Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2420
Title: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) uygulanacak olgularda gabapentinin postoperatif ağrı üzerine etkisi
Other Titles: The effect of gabapentine on postoperative pain relief undergoing endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
Authors: Bilgin, Hülya
Bayrak, Gülhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Gabapentin
ERKP
Preoperatif anksiyete
Postoperatif analjezi
ERCP
Preoperative anxiety
Postoperative analgesia
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrak, G. (2011). Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) uygulanacak olgularda gabapentinin postoperatif ağrı üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sedo-analjezi ile endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) planlanan olgularda, girişimden 2 saat önce uygulanan tek doz oral 800 mg gabapentinin girişim sonrası ağrı üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Bunun yanı sıra girişim öncesi anksiyete, girişim sırasındaki sedasyon ve ağrı kalitesi, bulantı-kusma ile hasta ve girişimci memnuniyeti üzerine etkilerini de değerlendirdik.Prospektif, plasebo kontrollü ve çift kör planlanan çalışmaya ASA I-II grubu, 18-65 yaş arası 60 olgu alındı. Olgular randomize olarak Grup Gabapentin (n=30, girişimden 2 saat önce 800 mg oral gabapentin verilenler) ve Grup Kontrol (n=30, girişimden 2 saat önce oral B vitamini tableti verilenler) ayrıldı. Girişim öncesi anksiyete skorları kaydedilerek monitörizasyon sonrası pron pozisyonda 0.03 mg/kg midazolam+1µg/kg fentanil iv uygulandı. Belli aralıklarla hemodinamik ve solunumsal parametreler (kalp atım hızı, kan basıncı, solunum sayısı, periferik oksijen saturasyonu), sedasyon ve ağrı skorları, girişim sırasında verilen toplam midazolam ve fentanil dozu, girişim sonrası ilk analjezik gereksinim zamanı, tüketilen diklofenak miktarı, bulantı-kusma, hasta ve girişimci memnuniyeti ile komplikasyonlar kaydedildi.Gabapentin grubunda girişim sonrası 0., 60. ve 90. dakikada ağrı skorlarının anlamlı olarak düşük (p<0.05), ilk analjezik gereksinim zamanının daha uzun (p<0.05), diklofenak tüketiminin daha az olduğu saptandı (p<0.001). Gabapentin grubunda girişim sırasındaki sedasyon skorlarının daha yüksek (p<0.05), bulantı-kusma insidansının düşük (p<0.05), hasta ve girişimci memnuniyetinin ise daha yüksek olduğu saptandı (p<0.001, p<0.05).Sedo-analjezi yöntemi ile ERKP planlanan olgularda; girişim öncesi verilen 800 mg oral gabapentinin herhangi bir yan etki oluşturmadan, girişim öncesi anksiyeteyi azalttığı, girişim sırasında sedasyon skorlarını iyileştirdiğini, girişim sonrası analjeziye katkıda bulunduğunu ve diklofenak tüketimini azalttığı, bununla birlikte bulantı-kusma insidansını azalttığını ayrıca hasta ve girişimci memnuniyetini arttırdığını saptadık.
We aimed to evaluate the effect of a single oral dose of 800 mg of gabapentin 2 hours before the procedure on post-procedure pain in patients undergoing ERCP with sedo-analgesia. Pre-procedure anxiety, sedation and pain quality during procedure, patient and practitioner satisfaction and nausea-vomiting during and post-procedure period were also evaluated.After Uludag University ethics committee approval a prospective, placebo-controlled, double-blind study was planned and ASA I-II, 18-65 years old 60 patients were enrolled. Patients were randomized in two groups; Group gabapentin (n =30, 800 mg oral gabapentin given 2 hours before) and Group Control (n=30, oral vitamine B tablet given 2 hours before). After recording pre-procedure anxiety scores, patients were monitorized and in prone position 0.03 mg/kg midazolam+1µg/kg fentanyl iv were given. Hemodynamic and respiratory parameters (hearth rate, blood pressure, respiration rate, periferal oxygen saturation), sedation and pain scores, total midazolam and fentanyl consumption, first analgesic request time and total diclofenac consumption after procedure, nausea-vomiting, and patient and practitionar satisfaction and complications were recorded.Mean pain scores at 0., 60. and 90. minutes after the procedure were significantly lower (p<0.05), mean first analgesic request time was longer (p<0.05), and mean diclofenac consumption was less (p<0.001) in Group Gabapentin. Sedation scores during procedure was higher in Group Gabapentin (p<0.05). The incidence of nausea-vomiting was lower (p<0.05), patient and practitioner satisfaction was higher in Group gabapentin (p<0.001, p<0.05).A single dose oral gabapentin which was given 2 hours before ERCP was found to lower the need of post-procedural diclofenac, pre-procedural anxiety and sedation scores. It is also found to decrease the incidence of nausea-vomiting and increase the patient and the practitioner satisfaction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2420
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307430.pdf665.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons