Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2413
Title: Tendon hasarı sonrası gelişen yapışıklığın önlenmesinde iki taraflı kompozit meş biomateryal (HI-TEX PARP MP) kullanımı: Deneysel çalışma
Other Titles: Using of dual layer composite mesh biomaterial (HI-TEX PARP MP MESH) in order to prevent adhesions after tendon injury: An experimental study
Authors: Kahveci, Ramazan
Rahımlı, Madına
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Tendon
Yapışıklık
Hi-Tex PARP-MP meş
Adherence
HI-TEX PARP MP M-mesh
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Rahımlı, M. (2009). Tendon hasarı sonrası gelişen yapışıklığın önlenmesinde iki taraflı kompozit meş biomateryal (HI-TEX PARP MP) kullanımı: Deneysel çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tendonlar iskelet kas sisteminin bir ünitesi olarak kaslardan kemiklere kuvvet iletimi yapan yapılardır. Genel nüfusun artan oranda fiziksel ve rekreasyonel aktivitelere katılımından dolayı yumuşak doku yaralanmaları ve buna bağlı maliyet ve morbidite de artma eğilimindedir. Bu nedenle tendon işlevlerinin kritik önem arz ettiği elde, tendon yaralanmalarının onarımı elin işlevselliğinin korunması açısından önemlidir.Tendon tamirleri sonrasında oluşan yapışıklıklar tedavi sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu, hem tedavi maliyetlerini hem de morbiditeyi arttırmaktadır. Tendon onarımı sonrası gelişen yapışıklıkların önlenmesinde interpozisyonel olarak çok çeşitli yapay ve biyolojik membranlar yaygın şekilde kullanılmıştır. Kullanılan materyaller, cellophane, silikon yapraklar, paratenon, amniotik membran, şitosan membran, hidrojel sealant (FocalSeal-l), otojen ven greftlerini, seprafilm ve ekspande politetrafluoretane (e-PTFE) içerir.Hi-Tex PARP-MP meş genel cerrahide herni onarımında ve intraperitoneal olarak kullanılmaktadır. Meşin hızlı doku fiksasyonu için geçirgen polietelene teraftalate (PET) yüzeyi ve hücre penetrasyonunu önlemek için hidrofobik olan polieter uretane (PEU) yüzeyi vardır 1 mm kalınlığında makroperfore bir yapıya sahiptir. PARP-MP meşi mükemmel çok yönlü mekanik özeliklere ve yırtılmaya karşı eşsiz bir dirence sahiptir.Çalışma 17 adet Yeni Zelanda tavşanı kullanılarak gerçekleştirildi. Her iki arka bacaklarının aşil tendonları opere edildi. Opere edilen aşil tendonları 3 gruba ayrıldı. Grup A'da tendon onarım sonrası biomateryal uygulanmadı. Grup B'deki hayvanlara Hi-Tex PARP-MP meşin yapışmayı önleyen PEU kaplı yüzeyi tendona bakacak şekilde tendon etrafında tubülerize edildi. Grup C'deki hayvanlara Hi-Tex PARP-MP meşin dokuya yapışık olan PET yüzeyi tendona bakacak şekilde tendon etrafında tubülerize edildi. Makroskopik ve histolojik değerlendirme sonucunda, C grubu deneklerde, tendon ile çevre doku arasındaki yapışıklıkların minimal düzeyde olduğu saptandı.Sonuçta; Hi-Tex PARP-MP meşin, tendon vaskülarizasyonu ve iyileşmesini olumsuz yönde etkilemeden tendon yapışıklıklarını engelleyebildiği görüldü.
Tendons, as a unit of musculosceletal system, are structures that transfers power from muscles to bony structures. As larger portions of the general population participate in physical and recreational activities every year, the frequency of soft tissue injuries is likely to increase as well, resulting in increasing health care costs and patient morbidity. For that reason in hand, where the tendons are critical for functionality, repairing of tendon injuries and restoring the function of the hand is very important.Adhesion formations after tendon repair affects the results of the treatment adveresly. This increases overall cost and morbidity. Interpositional materials have been widely used in order to prevent adhesions after tendon repair. Especially artificial or biologic membranes have become increasingly popular, such as cellophane,polyehilene film, silicone rubbersheets, paratenon, amniotic membrane, chitosan membrane, autogenous vein graft, expanded polytetrafluroethylene (e-PTFE).Hi-Tex PARP-MP mesh is used intraperitoneally and for hernia repair in general surgery. This mesh has one permeable side in polyethylene terephthalate (PET) for rapid tissue fixation and another side in polyurethane (PEU), hydrophobic in order to avoid cell penetration. It is 1 mm thick composite structure macro-perforated prosthesis. The mesh has excellent multidirectional mechanical properties and resistance to tearing.The study is performed on 17 New Zeland rabbits. The aschiles tendons of posterior ekstremities were operated.The operated aschiles tendons were divided in three groups. In group A, the biomaterial was not applied on repaired tendon. In group B, Hi-Tex PARP-MP mesh was tubularised around the tendon in manner that adhesion preventing PEU surface facing the tendon. In group C, Hi-Tex PARP-MP mesh was tubularised around the tendon, in a manner that tissue adhesive PET surface facing the tendon.As a result of macroscopic and histological evaluations, in group C adhesions between the tendon and surround tissue were minimal. It has been seen that Hi-Tex PARP-MP mesh can prevent tendon adhesions whithout interferring tendon vascularization and tendon healing process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2413
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307182.pdf727.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons