Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2430
Title: Uterusun mezenşimal tümörlerinde CD117 ekspresyonunun araştırılması
Other Titles: A study of CD 117 expression in uterin mesenchymal tumors
Authors: Özuysal, Sema
Özgür, Tümay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: CD117
İmmünohistokimya
Uterus
Mezenşimal tümör
Immunohistochemistry
Mesenchymal tumor
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, T. (2008). Uterusun mezenşimal tümörlerinde CD117 ekspresyonunun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmanın amacı; uterusun çeşitli benign ve malign mezenşimal tümör gruplarında CD 117 nin immunohistokimyasal ekspresyonu; bu ekspresyonun tümör tipleri ve morfolojik özellikleri ile ilişkisini ve mezenşimal tümörlerin ayırıcı tanısındaki rolünü araştırmaktı. Uterus kaynaklı 12 leiomyosarkoma (LMS); 8 düşük gradeli endometrial stromal sarkoma (DGESS), 4 atipik leiomyoma (ALM), 31 sellüler leiomyoma (SLM) ile 9 klasik leiomyoma (KLM) olgusunun parafin bloklarından yapılan kesitlere, immünohistokimyasal (İHK) yöntemle CD 117 boyaması uygulandı. %10 ve daha fazla orandaki tümöral hücrede immün reaktivite saptanması, pozitif olarak değerlendirildi. Boyanma yoğunluğu +1 - +3 arasında; boyanma yaygınlığı ise fokal (%10-30), orta derecede (%30-60) ve diffüz (>%60) olarak derecelendirildi. İstatiksel olarak Fisher’in kesin ki-kare testi ve Kolmogorov-Smirnov testleri kullanıldı. 12 LMS olgusunun 11 i (%91,7), 8 ESS olgusunun 7 si (%87.5), 31 SLM’nın 27 si (%87); 4 ALM ve 9 KLM’ nın tamamında (%100) pozitif boyanma izlendi. Kalan 6 olguda ekspresyon gözlenmedi. Boyanma dağılımı 19 olguda %30 un altında , 20 olguda %30-60, 19 olguda %60 ın üzerinde idi. Sonuçta; uterusun mezenşimal tümörlerinde farklı boyanma yoğunluğu ve dağılımı gösteren, yüksek oranda CD117 ekspresyonu saptadık. İncelenen tümör tipleri ve morfolojik özellikleri arasında CD 117 ekspresyonu açısından anlamlı farklılık gözlemedik. İHK boyama yöntemleri ile CD117 ekspresyonunun saptanması, bu proteinle ilişkili gen mutasyonunun varlığını tam olarak ifade etmemektedir. Bu çalışmaların moleküler patolojik yöntemlerle desteklenmesi ve CD117 ekspresyonuna yol açan genetik mekanizmaların ortaya çıkarılması gerekmektedir.
The aim of this study was to search the expression of CD117 in different groups of benign and malign uterin mesenchymal tumors and its relation with tumor types, morphologic properties and its role in differential diagnosis. Histologic sections of paraffin blocks of 12 uterin leiomyosarkomas (LMS), 8 low grade endometrial stromal sarcomas (LGESS), 4 atypical leiomyomas (ALM), 31 cellular leiomyomas (CLM) and 9 classic leiomyomas were immunostained with CD117 antibody. Individual tumors were considered positive if more than 10% of the cells comprising the neoplasm displayed immunreactive staining. Staining intensity was graded +1 to +3 and distribution as focal (10-30%), intermediate (30-60%) and diffuse (>60%). Positive immunstaining was obtained in 11(91,7%) of the 12 LMS, 7 (87,5%) of the ESS, 27 (87%) of 31 CLM and all of the 4 ALM and 9 (100%) classic leiomyoma. C-KIT expression was not detected in 6 cases. The distribution of immunohistochemical staining was focal (30%) in 19 cases, intermediate (30-60%) in 20 cases and diffuse (>60%) in 19 cases. In conclusion we determined high CD117 expression with different staining distribution and density in uterin mesenchymal tumors. We did not observe meaningful differences between tumor types and morphologic properties. Obtaining the immunohistochemical CD117 expression does not prove the genetic mutation related with this protein. These studies should be supported by molecular pathologic techniques and the genetic mechanisms that result with CD 117 expression should be discovered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2430
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289296.pdf8.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons