Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2343
Title: Transüretral endoskopik cerrahi geçirecek olgularda farklı intratekal izobarik levobupivakain volümlerinin spinal anestezi karakteristikleri üzerine etkileri
Other Titles: The effect of different intrathecal isobaric levobupivacaine volumes on spinal anaesthesia characteristics for transurethral endoscopic surgery
Authors: Türker, Gürkan
Hotaman, Leyla
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Spinal anestezi
Levobupivakain
Barisite
Volüm
Spinal anaesthesia
Levobupivacaine
Baricity
Volume
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hotaman, L. (2009). Transüretral endoskopik cerrahi geçirecek olgularda farklı intratekal izobarik levobupivakain volümlerinin spinal anestezi karakteristikleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda elektif endoskopik transüretral rezeksiyon (TUR) cerrahisi geçirecek spinal anestezi uygulanan olgularda farklı izobarik levobupivakain volümlerinin spinal anestezi karakteristikleri üzerine olan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.ASA I-II grubu, 40-80 yaş aralığında elektif TUR cerrahisi planlanan 75 erkek olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular randomize olarak 3 eşit gruba ayrıldı: Grup L-2 ml (n=25): 2 ml %0,75 izobarik levobupivakain, Grup L-3 ml (n=25): 3 ml %0,5 izobarik levobupivakain ve Grup L-6 ml (n=25): 6 ml %0,25 izobarik levobupivakain. Gruplardaki lokal anestezik solüsyonlar 15 mg izobarik levobupivakain içermekteydi. Spinal anestezi, sol lateral pozisyonda, L3-4 intervertebral aralığından orta hattan 25G Quincke spinal iğne kullanılarak uygulandı. Enjeksiyon sonrası olgular hızlı bir şekilde supin pozisyona çevrildi. Duyusal blok dermatom seviyesi pin-prick testi ve motor blok derecesi Bromage skalası kullanılarak değerlendirildi. İntraoperatif ve postoperatif dönemde duyu ve motor blok karakteristikleri ve spinal anestezi derlenme zamanları değerlendirildi. İntraperatif ve postoperatif gelişen komplikasyonlar kaydedildi.Ortalama en üst duyu bloğu seviyesi, GrupL-6ml'de diğer iki gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti (her ikisi için p<0.05). Duyu blok başlangıç zamanı GrupL-6ml'de diğer iki gruba göre daha kısa olarak bulundu (her ikisi için p<0.01). Grup L-6ml`de spinal anestezi sonrası 8., 10., 12., 14. ve 16. dakikalarda diğer iki gruba göre ortalama duyu bloğu dermatom seviyesi anlamlı olarak daha yüksek bulundu (tüm zamanlar için p<0.05). Postoperatif duyusal ve motor blok derlenme zamanları açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Komplikasyonların sıklığı açısından gruplar benzer olarak bulundu.Sonuçlarımız, yüksek volümde izobarik levobupivakain uygulanan grupta diğer iki gruba göre duyu blok başlangıç zamanının daha kısa ve en üst duyu bloğu seviyesinin daha yukarıda olduğunu gösterdi. Ancak, levobupivakain volümünün artırılmasının spinal anesteziden derlenme zamanları üzerine belirgin bir etkisi görülmemiştir.
Our aim was to investigate spinal anaesthesia characteristics effected by the different isobaric levobupivacaine volumes on the patients scheduled for elective endoscopic transurethral resection surgery with spinal anaesthesia.ASA I-II ,age between 40-80 year old, 75 male adults scheduled to undergo elective TUR procedures enrolled to the study.Patients were randomized into three groups : Group L-2ml (n=25): 2 ml % 0.75 isobaric levobupivacaine; Group L-3ml (n=25) : 3 ml % 0.5 isobaric levobupivacaine and Group L-6 ml (n=25) : 6 ml % 0.25 isobaric levobupivacaine . All local anaesthetic solutions contained 15 mg isobaric levobupivacaine in each group.Spinal anaesthesia was performed with patients placed in the lateral decubitis position with a 25G Quincke needle at L3-L4 interspace. Patients were than turned to the supine positon immediately after the injenction .The level of sensory block dermatome was evaluated by pin prick test and the degree of motor block was evaluated using Bromage scale. Intraoperative sensory and motor block characteristics and postoperative recovery time of spinal anaesthesia were evaluated. Intraoperative and postoperative complications were also recorded.The mean highest level of sensory blockade was significantly higher in GroupL-6 ml than the other two groups (p< 0.05 for both groups).Sensory block on set time in GroupL-6 ml was shorter than the other two groups (p<0.01 for both groups ). At 8.,10.,12. and 16. minutes after the spinal anesthesia mean sensory block level were higher in GroupL-6 ml than the other two groups ( p<0.05 for all points time).There were no significant differences among the groups in terms of postoperative recovery times of motor and sensory block. The groups were comperable according to complications frequency.Our results showed that in the high volume isobaric levobupivacaine group the onset time of sensory block was shorter and the highest sensory block level was higher than the other two groups. However increasing the volume of levobupivacaine had no spesific influence on the spinal anaesthesia recovery time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2343
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307177.pdf257.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons