Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2370
Title: İlköğretim matematik öğretmenlerinin 2005 ilköğretim matematik programında yer alan alternatif değerlendirme yaklaşımlarını uygulayabilme yeterliklerinin incelenmesi
Other Titles: A study on the adequacy of primary school maths teachers in the application of alternative assessment approaches included in the primary school maths curriculum of 2005
Authors: Dirik, M. Zahit
Arseven, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Alternatif değerlendirme yaklaşımları
İlköğretim matematik öğretmenleri
İlköğretim matematik öğretim programı
Alternative assessment approaches
Primary school maths teachers
Primary school maths curriculum
Issue Date: 1-Aug-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arseven, Z. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin 2005 ilköğretim matematik programında yer alan alternatif değerlendirme yaklaşımlarını uygulayabilme yeterliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif değerlendirme yaklaşımlarına yönelik yeterliklerini, alternatif değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilme düzeylerini ve alternatif değerlendirme yaklaşımlarının kullanırken karşılaştıkları sorunları, çözüm önerilerini derinlemesine incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinde durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Düzce merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan 25 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ilköğretim matematik öğretmenlerinden alternatif değerlendirme yaklaşımlarıyla ilgili eğitim alanların eğitim almayanlara göre az olduğu ve aldıkları eğitimlerin yeterli olmadığı, bu konuda nitelikli bir eğitim ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim matematik öğretmenleri, alternatif değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilgilerini, üniversitede aldıkları eğitimlerle ve kendi çabaları sonucu elde ettikleri ifade etmektedir. İlköğretim matematik öğretmenleri alternatif değerlendirme yaklaşımları ile ilgili olarak süreci değerlendirdiği, objektif bir değerlendirme sağladığı, öğrenciyi değerlendirmeye kattığı, kullanmanın yararlı olduğu yönünde olumlu görüşlerine sahipken; alternatif değerlendirme yaklaşımlarının dersteki uygulamalarının amacına uygun yapılmadığı, zaman alıcı olduğu, her sınıfta uygulamanın zor olduğu yönünde olumsuz görüşlere sahiptir. İlköğretim matematik öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarından en çok kullandıkları proje ödevleri, performans ödevi, kontrol listeleri ve rubrikler; hiç kullanmadıkları ise matematik günlükleridir. İlköğretim matematik öğretmenleri, alternatif değerlendirme yaklaşımlarını bazılarını kullanma nedenlerinin başında not verme zorunluluğunu göstermektedirler. Tercih etmeme nedenleri olarak ise zaman sıkıntısı, program yoğunluğu, formların fazlalığı, saklama zorluğunu gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik dersinde alternatif değerlendirme yaklaşımlarını etkili uygulamak için ders süresinin arttırılması, program yoğunluğunun azaltılması, alan uzmanlarınca ilköğretim matematik öğretmenlerine eğitim verilmesi, velilerin öğrenci çalışmalarını yapmamaları konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği yönünde öneriler sunulmuştur.
The aim of this study is to examine throughly the adequacy of primary school maths teachers on alternative assesment approaches included in the new primary school maths curriculum, their ability level of using the alternative assessment approaches and the problems they face while using the alternative assessment approaches and solution offers. In the study, case study method in qualitative research design has been used. Study group of the research is made up of 25 maths teachers working in the schools located in the center of Düzce and dependent on Republic of Turkey Ministry of National Education. The data has been collected with the survey method by using the semi-structured interview form prepared by the researcher. The data has been analyzed with the descriptive analysis. According to the findings, it has been deduced that of the primary school maths teachers, the number of the ones who got education on alternative assessment approaches is less than the ones who didn't and the education they got is inadequate, so qualified education about this matter is necessary. Primary school maths teachers state that they obtained their knowledge about the alternative assessment approaches with the education they got at university and with their own efforts. Their opinions in favour of alternative assessment approaches are: they generally assess the process, they provide objective assessment, they include the students in the assessment process and they are convenient to use whereas the opinions against these approaches are: their applications in the lessons do not fit their purpose, they are time-consuming, and hard to use in each class. The most used alternative assessment approaches by primary school maths teachers are project homework's, performance work, control lists and rubrics; the approaches that is never used is maths diaries. Maths teachers show the obligation to give grades as a primary reason for not using some of the alternative assessment approaches. And it has been concluded that the reason they are unpreferable by teachers is shown as limited time, program intensity, excess amount of forms, and difficulty in storage. For an effective application of alternative assesment approaches by maths teachers it has been advised that class hours should be extended, program intensity should be decreased, maths teachers should be given an education by experts in the field, parents should be informed about undone homework.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2370
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
339824.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons