Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2349
Title: Tâ-hâ, Enbiyâ ve Hac sûrelerindeki kırâat farklılıkları ve tefsire etkisi
Other Titles: The variants of Quran at surah Tâ-hâ, Enbiyâ and Hac and thair effects on tafsee
Authors: Kaya, Remzi
Yavuz, Osman
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur’ân
Koran
Sûre
Kırâat
Farklılık
Anlam
Sura
Recitation
Difference
Meaning
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, O. (2019). Tâ-hâ, Enbiyâ ve Hac sûrelerindeki kırâat farklılıkları ve tefsire etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Kur’ân’ın bazı kelimelerinde görülen kırâat farklılıkları ve bunun sonucunda kelimelerde ortaya çıkan şekilsel ve anlamsal değişimler, Tâ-hâ, Enbiyâ ve Hac sûreleri özelinde incelenecektir. Çalışmamız giriş ve onu takip eden üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, ele alınan konuların çerçevesi, çalışmada izlenen yöntem ve başvurulan eserler hakkında bilgi verilecektir. Birinci bölümde, tezin konusunu teşkil eden söz konusu sûrelerdeki kırâat farklılıklarının daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağı inancıyla, kırâat ilmi ve tarihi üzerinde durulacaktır. Kırâatin tanımı, çeşitleri, bu ilme ait bazı kavramlar ve ortaya çıkışından itibaren tedvin edildiği döneme kadar kırâat ilminin geçirdiği aşamalar ele alınacaktır. Kırâat farklılıklarının mahiyetiyle ilgili birtakım bilgilerin de yer alacağı bu bölümde ayrıca, kırâat imamlarının hayatları, ilmi durumları ve râvîleriyle ilgili bilgilere de yer verilecektir. İkinci bölümde ise, çalışmamızda ele aldığımız söz konusu sûrelerin tanıtımı yapılacaktır. Bu bağlamda eğer var ise nüzul sebepleri, Kur’ân tertibindeki yerleri, âyet sayıları, başka sûrelerle olan irtibatları, bahsettikleri konular, kişiler ve yerler hakkında açıklamalar yapılacaktır. Diğer taraftan sûrelerde verilen mesajlar ve bu mesajlardan çıkarılacak dersler üzerinde durulacaktır. vi Üçüncü bölümde tezimizin asıl konusunu oluşturan Tâ-hâ, Enbiyâ ve Hac sûrelerindeki mütevatir kırâat farklılıkları incelenecektir. Üzerinde kırâat ihtilafı oluşan kelimenin türü, ihtilafın sebebi, kırâat farklılığından dolayı anlamın değişip değişmediği araştırılacaktır. Eğer kırâat farklılığından dolayı anlam değişmişse, bu değişimin âyetin yorumlanmasına olan etkisi, çeşitli kaynaklardan faydalanılarak açıklanacaktır.
This study scrutinized recitation differences in some words of Koran; formal and semantic changes arising from related differences specific to Tâ-hâ, Enbiyâ and Hac sura (sections of the Koran). Our study consists of three different parts as an introduction and the following three chapters. Introduction parts inform about the goal of the study; the framework of issues discussed; method and references. Recitation science and its history were reviewed in the first chapter to contribute to understanding recitation differences in related sura which are the subject of the thesis. Description and types of recitation; specific concepts on this discipline and phases of recitation science from its emergence to present were analyzed in the introduction part. Besides, the lives of recitation imams, their scientific status and narrators can be read as well. In the second chapter, related suras were introduced. Within this context, there can be seen explanations on reasons for revelation if any; positions; the number of verses; connections with other suras; issues; persons and places. On the other hand, there was discussed on messages and lessons that are taken from related messages. Valid recitation differences in Tâ-hâ, Enbiyâ and Hac sura that is the primary concern of this thesis were scrutinized in the third chapter. It was researched whether the viii meaning has changed because of the type of word and recitation differences. If the meaning has changed because of recitation difference, various references were utilized to clarify the effect of this change on the interpretation of the verse of Koran.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2349
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OSMAN_YAVUZ.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons