Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2448
Title: Preeklampside plazma adiponektin düzeyinin araştırılması
Other Titles: Plasma adiponectin level in preeclampsia
Authors: Uncu, Gürkan
Avcı, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Adiponektin
Preeklampsi
Adiponectin
Preeclampsia
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, İ. (2008). Preeklampside plazma adiponektin düzeyinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Preeklampsi ile plazma adiponektin seviyesi arasındaki ilişkinin araştırılması.Yöntem ve Gereç: Bu çalışmaya 24 hafta ve üstündeki 20 ağır preeklamptik gebe ve 20 sağlıklı gebe olmak üzere toplam 40 gebe alınmıştır. Gebelerin plazma adiponektin düzeyleri, kan biyokimya parametreleri, hemogram değerleri ve tam idrar tahlilleri incelendi. Sürekli değişkenlerin ortalamalarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U-testi ve Wilcoxon rank testi; kategorik değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılmasında Ki-kare testi, bu değişkenlerden bağımsız olanlarının belirlenmesinde ise lojistik regresyon analizi kullanıldı.Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin demografik özellikleri benzerdi. Ağır preeklamptik gebelerin ortalama plazma adiponektin düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (15,6'ya karşın 8,4 ?g/ml; p<0,001). Plazma adiponektin düzeyleri sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında pozitif; gebelik süresi, ultrasonografik fetal ölçümler ve yenidoğan ağırlıkları arasında ise negatif yönde korelasyonlar belirlendi. Lojistik regresyon analizine göre, kreatinin ve ALT ile birlikte adiponektinin dahil edildiği bir model, ağır preeklampsi olgularının teorik olarak tümünü doğru olarak öngörebiliyordu (R2=1.0; p<0,001).Sonuç: Çalışmamızda adiponektini; preeklampsiyi belirlemede, hemoglobin, karaciğer fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyon testleri dışında bağımsız değişken olarak saptadık. Ancak adiponektinin preeklampsi belirteci olarak kullanılabilmesi için preeklampsi bulguları ortaya çıkmadan başlatılan ve daha geniş hasta gruplarını dahil eden çalışmalara ihtiyaç vardır.
Objective: To investigate the relationship between preeclampsia and plasma adiponectin levels Material and methods: Fourty pregnant women at least 24 weeks of gestational, 20 of whom were preeclamptic and 20 healthy were included in this study. Plasma adiponectin levels, serum biochemical parameters, complete blood count and urinalysis of the patients were studied. MannWhitney U–test and Wilcoxon rank test were used for comparing the means of continuous variables, the chi-square test was used for categorical variables, and logistic regression analysis was used to define independent variables. Results: The demographic data of the groups were similar. The mean plasma adiponectin levels of severe preeclamptic patients was significantly higher than the control group (15,6 vs 8,4 µg/ml; p<0,001). Positive correlations were observed between plasma adiponectin levels and systolic and diastolic blood pressures, whereas negative correlations were observed between plasma adiponectin levels and gestational age, fetal biometric measures and neonatal birth weight. A logistic regression model including adiponectin togeher with creatinine and ALT, was theoretically able to predict all severe preeclamptic cases (R2 =1.0; p<0,001). Conclusion: Adiponectin was found to be a predictor of preeclampsia independently of hemoglobin, liver function tests and renal function tests. Yet further prospective studies with larger patient groups are needed before adiponectin can be used as a clinically useful prdictor of preeclampsia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2448
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289306.pdf258.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons