Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2491
Title: Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarının patolojik N1 boyunlarında seçici boyun diseksiyonunun yeri
Other Titles: Role of selective neck dissection in management of the pathologically N1 patients with squamous cell carcinoma of larynx, orohypopharynx and oral cavity
Authors: Erişen, Levent
Yıldırım, Tamer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Yassı hücreli karsinom
Seçici boyun diseksiyonu
Adjuvan tedavi
Boyun nüksü
Sağkalım
Squamous cell carcinoma
Selective neck dissection
Adjuvant therapy
Neck recurrence
Survival
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, T. (2008). Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarının patolojik N1 boyunlarında seçici boyun diseksiyonunun yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı patolojik N1 larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında seçici boyun diseksiyonu (SBD) ve adjuvan tedavinin etkinliğini değerlendirmektir. Ocak 1996-Aralık 2005 tarihleri arasındaki 10 yıllık dönemde larenks, orohipofarenks ile oral kavitede yerleşen ve histopatolojik tanısı yassı hücreli karsinom olup cerrahi uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Boyun tedavisi olarak boyun diseksiyonu uygulanan, patolojik boyun evresi N1 (3 cm'den küçük tek metastatik lenf nodu) olduğu saptanan ve en az 2 yıl süreyle veya kaybedilene ya da boyun nüksü gelişene kadar izlenebilen 61 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalardan SBD uygulanan 34'ü "çalışma grubu" (seçici boyun diseksiyonu grubu-SBDG), kapsamlı boyun diseksiyonu uygulanan 27 hasta ise ?kontrol grubu? (kapsamlı boyun diseksiyonu grubu-KBDG) olarak alınmıştır.Çalışmaya alınan boyun tarafındaki genel boyun nüksü oranımız %4.9 iken, bu oran SBDG ve KBDG'nda sırasıyla %5.9 ve %3.9 idi. Adjuvan tedavi almayan hastalarda ise bu oran %9.5 iken, adjuvan tedavi alanlarda ise %2.5 olarak saptandı. İki ve beş yıllık hastalık özgü sağkalım SBDG'nda %78.6 ve %72.5, KBDG'nda %90.5 ve %81.5 idi. İki ve beş yıllık genel sağkalım ise SBDG'nda %67.6 ve %58, KBDG'nda %81.5 ve %66 olarak bulundu. SBDG ve KBDG yukarıdaki tüm parametreler açısından karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).Patolojik N1 larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında SBD onkolojik olarak güvenle uygulanabilir. Ekstrakapsüler yayılımı olmayan patolojik N1 olgularda adjuvan tedavi uygulanması boyun nüksü gelişimini etkilememektedir.
The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of selective neck dissection (SND) and adjuvant therapy in patients who had larynx, orohypopharynx and oral cavity squamous cell carcinoma with pathologically N1 neck.Patients who underwent surgical treatment because of larynx, orohypopharynx and oral cavity squamous cell carcinoma (SCC) in a ten years period from January 1996 to December 2005 were analysed retrospectively. Sixty-one patients who underwent neck dissection for the tratment of the neck, having pathological neck stage of N1 (single metastatic lymph node smaller than 3 cm) and had follow-up for at least 2 years or until death or occurence of neck recurrence were included in the study. Thirty-four of these patients who underwent SND were constituted as the study group (selective neck dissection group-SNDG), remaining 27 patients who underwent comprehensive neck dissection were accepted as the control group (comprehensive neck dissection group CNDG).Overall neck recurrence ratio in the investigated neck side was 4.9%, whilst the same ratio in SNDG and CNDG were 5.9% and 3.9 respectively. Neck recurrence rate for patients who did not have adjuvant therapy was 9.5% whereas it was 2.5 % for those who had adjuvant therapy.Two and five years disease specific survival rates were 78.6% and 72.5% in SNDG, 90.5% and 81.5% in CNDG respectively. Two and five years overall survival rates were found as 67.6% and 58% in SNDG, 81.5% and 66% in CNDG. There is no statistical difference between two groups when SNDG and CNDG were compared for all the parameters above (p>0.05).SND can be employed confidently on oncological basis in patients who have larynx, orohypopharynx and oral cavity squmaous cell carcinoma with pathologically N1 neck. Adjuvant therapy does not effect regional recurrence in pathologically N1 cases without extracapsular spread.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2491
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289280.pdf435.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons