Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24708
Title: The characteristics of suicidal cases regarding the gender
Other Titles: İntihar olgularının cinsiyete göre özellikleri
Authors: Odabaşı, Aysun Balseven
Tümer, Ali Rıza
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Türkmen, Nursel
Fedakar, Recep
AAH-6287-2021
8715251700
8725968900
Keywords: Autopsy
Firearm injuries
Gender
Hanging
Suicide
Turkey
Adolescents
Children
Region
General & internal medicine
Gender differences
Research studies
Discriminant analysis
İntihar
Otopsi
Cinsiyet
Ası
Ateşli silah yaralanması
Issue Date: Dec-2009
Publisher: TÜBİTAK
Citation: Odabaşı, A. B. vd. (2009). "The characteristics of suicidal cases regarding the gender". Turkish Journal of Medical Sciences, 39(6), 917-922.
Abstract: Aim: We studied the patterns of suicide in forensic autopsies performed in Bursa province of Turkey to determine gender differences, incidence of suicide, subgroups of the population most vulnerable to,such deaths, and suicide methods used. Materials and methods: Nine hundred fifty-five death cases due to suicide underwent forensic autopsy between 1996 and 2005 in Bursa were included into the study. All of the cases were analyzed in terms of age, gender, and method of suicide, time of year, and alcohol use. Results were subjected to discriminant analyses using SPSS 11.0. Results: There were 955 cases, with 682 males (12-95 years; mean, 41.2 years) and 273 females (10101 years; mean, 33.1 years). For both genders, the most common method was hanging, accounted for 51.6% of the cases. Firearm injuries were more frequent in males than in females while insecticide poisoning, falling from height, and drug poisoning were more commonly used methods in females compared to males (P < 0.001), following hanging. Conclusion: In our study there was a significant difference between men and women in terms of suicide age and suicide method. More research studies are needed on gender differences in suicidal behavior to develop prevention strategies.
Çalışmamızda Türkiye’de Bursa İli’nde otopsisi yapılan intihar olgularının insidansını, cinsiyet farklılıklarını, hangi grupların intihara daha yatkın olduklarını, ve kullanılan intihar yöntemlerini ortaya koymayı amaçladık. Yöntem ve gereç: Bursa İli’nde 1996-2005 yılları arasında adli otopsisi yapılan 955 intihar olgusu çalışmaya dahil edildi. İntihar olguları yaş, cinsiyet, intihar metodu, mevsim ve alkol kullanımı yönünden değerlendirildi. Veriler SPSS 11 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: 955 olgunun 682’si erkek, 273’ü kadındı. Erkeklerde yaş ortalaması 41.2 (min:12-max:95), kadınlarda yaş ortalaması 33.1 ( min:10-max:101) idi. Her iki cins için en fazla kullanılan intihar yöntemi (% 51,6) ası idi. Her iki cinste en sık kullanılan yöntem olan asının ardından, ateşli silah yaralanması erkeklerde daha sık kullanılan bir yöntem iken, insektisit zehirlenmesi, yüksekten düşme ve ilaç zehirlenmesi kadınlarda daha sık kullanılan intihar yöntemleri idi (P < 0,001) Sonuç: Çalışmamızda intihar yöntemi ve intihar yaşı açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulundu. İntiharın önlenmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi açısından intiharlarda cinsiyet farklılıklarını ele alan daha çok araştırma yapılması gerekliliği olduğu sonucuna varıldı.
Description: Bu çalışma, 08-11 Aralık 2008 tarihleri arasında İstanbul[Türkiye]’da düzenlenen 1. International Eurasian Congress of Forensic Sciences’da bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://doi.org/10.3906/sag-0904-5
https://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-09-39-6/sag-39-6-15-0904-5.pdf
http://hdl.handle.net/11452/24708
ISSN: 1300-0144
Appears in Collections:Scopus
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Türkmen_vd_2009.pdf135.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons