Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2425
Title: Marmara bölgesinde koyun ve keçilerde Mycoplasma agalactiae'nın bakteriyolojik ve moleküler yöntemler ile araştırılması
Other Titles: Investigation of Mycoplasma agalactiae by bacteriological and molecular methods in sheep and goats in the Marmara region
Authors: Ülgen, Mihriban
Göçmen, Hüban
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Koyun
Keçi
Mycoplasma agalactiae
Mastitis
Bakteriyoloji
PCR
Goat
Sheep
Bacteriology
Issue Date: 17-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçmen, H. (2014). Marmara bölgesinde koyun ve keçilerde Mycoplasma agalactiae'nın bakteriyolojik ve moleküler yöntemler ile araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, Marmara Bölgesi illerine ait koyun ve keçilerde Bulaşıcı Agalaksi hastalığının başlıca etkeni olan Mycoplasma agalactiae (Ma)'nın varlığının bakteriyolojik ve moleküler yöntemler ile teşhis edilmesi amaçlandı. Çalışmada; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne illerindeki koyun ve keçilerden 162 adet süt örneği, 147 adet göz svabı, 15 adet eklem sıvısı, 11 adet burun svabı ve 4 adet akciğer dokusu olmak üzere toplam 339 örnek bakteriyolojik ve moleküler yöntemler ile incelendi. Toplanan 339 örneğin 190'ı keçi, 57'si koyun, 19'u oğlak, 6'sı teke, 27'si kuzu ve 6'sı koça ait numunelerdir. Bakteriyolojik incelemede uygulanan biyokimyasal testler ve üreme inhibisyon testleri sonucunda, Mycoplasma sp. olarak değerlendirilen 29 (%8.5) izolatın 25'i Mycoplasma agalactiae (%86.20) olarak identifiye edildi. Sadece biyokimyasal test sonuçlarına göre 2 izolat Mycoplasma ovipneumoniae (%6.89) ve 2 izolat Mycoplasma arginini (%6.89) olarak identifiye edildi. Moleküler teşhiste, 234 örneğe uygulanan PCR protokolleri ile Mycoplasma agalactiae uvrC geni PCR sonuçlarında %9.4 oranında Mycoplasma agalactiae pozitif tespit edilirken, polC geni ile yapılan PCR sonucunda %13.24 oranında Mycoplasma agalactiae pozitif bulundu. Uygulanan uvrC-PCR sonuçlarına göre, süt örneklerinin %15.74 oranı ile, eklem sıvı örneklerinin %6.66 oranı ile ve akciğer örneklerinin %25 oranı ile pozitif bulundu. PolC -PCR sonuçlarına gore, süt örneklerinin %22.04 oranı ile, eklem sıvı örneklerinin %6.66 oranı ile, göz svabı örneklerinin %1.20 oranı ile ve akciğer örneklerinin %25 oranı ile pozitif bulundu. PCR sonuçları ile bakteriyolojik incelemeler karşılaştırıldığında %10.68 oranında M.agalactiae identifiye edildi. Aynı zamanda 7 keçi sütünde ve 2 göz svabında bakteriyolojik incelemeler ve/veya uvrC- PCR sonucunda Mycoplasma agalactiae negatif iken, polC -PCR sonucunda bu örnekler pozitif bulundu. PCR sonuçlarına göre, Mycoplasma agalactiae'nın %13.24 oranı ile polC-PCR metodu uygulayarak en fazla deteksiyon oranı sağlandı. Sonuç olarak, Marmara bölgesinde Bulaşıcı Agalaksi hastalığının varlığı bakteriyolojik ve moleküler yöntemler ile araştırıldı ve hastalığa neden olan başlıca etkenin M.agalactiae olduğu tespit edildi.
The aim of this study was diagnosis of main agent 'Mycoplasma agalactiae (Ma)' of Contagious Agalactia by bacteriological and molecular methods from sheep and goats in Marmara Region. A total of 339 samples from 162 milk samples,147 eye swabs, 15 joint fluids, 11 nasal swabs and 4 lung tissue samples was examined by culture and molecular methods for sheep and goats in Bursa, Balıkesir, Çanakkale and Edirne provinces. The 339 samples were collected from 190 adult female goats, 57 ewes, 19 young female goats, 6 male goats, 27 lambs and 6 rams. Among 29 (8.5%) Mycoplasma sp. isolates; 25 (86.20%) were identified as Mycoplasma agalactiae, 2 (6.89%) as Mycoplasma ovipneumoniae and 2 (6.89%) as Mycoplasma arginini. In molecular diagnosis, the 234 samples were analysed using PCR protocols which uvrC gene PCR results could be detected Mycoplasma agalactiae positive with 9.4 % rate. On the other hand, polC gene-PCR detected 13.24% rate. The samples were analysed by uvrC-PCR and detected Mycoplasma agalactiae positive with 15.74% rate of milk samples, 6.66% rate of joint fluids and 25% rate of lung tissue samples in goats. The result of polC-PCR detected Mycoplasma agalactiae positive with 22.04% rate of milk samples, 6.66% rate of joint fluids, 1.20% rate of eye swabs and 25% rate of lung tissue samples in goats. When compared between bacteriological examination and PCR, M.agalactiae was detected by 10.68% rate. As a result of this, 7 milk samples and 2 eye swabs were detected positive by polC-PCR while negative by bacteriological examination and uvrC –PCR. As a result of this polC-PCR protocol was to high rate (13.24%) of detection of Mycoplasma agalactiae when it was compared to uvrC-PCR protocol. In conclusion, presence of Contagious Agalactia in Marmara region was investigated by bacteriological and molecular methods and Mycoplasma agalactiae was diagnosed as primary cause of Contagious Agalactia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2425
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390163.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons