Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2344
Title: Endolarengeal mikrocerrahi sonrası uygulanan larengofarengeal reflü tedavisinin yara iyileşmesi ve ses kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: The effect of laryngopharyngeal reflux treatment on wound healing and voice quality following endolaryngeal microsurgery
Authors: Coşkun, H. Hakan
Özdemircan, Talip
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Vokal kord iyilesmesi
Larengofarengeal reflü
Videolarengostroboskopi
Ses analizi
Vocal fold healing
Laryngopharyngeal reflux
Videolaryngostroboscopy
Voice analysis
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemircan, T. (2010). Endolarengeal mikrocerrahi sonrası uygulanan larengofarengeal reflü tedavisinin yara iyileşmesi ve ses kalitesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, vokal kordun benign mukozal lezyonlarının tedavisi için uygulanan endolarengeal mikrocerrahi sonrası verilen larengofarengeal reflü (LFR) tedavisinin, yara iyileşmesi ve ses kalitesi üzerindeki etkisini araştırmaktır.Kasım 2007 Şubat 2010 tarihleri arasındaki 27 aylık süre içerisinde, vokal kordda polip, nodül, kist, lökoplaki, Reinke ödemi veya sulkus vokalis tanısı konup, endolarengeal mikrocerrahi (EM) operasyonu yapılan, 42 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 24'ü erkek, 18'i kadındı. Hastaların ortalama yaşı: 43,59y ± 10,18 (24-61y) idi. Tüm hastalara preoperatif dönemde videolarengostroboskopi (VLS) ve kompüterize ses analizi yapıldı. Tüm hastalar standart süspansiyon mikrolarengoskopik yöntemle opere edildi. Hastalar operasyondan sonra patolojilerine göre iki ayrı gruba ayrılarak, bir gruba postoperatif oral alımı takiben LFR tedavisi başlandı. Diğer grup ise LFR tedavisi verilmeden takip edildi. Tüm hastalar postoperatif 1. hafta, 2. hafta, 1. ay, 2. ay ve 6. ay kontrole çağrıldı. Her kontrolde tüm hastaların VLS kayıtları alındı. Postoperatif 1. ay, 2. ay ve 6. aylarda ses analizi kayıtları da alınıp tüm parametreler ayrı ayrı incelendi.LFR tedavisi alan grupta, LFR tedavisi almayan gruba göre vokal korddaki iyileşmenin daha erken dönemde başladığı ve sesin normale daha kısa zamanda döndüğü gözlendi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Yara iyileşmesi ve ses kalitesindeki düzelmenin, zamana göre değişimini ortaya koyma açısından VLS ve ses analizi parametreleri birbirleriyle korele bulundu.Sonuçlar, vokal kordun benign mukozal lezyonlarının tedavisi için uygulanan, EM'den sonra LFR'nün iyileşme üzerindeki olumsuz etkisiningözardı edilmemesi gerektiğini ve verilen LFR tedavisinin, hem iyileşmeyi hızlandırdığını hem de ses kalitesini arttırdığını göstermektedir.
The aim of this study was to investigate the impact of laryngopharyngeal reflux (LPR) treatment given after endolaryngeal microsurgery (EM) for benign mucosal lesions of the vocal fold, on voice quality and wound healing.42 patients who underwent EM for vocal fold polyps, nodules, cysts, leukoplakia, Reinke edema and sulcus vocalis, in a 27 months period between November 2007 to February 2010, were enrolled in this study. 24 patients were male and 18 were female, with a mean age of 43,59 y ± 10,18 (24-61y).Videolaryngostroboscopy (VLS), and computerized voice analysis were performed in sound laboratory to all patients, preoperatively. All patients were operated on with standard endolaryngeal microlaryngoscopic technique. After surgery, patients were divided into two groups for each diagnosis. The first group received LPR treatment postoperatively. The other group (control group) was followed without LPR treatment. All patients were seen in the 1st week, 2nd week, 1st month, 2nd month and 6th month postoperatively and VLS recordings were obtained. Also voice recordings were obtained in the 1st, 2nd and 6th postoperatif months and all parameters were analyzed separately.In the LPR treatment group, compared to the control group, vocal fold healing and voice quality improved in a shorter time. This difference was statistically significant (p<0.05). In terms of the ability to show the progressive improvement in wound healing and voice quality, VLS and computerized voice analysis were found to be correlated.Our results show that after removal of benign vocal fold mucosal lesions, the negative impact of LPR on the vocal fold healing should be taken in to consideration and LPR treatment should be recommended in the postoperative period to facilitate the voice quality and to hosten the wound healing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2344
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307268.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons