Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2351
Title: Kentsel gelişmenin, kentsel yaşam kalitesi üzerindeki etkileri: Bursa örneği
Other Titles: The effects of urban development on urban life quality: The case of Bursa
Authors: Sam, Neslihan
Bilgili, Alper
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kent ve Çevre Sorunları Bilim Dalı.
Keywords: Kentsel gelişme
Sürdürülebilirlik
Kentsel yaşam kalitesi
Sıralı logit model
Faktör analizi
Urban development
Sustainability
Urban quality of life
Sequential logit model
Factor analysis
Issue Date: 31-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgili, A. (2017). Kentsel gelişmenin, kentsel yaşam kalitesi üzerindeki etkileri: Bursa örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kentlerin gelişim süreçleri ve bu süreçlerde oluşan problemler insanların kentsel yaşam kalitelerini doğrudan etkilemektedir. Günümüzde küresel ekonominin merkezi haline gelen kentler hızla büyümektedirler. Sürecin doğal sonucu olarak, sağlıksız ve plansız gelişim sürecinin vücut bulduğu mekanlar durumuna gelmektedirler. Bu süreçte ortaya çıkan sorunların tespit edilmesinde "yaşam memnuniyeti" ve "kentsel alan kalitesi" ölçüt olarak ele alınabilir. Bu çalışmada, Bursa'da kentlilerin kentsel yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyetleri ile ilgili bilgi, düşünce ve davranışlarını ölçülmesi, kentin yaşam alanlarına ilişkin nitelikler ile yaşam memnuniyeti ve kentsel alan memnuniyeti arasındaki ilişkileri belirlemek amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada Bursa'da kentsel yaşam kalitesi düzeyinin yükseltilmesi için gerekli ölçütleri belirlemek ve alınabilecek önlemleri saptamaya çalışmak hedeflenmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde kentsel gelişme, sürdürülebilirlik ve kentsel yaşam kalitesi kavramları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, alan araştırmasında toplanan veriler "sıralı logit model" ve "faktör analizi" gibi ekonometrik analiz yöntemleriyle yorumlanmıştır.
Urban development processes and the problems that arise in these processes directly affect the quality of urban life of people. The cities that are now the center of the global economy are growing rapidly. As a natural consequence of the process, they are the places where the unhealthy and unplanned development process takes place. In determining the problems that arise in this process, "life satisfaction" and "quality of urban area" can be considered as criteria. In this study, it is aimed to measure the knowledge, thoughts and behaviors of urban people about urban life quality and life satisfaction in Bursa and to determine the relationship between the qualities related to urban living spaces and life satisfaction and urban area satisfaction. In addition, in this study, it is aimed to determine the criteria for raising the level of urban living quality in Bursa and to try to determine the precautions that can be taken. The study consists of three parts. In the first two chapters the concepts of urban development, sustainability and quality of urban life are explained. In the third part, the data collected in the field study are interpreted by econometric analysis methods such as "sequential logit model" and "factor analysis".
URI: http://hdl.handle.net/11452/2351
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459895.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons