Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2449
Title: MDA-MB-231 ve MCF-7 insan meme kanseri hücre soylarında zeytin yaprağı ekstresinin anti-kanser ilaçlarla kombinasyonunun araştırılması
Other Titles: Investigation of olive leaf extract in combination with anti-cancer drugs in MDA-MB-231 and MCF-7 human breast cancer cell lines
Authors: Ulukaya, Engin
Korkmaz, Şeniz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytin yaprağı ekstresi
Meme kanseri
Apoptozis
Olive leaf extract
Breast cancer
Apoptosis
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, Ş. (2012). MDA-MB-231 ve MCF-7 insan meme kanseri hücre soylarında zeytin yaprağı ekstresinin anti-kanser ilaçlarla kombinasyonunun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser olmakla birlikte birçok ülkede kanserden ölümlerin başlıca nedenidir. Bu nedenle erken tanı ve etkin tedavisi çok önemli hale gelmiştir.Epidemiyolojik çalışmalar ve hayvan deneyleri bazı besinsel bileşiklerin çeşitli kanserlerin insidans hızlarında rol oynadığını ortaya çıkarmıştır. Zeytin yaprağı ekstresinin ve fenolik bileşenlerinden biri olan oleuropeinin anti-kanser etkisi birçok çalışmada gösterilmiştir. Mevcut literatürlerde zeytin yaprağı ekstresinin diğer ilaçlarla kombinasyon çalışmasına rastlanmamıştır.Bu çalışmada MDA-MB-231 ve MCF-7 insan meme kanseri hücre soylarında, zeytin yaprağı ekstresini tedavide kullanılan ajanların değişik dozları ile kombine ederek, düşük tedavi dozlarının etkinliğinin arttırılıp arttırılamadığı araştırıldı. Böylece meme kanserinde yeni tedavi yaklaşımlarının araştırılması planlandı. Bu nedenle meme kanseri tedavisinde kullanılan epirubisin, doksorubisin ve dosetaksol ilaçları seçildi. Zeytin yaprağı ekstresi hem tek başına hem de bu ilaçlarla kombine edilerek kullanıldı.Çalışmamızda zeytin yaprağı ekstresinin, MDA-MB-231 hücre soyunda ilaçların sitotoksik etkilerini arttırdığı saptandı. MCF-7 hücre soyunda ise, MDA-MB-231 hücrelerindeki etkinin tersine, epirubisin ve doksorubisin ile kombinasyonlarında bu ilaçların sitotoksik etkisini azalttığı bulundu. Western blotting ile bakılan kırılmış PARP proteininin MCF-7 hücre soyunda dosetaksol ve epirubisinin tek başına ve zeytin yaprağı ekstresi ile kombinasyonlarında kırıldığı dolayısıyla ölümün apoptozisten kaynaklandığı, MDA-MB-231 hücre soyunda ise PARP kırılması olmadığı bulundu. RT-PCR ile gen ekspresyon düzeylerine bakıldığında MDA-MB-231 hücrelerinde zeytin yaprağı ekstresi apoptozis ile ilişkili genlerde artışa neden oldu. MCF-7 hücrelerinde epirubisin ile artan apoptozis ile ilişkili genlerin, epirubisin ile zeytin yaprağı ekstresinin kombine edilmesi halinde azaldığı görüldü. Bu azalma zeytin yaprağı ekstresinin MCF-7 hücrelerinde sitotoksisiteyi azaltıcı etkisi ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak bu bulgulara dayanarak, zeytin yaprağı ekstresinin anti-kanser ilaçlarla kombine edildiğinde hücrenin fenotipine bağlı olarak ilaçların etkisini değiştirebileceği sonucuna varıldı.
Breast cancer is the most common cancer in women and the primary reason of deaths from cancer in most countries. Therefore, early diagnosis and effective therapy has become very important.Epidemiologic studies and animal experiments have shown that some nutritional compounds play a role in incidence rates of various cancers. The anti-cancer effect of olive leaf extract and oleuropein, one of the phenolic compounds in the extract, were demonstrated in many studies. There were no combination studies of olive leaf extract with other drugs in current literature.In this study, olive leaf extract is used in combination with different doses of agents that are currently used in the treatment of breast cancer in MCF-7 and MDA-MB-231 human breast cancer cell lines and it is investigated whether their combination increases the effectiveness of low treatment doses. Thus, investigation of new approaches in breast cancer treatment is planned. For this reason, the drugs that are used in breast cancer therapy, epirubicin, doxorubicin and docetaxel, are chosen.In our study, it was found that olive leaf extract increases the cytotoxic effect of the drugs in MDA-MB-231 cell line. In contrast, it was found that combinations with epirubicin and doxorubicin decreases the cytotoxic effect on MCF-7 cell line. Detection of PARP cleavage by western blotting in MCF-7 cell line treated with epirubicin and docetaxel alone and their combination with olive leaf extract shows that these cells undergo apoptosis while PARP cleavage was not detected in MDA-MB-231 cell line. Olive leaf extract caused an increase in expression levels of apoptosis related genes in MDA-MB-231 cell line by using RT-PCR. In MCF-7 cell line, it was found that the expression levels of apoptosis related genes increase in epirubicin treatment and decrease in epirubicin and olive leaf extract combination treatment. This decrease was in accordance with the cytotoxicity reducing effect of olive leaf extract in MCF-7 cell line.As a result, it was concluded that when used in combination with anti-cancer agents, olive leaf extract can change the effectiveness of these drugs depending on cell phenotype.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2449
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303354.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons