Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2328
Title: Polikistik over sendromu olan kişilerde sitokin sinyal supresör (SOCS)-1 1478 CA/DEL Gen polimorfizmi ve insülin direnci ile olan ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of relationship between cytokine signal supressor (SOCS) 1 1478 CA/DEL Gene polymorphism and insulin resistance in patients with polycystic ovary syndrome
Authors: Ersoy, Canan
Gül, Özen Öz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Keywords: Polikistik over sendromu
İnsülin direnci
SOCS-1 1478 CA/DEL
Gen polimorfizmi
Polycystic ovary syndrome
Insulin resistance
Gene polymorphism
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, Ö. Ö. (2011). Polikistik over sendromu olan kişilerde sitokin sinyal supresör (SOCS)-1 1478 CA/DEL Gen polimorfizmi ve insülin direnci ile olan ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda oldukça sık görülen bir hastalıktır. PKOS tanısı Rotterdam 2003 tanı kriterlerine göre; oligo veya anovulasyon, hiperandrojeniminin klinik veya biyokimyasal bulguları, diğer etyolojik nedenlerin ekarte edilmesi kriterlerinin ikisinin varlığı durumunda konulmaktadır. Hastalığın patogenezi açık olmamakla birlikte androjen sentezindeki artışın hastalık gelişiminde merkezi bir rol oynadığı düşünülmektedir. Androjen regülasyonunda ki değişiklikleri genetik ve çevresel bazı faktörlerin (yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları) tetiklediği öne sürülmektedir. PKOS olan hastalardaki insülin direnci oranları tam olarak bilinmemekle birlikte % 50-65 arasında olduğu düşünülmektedir. Proinflamatuar sitokinlerin yapım ve salınımlarının artışı insülin direnci gelişiminde suçlanan en önemli faktörlerden biridir. Son yıllarda doğal sitokin sinyal inhibitörleri olduğu ve bu maddelerin insülin direnci ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sitokin sinyal supresör (SOCS) proteini sitokin sinyal iletiminin doğal inhibitörüdür ve dolaylı olarak insülin salınımı üzerine de etkisi bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda SOCS protein ekspresyonu ile insülin direnci arasında korelasyon olduğu saptanmıştır. SOCS 1 ve SOCS 3 blokajı yapılan farelerde insülin direncinde azalma olduğu gösterilmiştir. İnsülin direnci ile SOCS proteinleri arasındaki ilişki obezite ve diyabet hastalarında da saptanmıştır. Biz bu çalışmamızda insülin direncinin önemli bir rol oynadığı PKOS olan hastalarda insülin direncinin nedeni olabilecek SOCS 1 1478 CA/DEL gen polimorfizmini aynı yaş grubundaki sağlıklı gönüllü kadınlarla karşılaştırılmalı olarak incelemeyi amaçladık.Çalışmaya premenapozal 42 PKOS olan ve yaşları benzer 42 sağlıklı gönüllü kadın hasta dâhil edilmiştir. Hastaların sistemik muayeneleri ve antropometrik ölçümleri yapıldıktan sonra, hormon profilleri, glisemik parametreleri ve insülin direnci değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan hastalarda SOCS 1 1478 CA/DEL gen polimorfizmi, polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon fragmanı uzunluk polimorfizmi (PZR-RFLP) yöntemi ile tayin edilmiştir.Çalışmamızda PKOS olan hastaların kontrol grubuna göre daha obez oldukları saptanmıştır (p<0.001). PKOS'lu hastaların % 19'unda bozulmuş açlık glukozu ve % 9.5'inde bozulmuş glukoz toleransı olduğu görülmüştür. PKOS olan hastalarda insülin direncinin bir göstergesi olan homeostatik model değerlendirmenin (HOMA-IR) istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.001). Hastaların hormonal değerlendirmesinde dihidroepiandrostenedion-sülfat (DHEA-S) ve androstenedion düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde PKOS'lu hastalarda yüksek olduğu görülmüştür. PKOS olan hastaların SOCS 1 1478 CA/DEL gen polimorfizm genotipleri sıklığı kontrol bireyleri ile karşılaştırıldığında benzer olarak bulunmuştur (p≥0.05). Hastalar vücut kitle indekslerine (VKİ) göre değerlendirildiğinde SOCS 1 1478 CA/DEL gen polimorfizm genotipleri açısından da istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır.Sonuç olarak çalışmamızda PKOS olan hastalarda VKİ ve insülin direnci ile SOCS 1 1478 CA/DEL gen polimorfizm genotipleri arasında bir ilişki saptanmamıştır. PKOS'unda SOCS 1 gen polimorfizminin değerlendirildiği daha geniş hasta populasyonunun dâhil edildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
The polycystic ovary syndrome (PCOS) is often seen in reproductive age women. According to the Rotterdam 2003 criteria, PCOS diagnosis can be determined by the presence of any of the two criterias of oligo or anovulation, clinical or biochemical hyperandrogenism and exclusion of the other etiological causes. Even though the etiopathogenesis of the disease is not clear, it is considered that increase in androgen synthesis plays a very central role in the development of the disease. Triggers the changes in androgen regulation it‟s postulated that genetic and some environmental factors (life style, eating habits, etc.). Although the ratio of insulin resistance is not knowm definitely in PCOS patients it is thought to be between 50 to 65%. Increase of production and secretion of proinflammatory cytokines are indicted to be one of the most important factors in insulin resistance. In recent years natural cytokine signal inhibitors and their close relation with insulin resistance as shown. Cytokine signal supressor (SOCS) protein is the natural inhibitor of cytokine signal transmission and has indirect effect on insulin secretion. In conducted studies, a correlation was determined between the SOCS protein expression and insulin resistance. A decrease in insulin resistance has been shown in mouse with blockage of SOCS 1 and SOCS 3. Relationship between insulin resistance and SOCS protein was also demonstrated in obese and diabetic patients. In our study we aimed to investigate SOCS 1 1478 CA/DEL gene polymorphism that may lead to insulin resistance in PCOS patients in whom insulin resistance has an important role and healty volunteer women in the same age group. 42 premenopausal female patients with PCOS diagnosis and age matched 42 healty volunteers were included in the study. Following the physical examination and anthropometric measurements of the patients and healthy subjects, their hormone profiles, glycemic parameters and insulin resistance were evaluated. All the subjects were analyzed for SOCS 1 1478 CA/DEL polymorphism by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). In our study, PCOS patients are found to be obeser than our control group (p<0.001). It is seen that 19% of PCOS patients have impaired fasting glucose and 9.5% have impaired glucose tolerance. It is found that homeostatic model assesment (HOMA-IR) which is an indication of insulin resistance is statistically significantly higher in PCOS patients (p<0.001). In the hormonal evaluation of the subjects the level of dehydroepiandrosteronesulphat (DHEA-S) and androstenedione were statistically significant higher in PCOS patients. The frequency of SOCS 1 1478 CA/DEL gene polymorphism genotypes are found to be similar in the control and PCOS subjects (p≥0.05). When we compared the subjects according to body mass index, SOCS 1 1478 CA/DEL gene polymorphism genotypes were statistically indifferent. As a result, we found that there is no relationship between body mass index and insulin resistance and SOCS 1 1478 CA/DEL gene polymorphism genotypes in PCOS women. Studies with larger patient populations are required to evaluate SOCS 1 gene polymorfizm in PCOS.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2328
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307422.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons