Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2451
Title: Kur’an-ı Kerim’de dil oyunları
Other Titles: Language games in the Qur'an
Authors: Çetin, İsmail
Ömeroğlu, Fatih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Kur’an- Kerim
Qur'an
Wittgenstein
Dil oyunları analojisi
Gündelik dil
Hayat biçimleri
Analogy of language games
Everyday language
Life styles
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ömeroğlu, F. (2019). Kur’an-ı Kerim’de dil oyunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kur’an-ı Kerim’de, Wittgenstein’in dil oyunları analojisinin kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymak için öncelikle dil oyunları analojisi, bir bütünlük içerisinde derinlemesine tahlil edilmiştir. Dil oyunları, gramer, kural ve kullanım arasındaki bağlantılar irdelenerek, gündelik dilimizdeki yeri ortaya konulmuştur. Ulaşılan sonuç, gündelik dilimizin bir uylaşım ürünü olduğu ve bizim gündelik dilimizin sınırlarından ve kullanımlarından öteye geçemediğimizi göstermiştir. O halde dile ve felsefeye dair bir problem varsa, bunun anlaşılması ve giderilmesinin ancak gündelik dilimizdeki sınırlar dahilinde olabileceğidir. Sorunları giderebilmek için asla öte bir dile ihtiyacımız yoktur. Dil oyunları analojisinin tahlilinden sonra, dil oyunlarının kendi içerisindeki benzerlikler ve içinde gerçekleştiği reel dünyanın analizi yapılmıştır. Bu analiz, Kur’an-ı Kerim’in kullandığı dil oyunlarının, benzerlikleri ve içinde gerçekleştiği yaşam biçimiyle aynı olduğu ortaya konulmuştur. Kur’an-ı Kerim’in üzerinde durduğu üç temel konu vardır: Allah inancı, ahiret inancı ve insan anlayışıdır. Ayetlerde geçen bu üç konuya dair örnekler verilerek burada kullanılan dil oyunları ortaya konulmuştur. Ayetler bu dil oyunlarını ortaya koyarken, cahiliye Arap toplumunun yaşam biçimini göz önüne almıştır. Çünkü dil oyunları belli bir yaşam biçimi içerisinde gerçekleşir. Kur’an-ı Kerim de cahiliye Arap toplumunun sosyo-kültürel yaşamını göz önünde bulundurarak, onların gündelik dilde kullandığı dil oyunlarını kullanarak ilahi mesajını vermiştir.
In the Qur'an, first of all, the language games analogy has been thoroughly analyzed in order to determine whether Wittgenstein's language games analogy is used. The connections between language games, grammar, rules and usage have been examined and its place in our daily language has been revealed. The result has shown that our everyday language is a product of convergence and that we cannot go beyond the limits and uses of our everyday language. So if there is a problem with language and philosophy, understanding and correcting it is only within the limits of our everyday language. We don't need any other language to solve the problems. After the analysis of the analogies of language games, the similarities within the language games themselves and the real world in which they occur are analyzed. This analysis revealed that the language games used by the Qur'an were the same as the similarities and the way of life in which they took place. There are three main topics that the Qur'an focuses on. Belief in Allah, belief in the Hereafter and understanding of human beings. The examples of these three topics in the verses are given and the language games used here are presented. While the verses reveal these language games, ignorance has taken into consideration the lifestyle of Arab society. Because language games take place in a certain way of life. In the Qur'an, ignorance gave the divine message by considering the socio-cultural life of Arab society and using the language games they play in everyday language.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2451
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fatih_ömeroğlu_tez.pdf.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons