Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2350
Title: Spinal anestezi ile yapılan lumbar disk cerrahisinde bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of intrathecal bupivacaine and levobupivacaine on spinal anaesthesia characteristics for lumbar disc surgery
Authors: Türker, Gürkan
Kocabaş, Ayça Sultan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Spinal anestezi
Bupivakain
Levobupivakain
Spinal anaesthesia
Bupivacaine
Levobupivacaine
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocabaş, A. S. (2010). Spinal anestezi ile yapılan lumbar disk cerrahisinde bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bupivakain, spinal anestezide en sık kullanılan lokal anestezik olsa da levobupivakainin klinik kullanımı son zamanlarda artmaktadır. Çalışmamızın amacı, lumbar disk cerrahisinde intratekal uygulanan izobarik bupivakain ve izobarik levobupivakainin klinik ve anestezik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.ASA I-III, 20-80 yaş aralığında spinal anestezi altında lumbar disk cerrahisi planlanan 60 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular randomize olarak 2 eşit gruba ayrıldı. Grup B'de (n=30): 15 mg %0.5 izobarik bupivakain, Grup L'de (n=30): 15 mg %0.5 izobarik levobupivakain kullanıldı,Spinal anestezi, sol lateral pozisyonda, L3-4 intervertebral aralığından orta hattan 25G Quincke spinal iğne kullanılarak uygulandı. Enjeksiyon sonrası olgular hızlı bir şekilde supin pozisyona çevrildi. Ortalama 5 dakika sonra olgular pron pozisyona alındı. Duyusal blok dermatom seviyesi pin-prick testi ve motor blok derecesi Bromage skalası kullanılarak değerlendirildi. İntraoperatif ve postoperatif dönemde duyu ve motor blok karakteristikleri ve spinal anestezi derlenme zamanları değerlendirildi. Cerrah ve hasta memnuniyetine bakıldı. İntraoperatif ortalama kalp atım hızı, ortalama arteryel kan basıncı ve periferik oksijen satürasyonu ölçüm değerleri, intraoperatif ve postoperatif gelişen komplikasyonlar kaydedildi.En üst duyu bloğu torakal dermatom seviyesi, levobupivakain grubunda bupivakain grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek belirlendi (p<0.05).Bupivakain ve levobupivakain grubunda duyu bloğu ve motor blok başlangıç zamanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).Duyu ve motor blok tam gerileme süreleri açısından gruplar arası karşılaştırmada anlamlı farklar saptandı (her iki grup için p<0.05). Levobupivakain grubunda duyu ve motor blok tam gerileme süreleri daha kısa idi (p<0.05). Mobilizasyonun levobupivakain grubunda daha erken olduğu bulundu (p<0.05).Cerrah memnuniyeti levobupivakain grubunda daha iyi idi (p<0.05). Hasta memnuniyeti açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).İntraoperatif ortalama kalp atım hızı,ortalama arteryel kan basıncı ve periferik oksijen satürasyonu ölçüm değerleri açısından gruplar arası karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). intraoperatif ve postoperatif komplikasyonların (hipotansiyon, bulantı-kusma, bradikardi, titreme, anesteziye bağlı nörolojik komplikasyonlar, üriner retansiyon, postspinal baş ağrısı, bel ağrısı) sıklığı açısından gruplar benzer olarak bulundu.Sonuçlarımız, levobupivakain grubunda duyusal ve motor blok gerileme sürelerinin daha kısa olduğunu göstermektedir. Buna bağlı olarak olguların cerrahi sonrası nörolojik değerlendirme ve mobilizasyonu daha erken olmakta ve bu nedenle postoperatif derlenmede avantaj sağlamaktadır. Spinal anestezi altında yapılan lumbar disk hernisi cerrahisinde izobarik levobupivakainin etkin ve bupivakane göre derlenme açısından daha iyi bir lokal anestezik olduğunu düşünmekteyiz.
Bupivacaine is the most used long-acting local anaesthetic on spinal anaesthesia but levobupivacaine has been recently advanced to clinical practice. The aim of our study was to compare clinical and anaesthetic effects of isobaric bupivacaine and isobaric levobupivacaine when intrathecally administered undergoing lumbar disc surgery.ASA I-III, age between 20-80 year old, 60 patients scheduled to undergo lumbar disc surgery enrolled to this study. Patients were randomized into two groups. Group B (n=30): 15 mg 0.5% isobaric bupivacaine, Group L (n=30): 15 mg 0.5% isobaric levobupivacaine received intrathecally.Spinal anaesthesia was performed with patients in the lateral decubitis position with a 25G Quincke needle at L3-L4 interspace. The patient was placed supine immediately after the injenction and 5 minutes later placed prone position for surgery. The level of sensory block dermatome was evaluated by pin prick test and the degree of motor block was evaluated using Bromage scale. Intraoperative sensory and motor block characteristics and postoperative recovery times of spinal anaesthesia were evaluated. The satisfaction scores of surgeon and patient, intraoperative differences in hemodynamics, intraoperative and postoperative complications were recorded.The maximum level of sensory blockade (dermatome) was significantly higher in levobupivacaine group than bupivacaine group (p<0.05). There was no significantly difference in the onset time of sensory and motor blockade (p>0.05). In levobupivacaine group, recovery time of sensory and motor blockade were significantly shorter (p<0.05). Mobilization in levobupivacaine group was earlier than bupivacaine group (p<0.05).The surgeons were more comfortable in levobupivacaine group (p<0.05). The patients? satisfaction scores were similar between two groups (p>0.05).There were no significant statistical intergroup differences in hemodynamics (p>0.05). Intraoperative and postoperative complications (hypotension, nausea-vomiting, bradycardia, shivering, neurological complications, urinary retansion, postspinal headache, backache) were similar in both groups.Our results showed that, in levobupivacaine group recovery of sensory and motor blockade were shorter than bupivacaine group. Therefore postoperative neurological examination can be done early and mobilization was earlier with levobupivacaine which suggest that can be an advantage for postoperative recovery.We think that the clinical efficiency of levobupivacaine was better than bupivacaine and also the recovery from spinal anaesthesia earlier than bupivacaine during lumbar disc surgery.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2350
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307270.pdf327.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons