Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2423
Başlık: Bursa-Mustafakemalpaşa sulama projesinin arazi kullanım deseni üzerindeki etkilerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of land use impacts of Bursa-Mustafakemalpaşa irrigation project through remote sensing and geographical information systems (GIS)
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Büyükcangaz, Hakan
Aksoy, Ertuğrul
Anahtar kelimeler: Uzaktan algılama
Coğrafi bilgi sistemi
Mustafakemalpaşa sulama projesi
Arazi kullanım deseni
Görüntü işleme
Remote sensing
Geographical information system
Mustafakemalpaşa irrigation project
Land use pattern
Image processing
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Büyükcangaz, H. ve Aksoy, E. (2003). "Bursa-Mustafakemalpaşa sulama projesinin arazi kullanım deseni üzerindeki etkilerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-105.
Özet: Bu çalışmada, Bursa-Mustafakemalpaşa Sulaması proje alanında yaşanan değişimlerin, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada ILWIS 1.4 (Integrated Land and Water Informatıon System) CBS ve görüntü işleme sistemi ile ERDAS 8.3.1 görüntü işleme programı kullanılmıştır. Uygulamada, 1998 tarihli Landsat-5 TM sayısal uydu verisi, 1968 ve 1997 yılına ilişkin hava fotoğrafları ve topoğrafik haritalar kullanılmıştır. Gerekli tüm veriler bilgisayar ortamına tarayıcı, sayısallaştırıcı ve CD-Rom kullanılarak yüklenmiştir. Gözle yorum, harita ve hava fotoğraflarının üzerine görüntü bindirme ve karşılaştırma işlemlerinin daha iyi yapılabilmesi için; coğrafi düzeltme, görüntü zenginleştirme, birleştirme ve çözünürlük çakıştırma işlemleri uygulanmıştır. Sonuçta, Mustafakemalpaşa Sulaması proje alanının sulama öncesi ve sonrasına ilişkin arazi kullanım deseninde meydana gelen değişimler belirlenerek arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur. Ayrıca sulamanın meydana gelen değişimdeki rolü ve sonuçları da tartışılmıştır.
The aim of this study was to determine the land use change in Mustafakemalpaşa Irrigation Area and to produce land use map. ILWIS 1.4 (Integrated Land and Water Information System) as a GIS and image processing system and ERDAS Imagine 8.3.1 as an image processing software were used in this study. Landsat-5 TM remotely sensed data in 1998, aerial photographs for 1968 and 1997 and topographical maps for the territory were used for the application. The whole necessary data were stored into the computer through the use of scanner, digitizer and cd-rom. Geometric correction, image enhancement and resolution merge procedures were applied to have easy comparison, exact image on map and aerial photographs overlay and better visual interpretation. Consequently, land use map of Mustafakemalpaşa Irrigation Project Area were produced with determination of changes in pre- and post-project of land use. Additionally, the role of irrigation was discussed in those changes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153973
http://hdl.handle.net/11452/2423
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 17 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
17_1_9.pdf950.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons