Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2512
Title: Presinaptik serotonin gerialım blokajının presinaptik serotonin ve noradreanlin gerialım blokajı yapan kombinasyon tedavisine kıyasla antidepresan cevap kalitesine etkisi
Other Titles: Comparison of presynaptic serotonin reuptake blockade with presinaptic serotonin and noradrenalin reuptake blockade in combination in terms of antidepressant quality of response
Authors: Kırlı, Selçuk
Köseoğlu, Aysel Alkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Noradrenalin ve serotonin gerialım blokajı
Serotonin gerialım blokajı
Reboksetin ve sertralin
Noradrenaline and serotonine reuptake inhibition
Serotonine reuptake inhibition
Reboxetine
Sertraline
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köseoğlu, A. A. (2007). Presinaptik serotonin gerialım blokajının presinaptik serotonin ve noradreanlin gerialım blokajı yapan kombinasyon tedavisine kıyasla antidepresan cevap kalitesine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ‘’Major Depresif Bozukluk’’ (MDB) tedavisinde presinaptik serotonin geri alım blokajının, presinaptik serotonin ve noradrenalin geri alım blokajı yapan kombinasyon tedavisine kıyasla antidepresan cevap kalitesine etkisinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla DSM IV MDB tanı kritrerlerini karşılayan ve çalışma protokolüne uygun olan toplam 42 kişiden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu kişiler çalışma için presinaptik serotonin geri alım blokajı üzerinden etkili bir seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSGI) ya da SSGI+presinaptik noradrenalin geri alım blokajı üzerinden etkili bir seçici noradrenalin geri alım inhibitörü (NGİ) kombinasyonu gruplarına dağıtılmıştır. Çalışmaya alınanların sosyodemografik özelliklerini, MDB öykülerini, tıbbi öykü ve fizik muayene ile ilgili bilgilerini almak için hazırlanan formlar doldurulmuştur. Çalışma süresi olan on bir hafta boyunca toplam altı kez değerlendirilen kişilere her değerlendirilme sırasında Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Montgomery ve Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS), Klinik Global İzlenim-Hastalık Şiddeti (CGI-SI) ve Klinik Global İzlenim- İyileşme (CGI-GI) ölçekleri doldurulmuştur. Presinaptik serotonin ve noradrenalin geri alım blokajı yapan kombinasyon tedavisi ve presinaptik serotonin geri alım blokajı yapan monoterapi tedavisi ile 2. vizit itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme sağlanmıştır. Bu iyileşme gerek cevap parametreleri açısından gereksede tam remisyona ulaşma ölçütü olarak tanımlanan HAM-D≤7, HAM-D≤10 parametreleri açısından geçerlidir. Tedaviye cevabın başlama süresi ve genel olarak ulaşılan remisyon kalitesi açısından CGİ-Gİ ölçeği dışında iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. CGI-I ölçeğinde ise vizit 5’deki değişim sertralin+reboksetin grubunda sertralin grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (%57.1±12.2, %41.7±24.4).
The aim of this study is to compare the quality of antidepressant treatment response to ‘’ presynaptic serotonine reuptake inhibition’’ (SSRI) and combination therapy of persynaptic serotonine and noradrenaline reuptake inhibition (SSRI+ NRI) in ‘’Major Depressive Disorder’’ (MDD). Study subjects consisted of 42 patients, who met DSM-IV MDD diagnostic criterion. Patients were asigned to receive ether SSRI or SSRI and NRI. Sociodemographic characteristics, medical and psychiatric history and physical examination findings of the patients were recorded. The duration of the study was 11 weeks. Antidepressant response was measured by Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MDRS), Clinical Global Impressions-Severity of Illness (CGI-SI) and Clinical Global Impressions- Global Improvement (CGIGI), each scale repeated 6 times during the study. At the second visit, there were significant improvement in bath groups. These improvements were valid bath aspect of response parameters and HAM-D≤7/ HAM-D≤10 as a total remission criterias. Except CGI-I scale there was no significant difference between two groups regarding the antidepressant response duration and quality of remission. Difference at CGI-I scale at 5. visit was significantly high in sertraline+reboxetine group than sertralin group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2512
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307540.pdf406.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons