Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2400
Başlık: Konjenital kalp hastalarında brain natriüretik peptide'in preoperatif ve postoperatif plazma düzeyleri ve prognostik önemi
Diğer Başlıklar: Preoperative and postoperative plasma levels of brain natriuretic peptide and prognostic importance on congenital cardiac diseases
Yazarlar: Sığnak, Işık Şenkaya
Helvaci, Hülüsi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: NT-proBNP
Pediyatri
Kalp cerrahi
Konjenital
Pediatrics
Congenital cardiac diseases
Surgery
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Helvaci, H. (2010). Konjenital kalp hastalarında brain natriüretik peptide'in preoperatif ve postoperatif plazma düzeyleri ve prognostik önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Brain Natriuretik Peptide (BNP) ventriküllerden salgılanan, ventrikül fonksiyonundaki değişikliklere hassas ve bu değişikliklerin spesifik belirleyicisi olan bir hormondur. Ventrikülün yetmezlik riski altında olduğu erken ve asemptomatik evrede de BNP örnek görüntüleme testi olarak kabul görmektedir. Daha çok erişkin kardiyak cerrahide olmak üzere yapılan çalışmalarda yüksek NT-pro BNP düzeylerinin postoperatif kardiyak ve renal fonksiyonlar için risk göstergesi olduğu kabul edilmektedir.Çalışmada konjenital kalp cerrahisinde vücut dışı dolaşım desteğinde ameliyata alınacak hastaların ameliyat öncesi ve sonrası NT-proBNP düzeylerinin, ameliyat sonrası yetmezliğin erken tanısı ve takibindeki rolü ile morbidite ve mortalite arasında ilişki tespit edilerek prognostik öneminin araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla operasyon kararı alınan 20 konjenital kalp hastası çalışmaya alındı. Tüm hastaların ameliyat öncesi ve sonrası ekokardiyografik bilgileri, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 2. ile 24. saatlerdeki BNP düzeyleri, hemodinamik değerleri, labaratuvar ve arteriyal kan gazı verileri kaydedildi. Hastalar; volüm yükü altında olan grup (grup1) ve basınç yükü altında olan grup (grup2) olarak iki ayrı gruba ayrıldı.NT-proBNP analizi; ImmulIte®2000 NT-proBNP cihazı ile Chemiluminescent immunometric assay metodu, IML 2000 autoanalyzer tekniği ile yapıldı. 125 pg/ml üzeri düzey kardiak fonksiyonlardaki bozukluğun göstergesi olarak kabul edildi. Tüm istatistiksel analizler SPSS for Windows 13,0 programı kullanılarak yapıldı.Sonuç olarak iki grup arasında ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası BNP düzeyleri paralel seyir izlenmiştir. Her iki gruptada ameliyat sonrası BNP düzeyleri ameliyat öncesi BNP düzeylerine göre yüksek bulunmuştur. Grup içi değerlendirmeler ve genel değerlendirmeler ele alındığında BNP'nin kardiyak fonksiyonlar hakkında fikir verdiği görülmektedir. Sol sağ şantlı sağ vetrikül ve sol ventrikül hacim yükü olan grup ile sağ ventrikül basınç yükü olan gruplar arasında ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası NT-pro BNP düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Çalışmamız; sınırlı vaka sayısı ve tek merkezli bir çalışmadır. Anlamlı sonuç elde edilebilmesi için daha çok vaka sayısına ve BNP sonuçlarına ihtiyaç vardır.
Brain Natriuretic Peptide (BNP) is a hormone excreted from ventricles, sensitive to changes of ventricle functions and specific indicator of such changes. BNP is accepted as exemplary imaging test on early and asymptomatic phase where ventricle is under deficiency risk. High NT-proBNP levels are recognized as risk indicators for postoperative cardiac and renal functions on studies conducted mainly on adult cardiac surgery.Role of preoperative and postoperative NT-proBNP levels on early diagnosis and monitoring of postoperative deficiency and its prognostic importance by determination of relation between morbidity and mortality, on patients to be operated under extracorporeal circulation support for congenital cardiac surgery are intended in the study. 20 patients suffering from congenital cardiac disease and who are already decided for surgery are integrated in the study. Echocardiography data, preoperative and postoperative BNP levels at the end of 2nd and 24th hours, hemodynamic values, laboratory and arterial blood gas data of all patients are recorded. Patients are separated into 2 groups, as those being under volume load (group 1) and pressure load (group 2). NT-proBNP analysis is done with ImmulIte®2000 NT-proBNP instrument and Chemiluminescent immunometric assay method is performed by IML 2000 auto-analyzer technique. The level exceeding 125 pg / ml is accepted as discord indicator on cardiac functions. Entire statistical analyses are effectuated by SPSS for Windows 13.0.A parallel course on preoperative and postoperative BNP levels is observed between two groups, as the result. Postoperative BNP levels are found higher when compared to preoperative BNP levels on both groups. It is observed that BNP gives an idea about cardiac functions when intra-group evaluations and general evaluations are considered. No significant difference could be found between preoperative and postoperative NT-proBNP levels between the group under right ventricle and left ventricle volume load with left and right shunt and the group under right ventricle pressure load. Our study is based on a limited number of cases and one centered. More cases and BNP results are needed to obtain a significant result.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2400
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307286.pdf415.03 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons