Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2410
Title: Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerin travmaya tepkileri ile anne-babaların tepkilerinin karşılıklı incelenmesi
Other Titles: Comparative investigation of the reaction to trauma in sexually abused children and adolescents and their parents
Authors: Taneli, Yeşim
Kılıçoğlu, Ali Güven
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk cinsel istismar
Travma sonrası stres bozukluğu
Mağdur
Ebeveyn
Psikopatoloji
Childhood sexual abuse
Post traumatic stres disorder
Victim
Parent
Psychopathology
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçoğlu, A. G. (2010). Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerin travmaya tepkileri ile anne-babaların tepkilerinin karşılıklı incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çocuğun cinsel istismarı fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki, kültürel ve hukuki boyutları olan geni? kapsamlı ve karmaşık bir sorundur. İstismar çocuğun duygusal ve cinsel gelişimini, kişiler arası ilişkilerini, özgüvenini sarsan akut ve kronik travmadır. İstismardan sadece mağdur değil, mağdurun ailesi de etkilenmektedir. Cinsel istismara uğramış çocuk ve ergenler ile ailelerinde travma tepkisi araştırıldı.Dokuz -18 yaş arası 60 çocuk ve ergen dahil edildi. Otuz (25 kız, 5 erkek, ort. yaş 157.4 ay) ve 30 sağlıklı (26 kız, 4 erkek, ort. yaş 162 ay) çocuk ve ergen ile anne-babaları dahil edildi. Çocuklara, Cinsel İstismar Görüşme Formu (CİGF), Çocuklar için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği, Kovaks Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Durumluluk ve Süreklilik Anksiyete (STAI-I ve STAI-II) ölçekleri, Offer Benlik İmgesi Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Piers-Haris Öz Kavramı Ölçeği, Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ); anne-babalara ise Beck Depresyon Ölçeği, STAI-I ve II, Kısa Semptom Envanteri ve Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği uygulandı. İstatistiksel analizi SPSS for Windows v. 13.0 adlı paket program kullanıldı.İstismar mağdurlarının depresyon (ÇDÖ), STAI-I ve II; annebabalarında da STAI-I ve II ölçekleri, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha sık patoloji olarak saptandı (p<0.05). Mağdur çocuk ve anne babalarının psikometrik test ortalama puanları, kontrol grubuna göre patolojik yönde daha yüksek saptandı.Cinsel istismardan mağdurların yanı sıra ailelerin de etkilendiği gösterilmiştir. Cinsel istismarın mağdurlarda ve ailelerinde neden olduğu olumsuz ruhsal etkilerin önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Child sexual abuse is a comprehensive and complicated problem, with physical, emotional, social, moral, cultural and legal dimesions. Abuse is an acute and chronic trauma that affects a childs emotional-sexual development, interpersonal relations and self-confidence. Abuse not only effects the victim, it also effects victims family. Reaction to trauma was investigated in abused children and adolescents and their parents.Sixty child and adolescents aged 9 to 18 years and their mothers/fathers were included. Thirty sexually abused children and adolescents (5 male, 25 female; mean age 157.4) and 30 healthy children and adolescents (4 male, 26 female; mean age 162 months) were included. Paticipants were evaluated via Sexual Abuse Form, Child Posttraumatic Stress Reaction Index, Kovacs Childrens Depression Inventory (CDI), State-Trait Anxiety Inventory, Offer Self Image Questionnaire, Brief Symptom Inventory (BSI) Piers-Harris Children?s Self-Concept Scale, The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). Their mothers/fathers completed Beck Depression Inventory, STAI-I, STAI-II, Brief Symptom Inventory (BSI), Clinician Administered Post-Traumatic Stress Disorder Scale(CAPS). SPSS v. 13.0 for Windows software was employed for statistical analysis.Abuse victims? depression (CDI), STAI-I, STAI-II scores and their parents? STAI-I and STAI-II scores were significantly more often pathologic than in the control group (p<0.05). Mean scores for psychometric tests were higher in abuse victims and their parents than in the control group.It was shown that sexual abuse not only effects the victims, but also their families. To prevent the negative effect of abuse on the mental health of victims and their families, comprehensive research is needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2410
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307288.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons