Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2426
Title: Kur'ân'da rızâ kavramı
Other Titles: The concept of ridaa in the Qur'an
Authors: Kiraz, Celil
Akşit, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur'an
Tefsir
Rıza
Mahabbe
Gazap
Qur'an
Tafser
Ridaa
Mahabba
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akşit, İ. (2015). Kur'ân'da rızâ kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Kur'ân-ı Kerim'de otuz iki süre, atmış dört ayet ve yetmiş üç yerde zikredilen rızâ kavramı araştıırılrmaya çalışıldı. Çalışma; giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, araştırmanın önemi, amacı, yöntemi ve kaynakları kısa olarak anlatılmıştır. Birinci bölümde rızâ kelimesinin sözlük ve ıstılâhî anlamları, başta lügat kitapları olmak üzere, Kur'ânî kavramları açıklayan diğer eserlerden istifade edilerek izah edilmiştir. Daha sonra rızâ kavramının Kur'ânî tahlili ve bu kavramına yakın ve zıt anlam ifade eden lafızlar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde rızâ kavramı ve rızâ kavramına yakın ve zıt anlam içeren kelimelerin içinde bulunduğu ayetler tesbit edilerek, konularına göre tasnif edildildi ve bu ayetler çeşitli tefsir kitaplarından yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise rızâ kavramının başka hadis olmak üzere, fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilimlerindeki yeri kısaca açıklanmıştır.
In this study, it is tried to investigate the term of "ridaa" which is mentioned in thirty two Surah, sixty four verses and seventy three places. This study consists of three sections. In the introduction, the importance, aim, method and sources of the study is briefly explained. In the first section, the meaning of ridaa is explained in terms of lexical and term meaning by using different books which explain the Kuranic terms. Then the Kuranic analysis of the term of "ridaaa" is made and some information about the terms which is closed to riza is given. In the second part, some terms which has close meanings to rıza and has opposite meanings is explained with their verses. Besides these verses are sort out with regard to their subjects by being tried to explain in the light of Tafsir books. In the last part, the place of rıza in the other Islamic disciplines such as Hadith, Islamic law and Sufism is tried to explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2426
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427383.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons