Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2416
Title: Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs sıklığı ve kıyaslamalı maliyet analizi
Other Titles: Rotavirus frequency and comparative cost analysis in children with acute gastroenteritis
Authors: Hacımustafaoğlu, Mustafa K.
Ağın, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Rotavirüs
Epidemiyoloji
İnsidans
Maliyet
Türkiye
Epidemiology
İncidence
Cost
Turkey
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağın, M. (2010). Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs sıklığı ve kıyaslamalı maliyet analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Prospektif ve çok merkezli bu çalışmada, Türkiye'de Bursa il merkezinde 0-14 yaş rotavirüs gastroenteritlerinin (RVAGE) epidemiyolojik ve klinik özelikleri ve maliyet analizlerinin ayaktan izlenen ve yatan olgular da dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlandı. RVAGE, ayaktan tüm gastroenteritlerin %21'ini, yatan tüm AGE lerin %28.5 unu oluşturdu. Beş yaş altında; RVAGE için yıllık insidans %1.5, polikliniğe başvuran RVAGE lerde yatış oranı %20, yıllık hastaneye yatış insidansı 293/100 000 bulundu. RVAGE lerinde bir yılda %5 rekürrens saptandı Hiçbir olguda mortalite saptanmadı. Ayaktan olgularda; RVAGE'de, kişi başı ortalama toplam ayaktan direkt tıbbi maliyeti; 63.5 TL (48.4 $, 36.3 ?), Bursa il merkezi; ayaktan RVAGE kümülatif maliyeti ise 104 775 TL (79 981 $, 59 871 ?) olarak hesaplandı. Yatan olgularda; RVAGE olgularda; kişi başı ortalama toplam yatan maliyet; 307.9 TL (235 $, 175.9 ?), Bursa il merkezi yatan RVAGE kümülatif maliyeti ise 113 307 TL (86 494 $, 64 747 ?) olarak hesaplandı. Bu rakamlar Türkiye'ye yansıtıldığında ayaktan ve yatan olgularda RVAGE kümülatif maliyetleri sırasıyla, 5 238 750 TL (3 999 046 $, 2 993 571 ?) ve 5 665 360 TL (4 324 695 $, 3 237 343 ?) olarak hesaplandı. Sonuç olarak RVAGE lerinin ayaktan ve yatarak sıklığı gelişmiş ülkelere göre kıyaslanabilir oranda bulundu. RVAGE'nin Bursa'da ve Türkiye'de dikkate değer epidemiyolojik ve ekonomik hastalık yükü oluşturduğu görüldü.
In this prospective and multi-centric study, the objective was to evaluate the epidemiological and clinical featrures of rotavirus gastroenteritis (RVAGE) with cost analysis in both hospitalized or outpatient children aged between 0-14 in Bursa city in Turkey. RVAGE was responsible from the 21% of outpatient gastroenteritis and also responsible from 28.5% of all gastroenteritis. In children less than five years of age, the annual incidence of RVAGE was 1.5%, the hospitalization rate of children admitted to policlinics was 20% and the annual hospitalization incidence was found to be 293/100 000. In RVAGE, 5% recurrence in one year was determined. No mortality was established. In outpatient children with RVAGE, the mean outpatient medical cost per patient was 63.5 TL (48.4 $, 36.3 ?),and the cumulative outpatient RVAGE cost for Bursa city was calculated as 104 775 TL (79 981 $, 59 871 ?). In children who were hospitalized for RVAGE, the mean outpatient medical cost per patient was 307.9 TL (235 $, 175.9 ?),and the cumulative inpatient RVAGE cost for Bursa city was calculated as 113 307 TL (86 494 $, 64 747 ). When these costs were adjusted for Turkey, the cumulative cost of RVAGE in outpatient and inpatient children were calculated as 5 238 750 TL (3 999 046 $, 2 993 571 ) ve 5 665 360 TL (4 324 695 $, 3 237 343 ), respectively. In conclusion, the frequency of RVAGE in both outpatient and inpatient children were found to be similar to tthose in developed countries. RVAGE was found to be an important epidemiological and economical disease burden in Bursa and in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2416
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307289.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons