Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2422
Title: Türk popülasyonunda sitokin sinyal supresör (SOCS)-1 1478 CA/DEL Gen polimorfizmi ile hepatit B enfeksiyonunun seyri arasındaki ilişki
Other Titles: Association of SOCS-1 1478 CA/DEL Gene polymorphisms with outcomes of HBV infection in Turkish population
Authors: Gülten, Macit
Hayek, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik hepatit B
SOCS-1 1478 CA/DEL
Gen polimorfizm
Chronic hepatitis B
SOCS-1 CA/DEL 1478
Gene polymorphism
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hayek, İ. (2009). Türk popülasyonunda sitokin sinyal supresör (SOCS)-1 1478 CA/DEL Gen polimorfizmi ile hepatit B enfeksiyonunun seyri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik hepatit B enfeksiyonu tüm dünyada 360 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Hepatit B virüs enfeksiyonu sonucunda akut hepatit, inaktif taşıyıcı, kronik hepatit oluşabileceği gibi, hafif bir hastalık sonucu iyileşme de oluşabilmektedir. Enfeksiyonun değişik klinik tablolar sergilemesi genel olarak virüse ait faktörlerden ziyade immün sisteminin ölçüsüz yanıt vermesinden kaynaklanmaktadır. İmmün sistem regülasyonunu sağlayan ve bu ölçüsüz yanıtı engelleyen önemli proteinlerden biri sitokin sinyal supresör (SOCS)-1 proteinidir. SOCS-1'in fonksiyonunu değiştirebilecek mutasyon ya da polimorfizm neticesinde hepatit B virüsüne karşı gelişecek aşırı immün yanıta bağlı olarak karaciğerde ciddi hasar oluşabilmektedir.Biz çalışmamızda, Türk popülasyonunda, SOCS-1 1478 CA/DEL gen polimorfizmi ile hepatit B enfeksiyonunun seyri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.Çalışmaya, 35 kronik hepatit B enfeksiyonlu, 36 inaktif hepatit B taşıyıcısı alındı, kontrol grubu olarak 45 geçirilmiş hepatit B bireyleri dahil edildi. Çalışmaya katılan hastalarda SOCS-1 1478 CA/DEL gen polimorfizmi, polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon fragmanı uzunluk polimorfizmi (PZR-RFLP) yöntemi ile tayin edildi.Kronik hepatit B hastalarında CA/CA; 14 (%40), CA/DEL: 21(%60), DEL/DEL: 0, İnaktif hepatit B taşıyıcılarında; CA/CA: 18 (%50), CA/DEL:18 (%50), DEL/DEL: 0, ve geçirilmiş hepatit B bireylerinde; CA/CA: 24 (%53.3), CA/DEL: 19 (%42.2), DEL/DEL: 2 (%4.5) genotipleri saptandı. Kronik hepatit B hastalarının SOCS-1 1478 CA/DEL gen polimorfizm genotipleri sıklığı, inaktif hepatit B taşıyıcı hastaları ve geçirilmiş hepatit B bireyleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak, SOCS-1 1478 polimorfizmi ile hepatit B seyri arasında her hangi bir ilişki bulunmadı. Bu konuda daha kesin bir sonuca varmak için Türkiye de daha fazla vaka sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Hepatitis B virus (HBV) infection affects more than 360 million people all around the world. Some individuals can develop acute HBV infection and achieve complete immune clearance of virus, yielding a life-long immunity, while others can develop chronic HBV infection or asymptomatic carrier. The outcomes of hepatits B infection is more related to the host immoderate immune response than viral factors. Suppressor of cytokine signaling-1 (SOCS-1) is one of the most important protein that regulates the immun system by preventing it from the overreactivity. Any mutation or polymorphism that changes the SOCS-1 function, may be harmfull to the liver because of exaggerate immune respone.The aim of our study is to investigate whether there is a relationship between the outcome of hepatitis B and SOCS-1 gene polymorphism.35 chronic hepatitis B patients, 36 asymptomatic carriers and 45 spontaneously recovered from HBV infection subjects as a control group were enrolled in this study. All the subjects were analyzed for SOCS-1 1478 CA/DEL polymorphism by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP).The overall frequencies in chronic hepatitis B were 14 (%40) CA/CA, 21 (%60) CA/DEL and 0 DEL/DEL genotyps. The frequencies for asymptomatic carriers were 18 (%50) CA/CA, 18 (%50) CA/DEL and 0 DEL/DEL genotyps. The frequencies in spontaneously recovered from HBV infection subjects were 24 (%53.3) CA/CA,19 (%42.2) CA/DEL and 2 (%4.5) DEL/DEL genotyps. These differences between three groups were not statistically significant.In conclusion in Turkish population, there were no differencies in frequencies of SOCS-1 1478 CA/DEL polymorphism and the outcomes of hepatitis B. In order to achieve exact results studies with larger populations are required for SOCS-1 polymorphisms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2422
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307186.pdf685.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons