Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2492
Title: Normal ve yüksek aminotransferaz düzeyli kronik hepatit C hastalarının demografik, histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırılması (normal alanin aminotransferaz aralığı kaç olmalıdır?)
Other Titles: Comparison of chronic hepatitis C patients with normal and high aminotrasferase levels in terms of histopathological and biochemical parameters (what should the range of normal alanine aminotransferase be?)
Authors: Kıyıcı, Murat
Akkaya, Önder
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: HCV
Normal ALT
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, Ö. (2007). Normal ve yüksek aminotransferaz düzeyli kronik hepatit C hastalarının demografik, histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırılması (normal alanin aminotransferaz aralığı kaç olmalıdır?). Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik Hepatit C enfeksiyonu olan tedavi görmemiş hastaların yaklaşık %30’u normal ALT düzeylerine sahiptir (1,2). Sürekli olarak normal ALT düzeyleri sergilemelerine rağmen bu hastaların dikkate değer bir kısmında önemli derecede karaciğer hasarı saptanmıştır (3). Birçok yeni çalışma, normal ALT referans aralığının tanımlandığı önceki değerlerin klinik olarak HCV ile enfekte hastalarda da geçerli olup olmadığını sorgulamaktadır (4,5). Biz bu çalışmada, normal ALT düzeyine sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları; klinik, biyokimyasal, virolojik ve histolojik özellikler bakımından yüksek ALT düzeyine sahip hastalarla karşılaştırmak, ayrıca elde edilen verilere göre histolojik hasarla hangi ALT eşik değerinin ilişkili olduğunu ve hangi ALT düzeyinin kronik hepatiti gösterebildiğini belirlemeyi amaçladık. Kronik HCV enfeksiyonu olan toplam 36 hasta (24 kadın, 12 erkek) antiviral ilaçlarla yapılan tedaviden önce incelenmiştir. Çalışmaya alınan bu hastalar normal ve yüksek transaminazlı hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Normal ALT grubuna 12 (11 kadın, 1 erkek ) ve yüksek ALT’li kronik hepatit C enfeksiyonlu gruba ise 24 (13 kadın, 9 erkek ) hasta dahil edildi. Çalışmamızda; kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ALT için bir eşik değer belirlemek amacıyla kontrol grubu olarak yaşları ve cinsiyetleri birbirine uygun olan 16 sağlıklı gönüllü (9 kadın, 7 erkek) alındı. Çalışmamızda, ALT düzeyleri normal olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların, ALT düzeyleri yüksek olan hastalara kıyasla daha fazla kadın cinsiyette olduğu, daha düşük ferritin düzeylerine, ve daha hafif histolojik hasara sahip olduğuna dair bulgular saptadık. Ayrıca ortalama ALT değeri ile viral yük arasında belirgin ters bir ilişki olduğunu, karaciğer hasarının şiddeti ile ise doğrusal bir ilişki olduğunu gösterdik. Enfeksiyonun tahmin edilen süresinin uzunluğuyla, ALT düzeyi arasında doğrusal bir korelasyon tespit edildi. Kadın kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları kontrol kadın olgulardan ayırmak amacıyla belirlenen eşik ALT değeri %87,5’luk duyarlılık ve %98’lik özgüllük ile 22 IU/L olarak tespit ettik. Kronik HCV enfeksiyonu olmayan sağlıklı erkekleri kronik hepatit C enfeksiyonlu erkeklerden ayırabilecek ALT eşik değer, %97’lik duyarlılık ve %98’lik özgüllük ile 23 IU/L olarak tespit edildi. HAİ puanı ≤ 4 olan hastaları HAİ>4 olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan ayırmak için saptanan ALT eşik değeri, %80,8’lik duyarlılık ve %100’lük özgüllük ile 32 IU/L olarak tespit ettik. Çalışmamızdan elde edilen bu yeni veriler kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda klinik uygulamalarda kullanılan ALT ölçümü için yeni referans aralıkları sağlayarak halen sürmekte olan tartışmalara katkıda bulunabilir.
About 30% of untreated patients with chronic HCV infection have normal ALT levels (1,2). Significant liver damage has been found in a remarkable part of these patients although they continuously present normal ALT levels (3). Many new studies investigate whether previous levels that define normal ALT reference range are valid in these patients (4,5). In this study, we aimed to compare chronic hepatitis C patients with normal ALT levels to patients with elevated ALT levels in terms of clinical, biochemical, virological and histological features and also to determine which ALT threshold value is associated with histological damage according to the obtained data and which ALT level can show chronic hepatitis. A total of 36 patients (24 women, 12 men) with chronic HCV infection were examined before treatment with antiviral drugs. These patients included in the study were separated into two groups as normal patients and patients with elevated transaminase. 12 patients (11 women, 1 man) were included to normal ALT group, 24 patients (13 women, 9 men) were included to the group with elevated ALT and chronic hepatitis C. In our study, 16 healthy volunteers with ages and genders suitable for each other were included as control group in order to determine a threshold level for ALT patients with chronic hepatitis C infection. In our study we found results suggesting that chronic hepatitis C patients with normal ALT levels are more in woman gender and that they have lower ferritine levels and milder histological findings. Also, we showed that there was a significantly inverse relationship between viral load and average ALT level and a direct proportion between estimated infection period and ALT level and severity of liver damage. We determined the threshold ALT level to separate chronic hepatitis C women patients from control women patients as 22 IU/L with 87.5% sensitivity and 98% specificity. A better threshold value for ALT was determined as 32 IU/L with 100% specificity and 80.8% sensitivity in healthy men without chronic hepatitis C infection. These new data obtained from our study may contribute to the ongoing discussions by providing new reference ranges for ALT measurement used in clinical applications at chronic hepatitis C patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2492
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307532.pdf390.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons