Evaluation Clinic at the University of Uludağ, were enrolled to the study. Patients were ASA physical status I-II and aged between 18-73 years. Patients socio-demographic data, usage of herbal products, places that herbal products were bought, usage way, usage frequency, usage goal, names of herbal products, unexpected effects, usage of herbal cosmetics were evaluated. Intraoperative complications were also recorded.It was determined that %54,2 of the patients enrolled to this study, were using herbal products. When evaluating the overall number of the patients using herbal products, a majority were female (p<0.05). Compared to patients not taking natural products, patients taking natural products were significantly older (p<0.05). When evaluating the peri-operative complications, hypotension occured in %13,6 of the patients while no complications occurred in %86,4.Even if we did not observe significant complications in our study, we have to question the usage of these drugs without failing to notice their widespread utilization. If required, therapy may be discontinued, if they are stil being used before anesthesia, their side effects, toxicity and drug interactions must be followed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2518
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307292.pdf296.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons