Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2385
Title: Kosova'da Katolik Kilisesi ve günümüzdeki durumu
Other Titles: Catholic Church in Kosovo and its situation today
Authors: Güç, Ahmet
Paqarizi, Sead
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Kosova
İlirya
Hıristiyanlık
Katolik Kilisesi
Ortodoks
Arnavut
Osmanlı
Roma
Kosovo
Illyria
Christianity
Catholic Church
Orthodox
Albanian
Ottoman
Rome
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Paqarizi, S. (2010). Kosova'da Katolik Kilisesi ve günümüzdeki durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Kosova’da Katolik Kilisesi ve Günümüzdeki Durumu” konulu çalışma ile dünden bugüne ana hatlarıyla genelde Kosova’daki Hıristiyanlık ve özelde Katolik Kilisesi’nin tarihsel gelişimi ele alınmıştır. 395 yılında Büyük Roma İmparatorluğu’nun Doğu ile Batı olmak üzere ikiye bölünmesiyle Kosova da ikiye bölünmüştür. Kısa bir süre sonra ise Kosova’nın hâkimiyetini Bizans sağlamıştır. Orta çağda yaşanan göçler tüm Balkanlarda olduğu gibi Kosova’nın da etnik ve kültürel değişimine neden olmuştur. Özellikle Slavların Kosova topraklarına yerleşmeleri VII. yüzyıldan Osmanlıların gelişine kadar ki dönemi içerisinde Kosova’nın Slav-Ortodoks asimilasyon uygulamalarına maruz kalmasına sebep olmuştur. Bu zaman zarfında var olan Kosova’daki Katoliklerin durumu daha da zorlaşmıştır. Elde edilebilen imkânlar ölçüsünde yapılan bu araştırmaya göre Kosova’daki Hıristiyanlık apostolik döneme ait değildir. Bir müessese olarak Katolik Kilisesi’nin Kosova’daki varlığı Osmanlı Dönemi ile başlamaktadır. Osmanlının gelmesiyle Kosova’daki Slav-Sırp-Ortodoks asimilasyona son verilmiştir. İslam dinin kuralları gereği Osmanlı Devleti herkese adil davranıp tüm dinlerin mensuplarına eşit haklar tanımıştır. Dolayısıyla Kosova’da Katolik Kilisesi de bu haklardan yararlanarak bu dönem içerisinde tam anlamıyla kurumsallaşmış ve faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. K.K.K. her sahada önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise siyasetteki rolü ve tesiri göze çarpmaktadır. Katolikler Kosova’da sayı açısından Müslüman ve Ortodokslardan sonra üçüncü sırada yer almaktadırlar.
The study that’s about the “Catholic Church in Kosovo and Its Situation Today” was taken in principle (main) lines generally Christianity and particularly Catholic Church’s historical progress from the past to the present time. In 395 year, as well as Kosovo, he great Rome Empire was divided in two parts. In the short time, Byzantium dominated in Kosovo. In Balkan Peninsuela the migration happened in the Middle Agws period that in the same time this situation caused ethnical and cultural changes in Kosova. Especially, from the period between the settelment of slavs in VII. century to the aduent of ottomans, Kosova was exposed to application of slav-orthodox asimilation. During the period, the position of catholics in Kosova became harder. According to this study the possibilitions that has taken show us that Christianity in Kosova doesn’t belong to Capostolik Period. The existing of Catholic Church as institute started from the period of Ottoman’s. The Ottomans put the end to Slav-Serb-Orthodox assimilation in Kosova. According to the rules of Islam religion, Ottoman Empire had justly taken action and gives equal right to everyone who lived in Kosova. Therefore, Catholic Church in Kosova benefied from these rights during this period and exactly became institutionalized and intensified its activities. Catholic Church in Kosova takes a significant role everywhere. Nowadays, it gives vent to its role in policy and influence. According to the number of Muslims and orthodox, the catholics take the third place in Kosova.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2385
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262882.pdf2.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons