Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2337
Title: Kronik bel ağrılı hastalarda yoga temelli egzersizlerin etkinliği
Other Titles: Effects of yoga based exercises on chronic low back pain
Authors: Yurtkuran, Merih
Dıraz, Nuray
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Bel ağrısı
Egzersiz
Kronik ağrı
Yoga
Backache
Chronic pain
Exercise
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dıraz, N. (2008). Kronik bel ağrılı hastalarda yoga temelli egzersizlerin etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma üç aydan uzun süren kronik bel ağrılı hastalarda, yoga temelli grup egzersizlerinin etkinliğini, ev egzersizlerine göre üstünlüğü olup olmadığını araştırmak amacıyla randomize, prospektif, kontrollü ve tek kör olarak yapıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na bağlı Atatürk Rehabilitasyon Uygulama Araştırma Merkezi Polikliniğine Mayıs 2004 – Nisan 2005 tarihleri arasında başvuran kronik bel ağrılı toplam 36 hasta çalışmaya alındı. Hastalar yoga grup egzersizi (N= 19) ve ev egzersiz (N=17) grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalara 8 hafta süreyle haftada 3 gün, günde 30 dakikalık egzersiz programı düzenlendi ve 6 ay boyunca izlendi. Hastalar başlangıç, tedavi sonrası 2.ay ve 6.aylarda ağrı için Vizüel Analog Skala (VAS: hareket, istirahat, gece ), Likert Ağrı Skalası, Schober testi, el parmak zemin mesafesi, düz bacak kaldırma testi, Laseque, parsiyel sit up/curl up, Sorensen testi, PILE testi, 6 dakika yürüme testi, Rolland Morris Disabilite İndeksi (RMDİ), Oswetry Özürlülük Anketi (OÖA), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Nottingham Sağlık Profili (NSP) ve Short Form 36 (SF-36) ile değerlendirildi. Tedavi grubunda tedavi öncesine göre tüm VAS değerlerinde (hareket, istirahat, gece), Likert Ağrı skala değerlerinde, el parmak zemin mesafesinde, parsiyel sit up/curl up, PILE, RMDİ, BDE, OÖA, NSP ağrı, fizik fonksiyon alt grup ve toplam değerlerinde, SF 36 fiziksel fonksiyon, rol kısıtlılığı, ağrı, sosyal fonksiyon ve genel sağlık alt grubunda başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme görüldü. (p<0.05). Kontrol grubunda; hareket ve istirahat VAS değerlerinde, Likert Ağrı Skala değerlerinde, parsiyel sit up/curl up, PILE, RMDİ, OÖA, NSP ağrı, fiziksel fonksiyon alt grup ve toplam değerlerinde, SF-36 fiziksel fonksiyon, ağrı, emosyonel reaksiyon alt gruplarında başlangıca göre anlamlı düzelme görüldü. Her iki grup arasında gece VAS değerlerinde, RMDİ, BDE değerlerinde 6.ay kontrollerinde; hareket, istirahat VAS değerlerinde, el parmak zemin mesafesi, 6 dakika yürüme mesafesi, SF-36 fiziksel fonksiyon ve rol kısıtlılığı, NSP ağrı ve yorgunluk alt gruplarında 2.ay ve 6.ay kontrollerinde tedavi grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler görüldü (p<0.05). Sonuç olarak kronik bel ağrısı olan hastalarda yoga temelli egzersiz tedavisinin ağrı, mental sağlık, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğu söylenebilir.
This randomized, controlled and single blind study is performed on patients with chronic low back pain lasting more than three months to search the effectiveness of yoga based group exercises and to find out if yoga based group exercises are superior to home exercises. For this study, 36 patients with chronic low back pain were referred to Atatürk Rehabilitation and Research Centre of Uludağ University Medical School Physical Medicine and Rehabilitation between May 2004-April 2005. Patients were divided randomly into two groups: yoga based exercise group (n=19) and home exercise group (n=17). Patients attented exercises 30 minutes a day, 3 days a week, for a duration of 8 weeks time and they were monitored for 6 months. Patients are evaluated before treatment, 2 months after treatment and 6 months after treatments for pain. Visual Analog Pain Scale (VAS; motion, rest, night), Likert Pain Scale, Schober test, Finger-Floor distance, SLR, Laseque, partial sit up/curl up, Sorensen Test, PILE (Progressive İsoinertial Lifting Evaluation) test, Rolland Morris Disability Index (RMDI), Oswestry Disability Qustionairre(ODQ), Beck Depression Inventory (BDI), Nottingham Health profile (NHP), and Short Form-36 (SF-36) were applied to all patients. In the Yoga Group, all VAS parameters (motion, rest, night), Likert Pain Scale, Finger-Floor distance, Partial sit up/curl up, PILE, RMDI, BDI, ODQ, NHP (Pain, Physical Activity as sub-group and total value), SF-36 (Physical Activity, role limitation, pain, social activity and total value) a significant improvement was found when compared with the pretreatment values. (p<0.05). In the home exercise group, motion and rest VAS Values, Likert Pain Scale, partial sit up/curl up, PILE, RMDI, ODQ, NHP (Pain, Physical Activity as sub-group and total value), SF-36 (Physical Activity, pain, Emotional Reactions sub-groups) significant improvements were found when compared with pretreatment values. (p<0.05). At the 6th month, night VAS values, RMDI, BDI; at the 2nd and 6th months, motion and rest VAS values, finger to floor distance, 6 minutes walk test, physical activity and role limitation, at SF-36, Pain and Tiredness at NSP; significant improvements were found in favor of the treatment group. (p<0.05). In conclusion, yoga based exercise has positive effects on pain recovery, functional ability, mental health and life quality for patients with chronic low back pain.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2337
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289291.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons