Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2376
Title: Total tiroidektominin hemitiroidektomi aşamasında çalışılan PTH (parathormon) ile postoperatif hipoparatiroidizm ve hipokalsemi arasındaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: Researching the relationship between parathormone (PTH) procesed in the phase of hemithyroidectomy of total thyroidectomy and postoperative hypoparathyrodism& hypocalcaemia
Authors: Korun, Nusret
Kul, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Total tiroidektomi
Hemitiroidektomi
Hipokalsemi
Hipoparatiroidi
Total thyroidectomy
Hemithyroidectomy
Hypocalcaemia
Hypoparathyroid
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kul, F. (2010). Total tiroidektominin hemitiroidektomi aşamasında çalışılan PTH (parathormon) ile postoperatif hipoparatiroidizm ve hipokalsemi arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Önlenebilecek bir komplikasyon olan hipoparatiroidizmin, total tiroidektomi ameliyatı sonrası, hastanın yaşam kalitesi açısından birçok olumsuz etkileri mevcuttur. Hipoparatiroidi gelişebilecek hastaları erken dönemde tahmin etme hastayı olası komplikasyonlardan korumada oldukça önemlidir. Konu üzerinde birçok çalışma yapılmış ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Ancak halen daha birçok sorunun cevabı tartışmalıdır. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında, multinodüler guatr sebebi ile total tiroidektomi uygulanan hastalarda hemitiroidektomi aşamasında çalışılan intraoperatif parathormon (İPTH) değeri ile postoperatif dönemde ortaya çıkabilecek erken dönem hipoparatiroidi ve hipokalsemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde 20 Mart 2009?20 Mart 2010 tarihleri arası, multinodüler guatr tanısı ile opere edilmiş 100 total tiroidektomi hastası çalışmaya dahil edildi. Bu hastalarda, operasyondan hemen önce (PTH1), total tiroidektominin hemitiroidektomi aşaması tamamlandıktan hemen sonra (PTH2) ve total tirodektominin tamamlanmasından da 10 dakika sonra (PTH3) olmak üzere 3 kez İPTH çalışıldı. Bunların dışında Postoperatif 6. saatte total Ca +2 ve postop 24. saatte total Ca +2 ile PTH değerleri ölçüldü(PTH4). Postoperatif 6. ayda, total Ca+2 ve PTH değerleri (PTH6.ay) ile hastalar kalıcı hipoparatiroidi açısından yeniden değerlendirildi. Olgular hemitirodektomi aşamasında PTH değerinde düşme olması (Grup I) ya da olmamasına (Grup II) göre iki gruba ayrıldı. Grup I de kendi içinde, operasyon sonunda hipoparatiroidizm olmaması (Grup Ia) ya da olmasına göre (Grup Ib) ikiye ayrıldı. Bu şekilde 3 grup elde edildi. Mevcut tüm veriler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından değerlendirildi.Sonuç olarak, total tiroidektominin hemitiroidektomi aşamasında çalışılan PTH değerinin 30,3 pg/ml ve altında olması ya da ameliyatın bu aşamasında PTH değerinde %31'den fazla azalma olmasının hipokalsemi riskini tanımladığını tespit ettik. Bu hasta grubunda hipokalsemi riskinin yaklaşık 3,6 kat artmış olduğu görüldü.
Hipoparathyroidism, a preventable complication has many negative effects on the life quality of the patient following total thyroidectomy operation. Estimating those patients whose hypoparathyroid may develop in an early stage is very significant in terms of protecting the patient against probable complications. Many studies were conducted on this subject and various consequences were acquired. However the answers of many questions are still debatable. We aimed in Uludağ University General Surgical Department to reveal the relationship between IPTH (intra-operative parathormone) value worked in the phase of hemithyroidectomy in the patients applied total thyroidectomy due to multi-nodular goiter and early hypoparathyroid and hypocalcaemia that may occur in the postoperative period.For this purpose 1000 total thyroidectomy patients operated with the diagnosis of multi-nodular goiter were included in the study in Uludağ University Faculty of Medicine General Surgical Clinic from 20th March 2009 ? 20th March 2010IPTH was processed in those patients 3 times: immediately before the operation (PTH1), immediately after completing the phase of hemithyroidectomy of total thyroidectomy (PTH2) and 10 minutes after completing total thyroidectom (PTH3). Besides, in the 6th post-operative hour value of total Ca +2 was measured and in the 24th post-operative hour value of total Ca +2 and PTH values were measured (PTH4). In the post-operative 6th month the patients were reassessed in terms of permanent hypoparathyroid using total Ca+2 and PTH values (PTH 6th month). The facts were divided into two groups according to presence of decrease in PTH value (Group I) or according to absence of decrease in PTH value (Group II). Group I was divided into two de according to absence of hypoparathyroidism following the operation (Group Ia) or according to presence of the same (Group Ib). Three groups were acquired in this manner. All existing data were assessed by Uludağ University Faculty of Medicine Department of Biostatistics.As a consequence we have detected that PTH value processed in the hemithyroidectomy phase of total thyroidectomy being 30,3 pg/ml and less or PTH value decreasing by more than 31% in this phase of operation defines the risk of hypocalcaemia. It was detected that the risk of hypocalcaemia in this group of patients was increased approximately 3,6 folds.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2376
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307277.pdf552.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons