Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2371
Title: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında iskemi modifiye albuminin renal fonksiyon ile ilişkisi
Other Titles: The relationship of ischemia-modified albumin (IMA) with renal function in the patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
Authors: Güllülü, Mustafa
Ermurat, Selime
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültes/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: ODPBH
İMA
RAAS blokerleri
Oksidatif stres
ADPKD
RAAS blocers
Oxidative stress
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ermurat, S. (2012). Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında iskemi modifiye albuminin renal fonksiyon ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) kalıtsal böbrek hastalıkları içinde en sık görülenidir. Böbrek dışında diğer organlar da etkilendiginden sistemik bir hastalık olarak kabul edilir. %7-10 hastada son dönem böbrek yetersizliği ile sonuçlanabilir.İskemik olaylar sonucunda metal bağlama kapasitesi azalan albumin İMA olarak adlandırılır. Birçok çalışmada oksidatif stres göstergesi olarak tanımlanmış olan İMA, akut koroner sendrom, diyabetik nefropati gibi patogenezde iskeminin olduğu bir çok hastalıkta yüksek bulunmuştur. Ancak literatürde daha önce ODPBH'ında çalışılmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda ODPBH'nda İMA düzeyinin iskemi markerı olarak kullanılıp kullanılamayacağını ve renal fonksiyonlardaki azalma ile korelasyon gösterip göstermediğini saptamayı amaçladık.Çalışmamızda olgular ODPBH, hipertansiyonu olan ve sağlıklı kontrol olarak 3 gruba ayrılmış ve serum İMA düzeyleri karşılaştırılmıştır. ODPBH olanlar ise 6 aylık takibe alınıp, renal fonksiyonlardaki değişiklik ile serum İMA düzeyleri kıyaslanmıştır.Serum İMA düzeyi sağlıklı grupta en yüksek, hipertansiyonu olan grupta ise en düşük saptanmıştır. ODPBH'larının 6. ayında ise 1. aydan daha düşük İMA izlenmiştir.ODPBH'larının 1. ve 6. ay arasında üre, kreatinin, albumin, spot idrar Mikroalbumin/kreatinin (Ma/cr), Glomeruler filtrasyon hızı (GFR) arasında anlamlı fark saptanmazken, İMA 6. ayda daha düşük saptanmıştır (p=0,002). ODPBH'larının 1. ve 6. ayları arasındaki tek fark 6.ayda daha yüksek doz ve oranda RAAS blokeri kullanmalarıdır. 6. aydaki İMA düzeyindeki düşüşün RAAS blokeri kullanımına bağlı olabileceği düşünülmüş ve %71,4'ü RAAS blokeri kullanan hipertansiyon grubununda daha da düşük İMA saptanması bu düşünceyi desteklemiştir. İMA'nın ODPBH'larındaki düzeyi araştırılırken, RAAS blokajının oksidatif stresi azaltmadaki etkisi saptanmıştır.RAAS kullanım oranları aynı olan ODPBH ile hipertansiyonlu hastalar kıyaslandığında ise ODPBH'nda her koşulda İMA daha yüksektir. Bu da ODPBH'nda İMA'nın iskemi markerı olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.
ADPKD is the most common seen hereditary kidney disease. It is considered as a systemic disease due to not only kidneys also the other organs were affected. For 7-10% of patients may be resulted with end-stage renal failure.Albumin, metal binding capacity reduces as a result of ischemic events is named IMA. IMA, which was defined as an indicator of oxidative stress in many studies, was found high in many diseases such as acute coronary syndrome, diabetic nephropathy that ischemia has a role in the pathogenesis. However, IMA has not been studied previously in the literature for ADPKD. In the present study, we aimed that to determine whether IMA levels may be used as a marker of ischemia for ADPKD and shows a correlation with the decrease in renal function.In our study, patients were seperated into 3 groups as; the patients with ADPKD, hypertension and healthy controls and serum IMA levels were compared. ADPKD group have been followed 6-month and the changes in renal function have been compared with serum IMA levels.Serum IMA levels were determined the highest in healthy control group, and the lowest in the group with hypertension. In the 6th month follw up of ADPKD group, the levels of IMA were observed lower than 1st months.For ADPKD, between 1st and 6th month controls while there were no significant difference for urea, creatinine, albumin, spot urine microalbumin / creatinine ratio (Ma / cr), glomerular filtration rate (GFR), IMA was determined lower for 6. month (p=0,002) The only difference determined for ADPKD, between 1st and 6th month is the higher dose and proportion of usage of RAAS blockers in 6th month. The reduction of IMA levels in 6th month was thought to be due to the use of RAAS blockers and lower determination of IMA for the hypertension group in which 71.4% of the patients used RAAS blocers was supported this idea. While the levels of IMA for ADPKD has been invastigated, the effect of RAAS blockade in reducing oxidative stress were determined.IMA was determined higher in all conditions for ADPKD group, compared to the patients have the same use rates of RAAS blocers in ADPKD and hypertension group. This suggests that IMA may be used as a marker of ischemia for ADPKD.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2371
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314550.pdf752.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons