Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2409
Title: İskemik sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda trimetazidinin sol ventrikül fonksiyonları ve NT-ProBNP seviyeleri üzerine etkisi
Other Titles: Effect of trimetazidine treatment on left ventricular functions and NT-ProBNP levels in patients with ischemic left ventricular dysfunction
Authors: Yeşilbursa, Dilek
Şensoy, Barış
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İskemik kalp hastalığı
Kardiyak enerji metabolizması
Trimetazidin
Brain natriuretik peptid
Sol ventrikül fonksiyonu
Ischemic heart disease
Cardiac energy metabolism
Trimetazidine
Brain natriuretic peptide
Left ventricular function
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şensoy, B. (2009). İskemik sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda trimetazidinin sol ventrikül fonksiyonları ve NT-ProBNP seviyeleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kardiyovasküler mortalitede azalma olmasına rağmen iskemik kalp hastalığı halen batı dünyasının en önde gelen ölüm nedenidir. Bu hastalarda cerrahi ve perkutan miyokard revaskülarizasyon tekniklerinin kullanımı beklenen faydayı getirmemiştir. Klasik tedavi stratejilerinin yeterince etkili olmamasına, diyabetik ve kalp yetersizliği hastalarının prevalansının artışı katkıda bulunur. Trimetazidin enerji kaynağını yağ asidi metabolizmasından glukoz metabolizmasına kaydıran farmakolojik ajandır. Metabolik tedavi koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tedavisinde ek fayda sağlar. Brain natriüretik peptidler hafif kalp yetersizliğinde prognozun bağımsız öngörücüsü olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada iskemik sol ventikül disfonksiyonu hastalarında 3 aylık trimetazidine tedavisinin plazma natriüretik peptid seviyeleri, sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları, semptomlar ve egzersiz toleransı üzerine etkisi değerlendirildi.Çalışmaya iskemik sol ventrikül disfonksiyonu olan 33 hasta (2 kadın, 31 erkek; ortalama yaş 62±9) alındı. Tüm hastalar sinüs ritmindeydi ve dinlenme ejeksiyon fraksiyonu <50% idi. Almakta oldukları rutin tedaviye ek olarak trimetazidine 60 mg/gün dozunda en az 3 ay devam edilmek üzere başlandı. Kan örnekleri alındı, transtorasik ekokardiyografi ve egzersiz stres testi 3 aylık tedaviden önce ve sonra yapıldı. Plazma natriuretik peptid seviyeleri, sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları, semptomlar ve egzersiz toleransı değerlendirildi3 aylık trimetazidin tedavisi sonrası, eforla nefes darlığı (p<0.05), eforla göğüs ağrısı (p<0.05), sol ventrikül sistol sonu hacmi (p<0.001) , sistol sonu çapı (p<0.01), ejeksiyon fraksiyonu (p<0.001), miyokardiyal performans indeksi (p<0.05), global duvar hareket skor indeksi (p<0.001), septal annuler sistolik miyokardiyal hızı (p<0.05), maksimum egzersiz süresi (p<0.05) ve maksimum metabolik eşdeğerlik parametrelerinde (p<0.005) anlamlı düzelme görüldü. Sol ventrikül diyastolik fonksiyon parametrelerinde düzelme izlenmedi. Bununla beraber natriuretik peptid düzeylerinde anlamlılığa yaklaşan oranda azalma saptandı (p=0.054).Üç aylık trimetazidin tedavisinin iskemik sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda egzersiz toleransı ve sol ventrikül sistolik fonksiyonlarını düzelttiği gösterilmiştir.
Despite the recent decline in cardiovascular mortality, ischemic heart disease remains the leading cause of death in the western world. The benefit of surgical and percutaneous myocardial revascularization techniques were not sufficient in these patients. As prevalance of diabetics and heart failure patients increases these associate conditions may contribute to the failure of classic therapeutic strategies in so many instances. Trimetazidine is a pharmacological agent that shifts the preference for energy substrate away from fatty acid metabolism and towards glucose metabolism. Metabolic therapy offers concrete help in the management of coronary artery disease and heart failure. Brain natriüretic peptides are well established as an independent predictor of prognosis in mild to moderate chronic heart failure. The purpose of this study was to investigate the changes in plasma B-type natriuretic peptide levels, left ventricul systolic and diastolic functions, symptoms and exercise tolerance during a three month therapy with trimetazidine in patients with ischemic left ventricular dysfunction.The study included 33 patients (2 females, 31 males; mean age 62±9 years) with ischemic left ventricular dysfunction. All the patients had sinus rhythm and resting ejection fraction <50%. In addition to their conventional treatment; trimetazidine was initiated with a dose of 60 mg/day to continue therapy at least 3 months. Blood samples were obtained, transthoracic echocardiography and exercise stress test were performed at enrollment and after three months. Plasma B-type natriuretic peptide levels, left ventricul systolic and diastolic functions, symptoms and functional capacity were assessed.After three months, significant improvement detected in effort dyspnea (p<0.05), effort angina (p<0.05), left ventricular end systolic volume (p<0.001) , end systolic diameter (p<0.01), ejection fraction (p<0.001), myocardial performans index (p<0.05), global wall motion score index (p<0.001), septal annuler systolic myocardial velocity (p<0.05) maximum exercise time (p<0.05) and maximum metabolic equivalent parameters (p<0.005). No significant improvement detected in left venticul diastolic function parameters. Whereas a trend to be significantly decreasing is observed in B-type natriuretic peptide levels (p=0.054).Three-month trimetazidine treatment improves exercise tolerance and left ventricular systolic functions in patients with ischemic left ventricular dysfunction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2409
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307181.pdf686.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons