Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2460
Title: Rejyonal anestezi esnasında iki farklı sedatif ajanın etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of the effects of two different sedative agents during regional anaesthesia
Authors: Şahin, Şükran
Korkmaz, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Rejyonal anestezi
Midazolam
Deksmedetomidin
Sedasyon
Regional anesthesia
Dexmedetomidine
Sedation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, M. (2009). Rejyonal anestezi esnasında iki farklı sedatif ajanın etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, spinal anestezi altında artroskopik diz cerrahisi uygulanacak hastalara sedasyon amacıyla deksmedetomidin ve midazolam uygulamasının etkilerini karsılaştırmayı amaçladık.18-65 yaşları arasında 50 hasta randomizasyon ile iki gruba ayrıldı: Grup M'deki hastalara midazolam 0.04 mg kg-1 intravenöz (iv) uygulandıktan sonra Ramsay sedasyon skoru (RSS) 3-4 olacak şekilde 0,5 mg ek dozlarla işleme devam edildi. Grup D'deki hastalara deksmedetomidin 1 µg kg-1 sa-1 olacak şekilde 10 dakika yükleme dozu uygulandı. Takiben hastaların RSS 3-4 olacak şekilde 0,2-0,7 µg kg-1sa-1 deksmedetomidin infüzyonuna başlandı. Operasyon süresince olguların vital bulguları kaydedildi. Hastaların derlenmeleri modifiye Aldrete skoru (MAS) ile belirlendi. Ağrı değerlendirmesinde sözel nümerik skala (VRS) kullanıldı. Postoperatif VRS ve derlenme kalite skorları (QoR) kaydedildi. Hastalardan 4 sorudan oluşan geri bildirim anketini doldurmaları istendi. Hasta memnuniyeti VRS ile değerlendirildi.Grup D'de kalp hızları Grup M'ye göre düşük bulundu. Benzer şekilde ortalama arter basıncı değerleri de Grup D'de daha düşük bulundu. İşlem boyunca ve sonrasında olguların ağrı skorları benzer bulundu. Postoperatif 8. saatte olguların memnuniyet VRS değerleri ve QoR skorları benzerdi.Sonuç olarak; bu çalışmada, uyguladığımız deksmedetomidin ile hemodinamik ve solunumsal parametreler üzerine olumsuz bir etki olmadan, midazolama eşdeğer kalitede derlenme kriterleri ve hasta memnuniyeti sağlayarak sedasyon uygulaması yapılabileceği gösterilmiştir.
The aim of this study was to compare the efficacy of dexmedetomidine versus midazolam for sedation under spinal anesthesia for arthroscopic knee surgery. Fifty adult patients, 18 to 65 years, were randomized into two groups: Group M received 0.04 mg.kg -1 iv bolus midazolam followed by administration of 0.5 mg boluses to provide Ramsey sedation Scale (RSS) 3-4. Group D received dexmedetomidine loading dose of 1 µgr kg -1 h -1 over 10 minutes and the maintenance dose of 0.2-0.7 µgr kg -1 h -1 to achieve an adequate level of RSS 3-4. All vital signs were recorded during the operation and recovery was evaluated with Modified Aldrete Scale. Pain was scored using Verbal rating scale (VRS). Postoperative VRS and Quality of Recovery (QoR) were recorded. Patients were asked to fill the questionnaire that included 4 questions, and patient satisfaction was rated with VRS. Heart rate and mean blood pressure values were found to be decreased in group D when compared with Group M (p<0.05). Pain scores were similar between groups during and after the procedure. Also, patients’ satisfaction VRS values and QoR scores were similar in postoperative 8th hour. In conclusion, the present study showed that Dexmedetomidine provided similar parameters of recovery and patient satisfaction without negative effects on hemodynamic and respiratory functions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2460
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307219.pdf648.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons