Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2388
Title: Deneysel kolit modelinde levobupivakainin antiinflamatuar etkinliği
Other Titles: Antiinflammatory efficiancy of levobupivacaine in an experimental colitis model
Authors: Yılmazlar, Tuncay
Duman, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Trinitrobenzen sulfonik asit
Kolit
Levobupivakain
Budesonide
Trinitrobenzene sulfonic acid
Colitis
Levobupivacaine
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, U. (2009). Deneysel kolit modelinde levobupivakainin antiinflamatuar etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnflamatuar barsak hastalığının (IBH) tedavisinde çeşitli lokal anestezikler alternatif bir seçenek olarak önerilmiştir. Levobupivakain amino-amid grubuna dahil yeni ve uzun etkili bir lokal anesteziktir. Bu çalışmanın amacı IBH'nda levobupivakainin antiinflamatuar etkinliğini araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 30 adet erkek Sprague-Dawley cinsi sıçanda intramuskuler (i.m.) ketamin + xylazine ile anestezi uygulanmasını takiben trinitrobenzen sulfonik asit (TNBS) + etanol ile kolit oluşturuldu ve 10 adet sıçan da sham grubu olarak kullanıldı. Kolit oluşturulmasını takiben 7 gün boyunca, budesonide grubunda (n:10) 0,1 mg/kg budesonide; levobupivakain grubunda (n:10) 10 mg/kg levobupivakain; hastalık grubunda (n:10) ise sadece 1 ml serum fizyolojik rektal yoldan uygulandı. Sham grubunda kolit oluşturulmadı ve sadece rutin rektal kateterizasyon sağlandı. Deneyin 8. gününde tüm gruplardaki sıçanlara laparotomi ve histopatolojik inceleme için total kolektomi uygulandı. Total kolektomi sonrası tüm sıçanlar serum IL-6 ve TNF-α ölçümleri için intrakardiak yoldan yüksek miktarda kan alınarak sakrifiye edildi.Sonuçlar: Ağırlık kaybı ve makroskopi skorları hastalık grubunda diğer 3 gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). Levobupivakain ve budesonide gruplarında hastalık grubuna göre histopatolojik iyileşme görülmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). TNF-α ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). Levobupivakain grubunda IL-6 düzeyleri daha düşük olmasına rağmen budesonide ve hastalık grubuna göre anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05).Tartışma: Makroskopi skorlarındaki iyileşme, histopatolojik değerlendirme skorlarında ortalama değerlerin gerilemesi ve IL-6 seviyesinin düşüklüğü bize levobupivakainin topikal uygulamada deneysel kolit modelinde antiinflamatuar etki potansiyelinin olabileceğini düşündürmekle birlikte istatistiksel analizler anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
In the treatment of inflammatory bowel disease (IBD); various topical local anesthetics have been recommended as an alternative. Levobupivacaine is a new, long acting local anaesthetic drug belonging to the amino amide group. The aim of this study was to investigate the antiinflammatory efficiancy of levobupivacaine on IBD.Materials and Methods: In our study; TNBS + ethanol induced colitis was performed in 30 rats after the rats were anesthetized with i.m. ketamin + xylazine; also 10 rats were used as sham group. As treatment; 0,1 mg/kg budesonide had been used in budesonide group (n:10), 10 mg/kg levobupivacaine had been used in levobupivacaine group (n:10), only 1 ml saline solution had been used in disease group (n:10) for 7 days by rectal route subsequent to induction of colitis. In sham group; only routine rectal catheterization was performed without induction of colitis. On the 8th day of experiment; laparotomy and total colectomy were performed for histopathological examination in all rats. The rats were sacrified subsequent to total colectomy by intracardiac puncture to get blood sample for serum TNF-α and IL-6 measurements.Results: Weight loss and macroscopic examination scores were significantly higher in disease group than other 3 groups (p<0,05). Budesonide and levobupivacine groups showed histopathological improvement against disease group with no statistical significance (p>0,05). There was no significant difference in TNF-α levels between all groups (p>0,05). Although IL-6 levels were found to be decreased in levobupivacine group; there was no statistical significance between levobupivacaine group and budesonide group or disease group (p>0,05).Conclusion: Despite the improvement in macroscopic scores, decrease in histopathological assesment scores and lower IL-6 levels suggest that levobupivacaine may have topical antiinflammatory effects in experimental colitis model; however, this finding was not supported by statistical methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2388
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307203.pdf12.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons