Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2415
Title: CPAP tedavisi verilen obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda pulmoner arter basıncı ve pro-BNP düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of pulmonary arterial pressure and pro-brain natriuretic peptide levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome and treated with continuous positive airway pressure treatment
Authors: Karadağ, Mehmet
Demirci, Ayşen Yıldız
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Obstrüktif uyku apne sendromu
Pulmoner arter basıncı
Pro-BNP
CPAP tedavisi
Obstructive sleep apnea syndrome
Pulmonary arterial pressure
CPAP treatment
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirci, A. Y. (2009). CPAP tedavisi verilen obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda pulmoner arter basıncı ve pro-BNP düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS), pulmoner hipertansiyona (PHT) ve brain natriüretik peptid (BNP) yüksekliğine neden olabilen sık görülen bir hastalıktır. PHT gelişiminde kabul edilen mekanizmalar; aralıklı hipoksik vazokonstrüksiyon, sistemik inflamasyon ve hiperkoagulabilite durumlarıdır. OUAS'da altın standart tedavi yöntemi olan sürekli pozitif hava yolu basıncı (Continuous Positive Airway Pressure=CPAP) tedavisinin OUAS hastalarında pulmoner arter basıncı (PAB) ve BNP düzeyleri üzerine olan etkileri araştırılmaktadır. Bu çalışmada, CPAP tedavisi için uygun olup tedavi verilen OUAS tanısı almış hastalarda, 6 aylık CPAP tedavisinin PAB ve pro-BNP üzerine olan etkileri araştırıldı.Çalışmaya alınan hastalar U.Ü.T.F. Göğüs hastalıkları uyku laboratuarında polisomnografi yapıldıktan sonra polisomnografi sonucuna göre, AHİ<5 olanlar kontrol grubu olarak, AHİ>15 olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp yetmezliği bulunmayan hastalar OUAS grubunda alındı. OUAS grubunda 37 hasta, kontrol grubunda 13 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Doppler ekokardiyografi yapıldı ve alınan kan örneklerinde pro-BNP düzeylerine bakıldı. OUAS grubundaki hastalar, 6 ay süresince takibe alındı. 10 hasta CPAP tedavisini bıraktı. Tedaviye devam eden 27 hastada 6 ay sonunda ekokardiyografi ve pro-BNP ölçümleri tekrarlandı. OUAS grubu ile kontrol grubunun ve tedaviye devam eden hastalarda başlangıç ve 6 ay sonundaki veriler karşılaştırıldı. OUAS grubu ile kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, sigara içimi, sistemik hipertansiyon ve diyabet açısından fark yoktu. OUAS grubu ve kontrol grubu arasında PAB ve pro-BNP değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Ancak iki grup arasında ekokardiyografi parametrelerinde E/A ve mitral deselerasyon zamanı arasında anlamlı fark mevcuttu. OUAS grubunda 6 aylık CPAP tedavisi sonunda pro-BNP değerlerinde anlamlı fark saptanmazken, PAB'nda hafif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalma saptandı. OUAS'lu hastalarda PHT olan 10 hastada yapılan alt grup analizinde, 6 aylık tedavi sonunda PAB'nda anlamlı düşme olduğu gözlendi.Yaptığımız çalışma sonucunda, CPAP tedavisinin PAB'nda azalma sağlayabileceği, ekodiyografik olarak erken dönemde diyastolik disfonksiyon geliştiği ve OUAS'ta, CPAP tedavsinin Pro-BNP düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmak için daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varıldı.
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a commonly seen disease that may cause pulmonary hypertension (PHT) and a high level of brain natriuretic peptide (BNP). Mechanisms that lead to PHT development are as follows: intermittent hypocsic vasoconstriction, systemic inflammation and hypercoagulability conditions. The effects of continuous positive airway pressure treatment (CPAP), which is the golden standard for patients with OSAS, on PAP and BNP are still under investigation. In the present research, the effects of 6 month CPAP treatment on PAP and pro-BNP were investigated in patients with OSAS diagnosis and suitable for CPAP treatment.According to polysomnography results obtained after polysomnography at sleep laboratory of Pulmonary Disease Division of Medicine Faculty of Uludağ University; patients that were included in the research were sorted out as control group (those who had an AHI<5) and OSAS group (those who had an AHI>15 and did not have chronic obstructive pulmonary disease and heart failure). 37 patients were included in OSAS group and 13 patients in control group. All the patients had Doppler echocardiography at Cardiology Department and pro-BNP levels were measured with the blood samples. Patients in OSAS group were monitored for 6 months. 10 patients left the CPAP treatment. 6 months later, 27 patients that continued the treatment had echocardiography again and their pro-BNP measures were repeated. The initial data and final data after 6 months of the participant patients in OSAS group and control group were compared. There was not any difference between OSAS group and control group in age, sex, smoking, systemic hypertension and diabetes. There was not any significant difference between PAB and pro-BNP values of the OSAS group and control group, either. However, there was a significant difference between the two groups in E/A and mitral deceleration time of echocardiography parameters. We did not find any significant difference among the OSAS group in pro-BNP values after the 6 month CPAP treatment whereas there was a slight but statistically insignificant decrease in PAB. In the subgroup analysis of 10 OSAS patients with PHT, it was observed that there was a significant decrease in PAB at the end of 6-month treatment.As the result of the research we carried out, it was concluded that CPAP treatment may cause a decrease in PAB and echodiographically diastolic dysfunction occurred during the early period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2415
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307183.pdf987.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons