Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2445
Title: Türk romanında jakobenizm Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Other Titles: Turkish novel jacobinism Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Authors: Arslan, Hüsamettin
Kaya, Aysel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Genel Sosyoloji ve Metadoloji Bilim Dalı.
Keywords: Jakobenizm
Roman
Kanon
Mizah
Jacobinism
Novel
Canon
Humour
Issue Date: 7-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, A. (2012). Türk romanında jakobenizm Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın ele aldığı tez şudur: "Türk romanında Jakobenizm Yakup Kadri'nin romanları, Türk kanonunda Jakobenizmin paradigmatik örnekleridir." Yakup Kadri, hem romanları hem de imtiyaz sahibi olduğu Kadro Dergisi ile Kemalist ideolojinin başöğretmenidir. Başöğretmenlik Jakoben bütün ideolojileri, kurguladıkları halka götüren yoldur. Giriş bölümünde tezle ve tezin genel kavramları ilgili açıklamalar vardır: gelenek, Jakobenizm, roman, ideal roman ve tezli roman, mizah üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde modern bir politik ideoloji olan Jakobenizmin izleri takip edilmiş, ilk önce Klasik Jakobenizme anlamını veren Eski Ahit ve I. James'le bağlantılarından bahsedilmiş, Antik Yunan'da Platon, sonra Machiavelli ve Rousseau'daki bağlantılarına değinilmiştir. Daha sonra da tarihte 1789 Fransız Devrimi'yle asıl anlamını kazanan modern Jakobenizm ele alınmış, devrimle ortaya çıkan total ideolojilerle Jakobenizmin ilişkisi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Yakup Kadri'nin romanlarının neden Jakoben roman oldukları, romanların tezlerinden yola çıkarak anlatılmıştır. Yakup Kadri'nin de dahil olduğu Kadro Hareketi ve Kadro Dergisi yine bu bölümde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Yakup Kadri'nin metinleri çağdaşı bir başka romancı Refik Halid'in metinleri ile mukayese edilmiştir. Devletin dayatmacı ve ciddi ideolojisi Yakup Kadri romanlarına egemendir. Bunun yanında Refik Halid hem hayat hem de ideoloji karşısında mizahi bir duruşa sahiptir. Mizah ise hem muhalif hem yıkıcılık özelliğiyle Jakoben ideolojilerin karşısındadır. Jakobenizmin dayatmacı ve anti-diyalog tavrı karşısında gülme sosyaldir ve bir diyalogu gerektirir. Yakup Kadri'nin romanları ile Refik Halid'in romanları ve roman dışı metinleri mizah temelinde karşılaştırılmıştır.
Address the thesis of this work is: "Turkish novel Jacobinism Yakup Kadri's novels are in Turkish canon Jacobinism's examples of paradigmatic." Yakup Kadri, both novels and concession with tho Kemalist ideologys principal owned by the staff of the magazine. Principality is the way that leads to the public what they envision for all early, Jacobin. Comments about the general concepts of the thesis in the introduction are: tradition, Jacobinism, novel, focuses on the ideal novel and thesis novel, humor. The first section is a political ideology which has been following the traces of the modern Jacobinism, first giving the meaning of the old testament and the classical Jacobinism. James issue, ancient Greek with links I in Plato, Machiavelli and Rousseau after have been mentioned in the links. With the French Revolution of 1789, and then also at the principal meaning of winning modern Jacobnism addressed, revolutionary change in the resulting total ideology Jacobinism focuses on the relationship. The second section Yakup Kadri's novels why their thesis from the Jacobin novel. Yakup Kadri's Staff, including the Staff movement and again in this section are covered in the magazine. In the third chapter of the text comes from another writer Yakup Kadri and Refik Halid's texts have been compared. The ideology of the State, insisting and serious novel as Yakup Kadri. In addition, Refik Halid's life and ideology has a humorous opposite. With both humor and opposing ideologies Jacobin. Laughing is social and laughing in the face of the attitude of dialogue, insisting and anti-and requires a dialogue. Yakup Kadri's novels with Refik Halid's novels and non-fiction texts compared on the basis of humor.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2445
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319607.pdf6.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons