Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2502
Title: Medikal tedavi kararı alınan koroner arter hastalarında dislipidemi tedavisinin arteryel sertlik (stiffness) ve arteryel elastisite üzerine etkisi
Other Titles: Impact of dyslipidemic therapy on arterial stiffness and arterial elasticity in coronary artery disease patients of which medical therapy decision was made
Authors: Kazazoğlu, Ali Rıza
Akgüllü, Çağdaş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Koroner arter hastalığı
Endotel disfonksiyonu
Arteriyel sertlik (stiffness)
Dislipidemi tedavisi
Atorvastatin
Coronary artery disease
Endothelial dysfunction
Arterial stiffness
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgüllü, Ç. (2007). Medikal tedavi kararı alınan koroner arter hastalarında dislipidemi tedavisinin arteryel sertlik (stiffness) ve arteryel elastisite üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Dislipidemi ateroskleroz ve endotel fonksiyonu arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. Endotel fonksiyonu non-invaziv bir metod olan aplanasyon tonometri yöntemi ile arteryel sertlik ve elastisite ölçümleri yapılarak ortaya konabilmektedir. Dislipidemi tedavisinin de koroner arter hastalarında arteriyel sertlik (stiffness) ve arteryel elastisite üzerine olan etkileri araştırılmaktadır. Bu çalışmada medikal tedavi kararı alınan koroner arter hastalarında, ATP III kılavuzu esas alınarak düzenlenen dislipidemi tedavisinin, arteryel sertlik (stiffness) ve arteryel elastisite üzerine etkileri araştırılacaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya U.Ü.T.F. Kardiyoloji Polikliniği’nde yapılan tetkikler sonrası koroner anjiyografi uygulanmış ve medikal tedavi ile takip kararı alınmış, ATP III kriterlerine göre statin başlanması endikasyonu bulunan otuzüç koroner arter hastası dahil edildi. Hastalara altı ay süresince 40 mg/gün atorvastatin verildi. Etik nedenlerden ötürü kontrol gurubu oluşturulamadı. Hastalara koroner anjiyografi uygulandıktan sonraki bir hafta içinde supin pozisyonda, aplanasyon tonometri yöntemiyle sağ radiyal arter üzerinden arteryel sertlik (stiffness) ölçümleri yapıldı ve bu ölçümler atorvastatin tedavisinin altıncı ayında tekrarlandı. Çalışmanın yapıldığı otuzüç hastanın başlangıçtaki ve altıncı ay sonundaki arteryel sertlik ve elastisite ile ilgili ölçümleri karşılaştırıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 60±8.75 olan otuzüç kişilik çalışma popülasyonunda çok damar hastalığı oranı %63.6, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ve kalsiyum kanal blokeri gibi endotel fonksiyonunu iyileştirdiği bilinen ilaçların kullanım oranı sırasıyla %69 ve % 51 idi. Başlangıç LDL-K ortalama değeri 144.3±23.87 mg/dl olan olguların 40 mg/gün atorvastatin tedavisi sonrasında altıncı ay sonu LDL-K ortalama değeri 82.6±19.57 mg/dl’e geriledi. LDL-K’deki düşme anlamlı idi (p<0.001). Büyük arter elastisite indeksi (C1) (BAEI) değeri olumlu ve anlamlı şekilde 11.85±3.46’dan 13,80±3.95’e yükselirken (p<0.001); küçük arter elastisite indeksi (C2) (KAEI) değeri de olumlu ve anlamlı olarak 3.84±1.97’den 8.20±1.98’e yükseldi (p=0.002). LDL-K değerindeki düşme ile KAEI’deki veya BAEI’deki yükselme arasında bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Çalışma popülasyonu önemli oranda anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü, kalsiyum kanal blokeri gibi ilaçları kullanan, yüksek oranda çok damar hastalığı bulunan olgulardan oluşmaktadır. Bu hasta gurubunda aplanasyon tonometri yöntemi ile başlangıçtaki ve altı aylık statin tedavisinden sonraki endotel fonksiyonları araştırılmış ve statin tedavisi ile endotel fonksiyonundaki düzelme ortaya konmuştur. Bu sonuç, yüksek riskli olarak kabul edilen bu hasta gurubunda endotel fonksiyonunu düzelttiği bilinen ilaçlara eklenecek 40 mg/gün atorvastatin tedavisinin ek katkıları olabileceğini düşündürmektedir. Bu konunun daha büyük, randomize çalışmalar ile araştırılması statin tedavisi alan pek çok koroner arter hastasının takibinde yol gösterici olacaktır.
Objectives: There is a strong relation between dyslipidemia, endothelial dysfunction and atherosclerosis. Endothelial function can be shown non invasively by means of arterial stiffness and elasticity measurements via applanation tonometry device. Effects of antidyslipidemic therapy on arterial stiffness and arterial elasticity which is given according to Adult Treatment Panel (ATP) III guide in coronary artery patients have been examined. In this study, we aimed to study the effects of antidyslipidemic therapy on arterial stiffness and arterial elasticity in a population of coronary artery patients that are suitable for medical therapy. Material and Methods: Thirty three coronary artery patients whose medical therapy decision were made after coronary angiography and have to take antidyslipidemic therapy according to ATP III guide, were examined in this study after they have examined in the Uludag University Faculty of Medicine Cardiology Department. Patients were given 40 mg/day atorvastatin for six months. Due to ethic reasons, no control group was formed. Measurements of arterial stiffness were made in a week after coronary angiography in supin position over radial artery via applanation tonometry device and were repeated after six months. Basal and sixth month’s values of thirty three patients were examined. Results: Thirty three patients’ mean age was 60 ± 8.75, multi vessel disease ratio was 63.6 %. Drugs, known to restore endothelial function like angiotensin converting enzyme inhibitors and calcium channel blockers were used in ratios of 69 % and 51 %. Basal low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) mean value was 144.3±23.87 mg/dl where sixth month value after 40 mg/day atorvastatin treatment was 82.6±19.57 mg/dl. LDL-C reduction was statistically significant (p<0.001). Large arterial elasticity index (LAEI) (C1) elevation from 11.85 ± 3.46 to13,80 ± 3.95 was statistically significant (p>0.05). Small arterial elasticity index (SAEI) (C2) elevation from 3.84 ± 1.97 to 8.20 ± 1.98 was also statistically significant (p=0.002). There was no relation between LDL-C reduction and LAEI or SAEI elevation. Conclusions: A high proportion of patients in this study population were using endothelial function restoring drugs like angiotensin converting enzyme inhibitors and calcium channel blockers. In this population, basal and sixth month’s endothelial functions after statin therapy were studied via applanation tonometry device and its positive affects on endothelial function were shown. Thus, addition of 40 mg/day atorvastatin onto this high risk population’s treatment with some endothelial function restoring drugs, seem to have additive beneficial effects. This problem’s further investigation with randomized and bigger studies would be very helpful in monitoring statin using coronary artery patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2502
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307534.pdf475.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons