Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2348
Title: Doksorubisin ekstravazasyonunun sebep olduğu doku hasarını önlemek için karnitin kullanımı: Deneysel çalışma
Other Titles: Using of carnitine to prevent the tissue injury caused by doxorubicin extravasation
Authors: Akın, Selçuk
Menderes, Vedat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı/El Cerrahisi Bilim Dalı.
Keywords: Ekstravazasyon hasarlanması
Doksorubisin
Karnitin
Extravasation injury
Doxorubicin
Carnitine
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Menderes, V. (2008). Doksorubisin ekstravazasyonunun sebep olduğu doku hasarını önlemek için karnitin kullanımı: Deneysel çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Antineoplastik ajanlar artan bir şekilde kullanıldığından dolayı ekstravazasyon hasarlanmaları sık görülür hale geldi. Literatürde kemoterapi alan hastaların %0,5-6'sında ekstravazasyon yaralanması görülür. Doksorubisin ekstravazasyon yaralanmalarına sebep olan ajanlardan biridir. Cilt altı dokudan metabolize edilerek uzaklaştırılamadığı için civar dokularda toksik etkisiyle hasar ve nekroz oluşturmaktadır. Bu deneysel çalışmada amaç; hücre düzeyinde oksidatif kaynaklardan enerji akışını düzenleyen ve antioksidan etkisi olan karnitini kullanarak, progresif şekilde ilerleyen doksorubisin ekstravazasyonunu engellemek ve yarayı tedavi etmektir.Çalışmada 56 adet Sprague-Dawley cinsi erişkin dişi sıçan kullanıl-dı. Sıçanların ortalama ağırlıkları 260 ± 20 gr idi. Sıçanlar 7 gruba randomize edildi ve her bir grup 8 sıçan içermekteydi. Tüm sıçanların sırt derisi tıraşlan-dıktan sonra ekstravazasyon oluşturmak için doksorubisin uygulandı. 1.grupta; sadece doksorubisin (Kontrol gurubu), 2.grupta; doksorubisin+1 günlük lokal karnitin, 3.grupta; doksorubisin + 7 günlük lokal karnitin, 4.grupta; Doksorubisin + 1 günlük sistemik karnitin, 5.grupta; doksorubisin + 7 günlük sistemik karnitin, 6.grupta; doksorubisin + 1 günlük lokal +1 günlük sistemik karnitin, 7.grupta: Doksorubisin + 7 günlük lokal +7 günlük sistemik karnitin uygulandı. Sıçanlar ülser oluşumu ve progresyonu açısından 4 hafta takip edildi. İkinci haftanın sonunda her gruptan birer ve dördüncü haftanın sonunda kalan tüm sıçanlar sakrifiye edildi. Haftalık olarak nekroz alanı öl-çümleri ve histopatolojik değerlendirmeleri yapıldı. Bu çalışmada, p?0,05 ista-tistiki olarak anlamlı kabul edildi.Karnitin tedavisinin ülser oluşumu ve progresyonu azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Özellikle, bu etki 7 gün için sistemik ve lokal kombine tedavi alan Grup 7'de istatistiki olarak en fazla gözlenmiştir (p?0,05). (Statistical Package for the Social Sciences 13.0 test).Sonuç olarak, çalışmamız tekrarlayıcı lokal ve sistemik karnitin en-jeksiyonlarının extravazasyon yaralanmalarını azalttığını gösterdi. Karnitininin antioksidan etkisinin olasılıkla bu sonuca katkıda bulunduğu kanısına vardık.
Extravasation injuries become commonly seen, since antineoplastic agents are increasingly used. In literature, extravasation injuries are seen in 0,5-6% of patients receiving chemotherapy. Doxorubicin is one of the agents causing extravasation injuries. Because it can not be removed by metabolization from the subcutaneous tissue, it causes injury and necrosis in the surrounding tissues by its toxicity. The aim of this experimental study is to prevent progressive doxorubicin injury and to treat the wound by using carnitine which regulates the energy flow from oxidative sources in cellular level and has an antioxidation effect.In the study, 56 adult Sprage ? Dawley female rats were used. The average weight of these rats was 260 ± 20 gr. Rats were randomised in 7 groups and each group includes 8 rats. After shaving the back of the rats, doxorubicin was applied to develop extravasation injury. In group 1 (control group); only doxorubicin, in group 2; doxorubicin and for one day local carnitine, in group 3; doxorubicin and for seven days local carnitine, in group 4; doxorubicin and for one day systemic carnitine, in group 5; doxorubicin and for seven days systemic carnitine, in group 6; doxorubicin and for one day local carnitine + for one day systemic carnitine, in group 7; doxorubicin and for seven days local carnitine + for 7days systemic carnitine were applied. Rats were followed for 4 weeks for ulcer formation and progression. At the end of the second week, one of the rats from each group and at the end of the forth week, the remaining rats were sacrified. The measurement of the area of necrosis and histopatological evaluations were performed every week. In this study, a value of p?0,05 was accepted statistically significant.Carnitine therapy has been shown to be effective in reducing the ulcer formation and progression. Especially, this effect was statistically observed maximum in group seven receiving systemic and local combined regimen for 7 days (p?0,05). (Statistical Package for the Social Sciences 13.0 test)In conclusion, our study showed that repetetive local and systemic carnitine injections decrease extravasation injuries. We concluded that the antioxidation effect of carnitine may possibly contribute to this result.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2348
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289269.pdf17.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons