Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2324
Title: Sören Kierkegaard'ın felsefi söyleminde Sokrates'in etkisi
Other Titles: Socratic effects in Kierkegaard's philosophical discourse
Authors: Çüçen, A. Kadir
Zafer, Melek Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Felsefi söylem
Kierkegaard
Sokrates
Dolaylı iletişim
Diyalektik
Diyalog
İroni
Eros
Philosophical discourse
Dialectics
Indirect communication
Dialogue
Irony
Eros
Socrates
Issue Date: 19-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zafer, M. Z. (2010). Sören Kierkegaard'ın felsefi söyleminde Sokrates'in etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Felsefeyi mümkün tüm düşünme edimlerinden ayıran, onun söylem biçimidir. Felsefi söylem, bir filozofun felsefeden anladığı şeyi dile getiriş tarzıdır. Bu çalışmada S. Kierkegaard'ın geleneksel felsefi söylemde gerçekleştirdiği yeniliklerin, Sokrates'in söylemiyle olan benzerlikleri ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda söz konusu filozoflar arasındaki biçimsel ve içeriksel benzerlikler karşılaştırılarak, Sokratik yöntemin Kierkegaard'ın söyleminde bulduğu yansımalar incelenmektedir. Böylelikle Kierkegaard'ın takma adlarla kaleme aldığı eserlerin, Sokratik görevi devam ettirme amacında olduğu ortaya konulmaktadır. Bu görevin aydınlatılmak istenmesindeki en büyük motif ise, modern hayatın ve eğitim sisteminin birörnekleştirdiği insan tipinin, kaybettiği bireysel yetenekleri yeniden kazanabilmesinde felsefi yöntemin söyleyecek önemli bir sözü olduğu olgusudur.
The point which distinguishes philosophy from all possibble thought acts, is the form of its discourse. Philosophical discourse is the way of putting into words the thing which the philosopher understands from philosophy. In this work, it is set forth that there are similarities between the Socratic discourse and the innovations that S. Kierkegaard made in the traditional philosophical discourse. In this context, by comparing the thematic and formal similarities between the philosophers in question, echoes of the Socratic method which finds out in Kierkegaard?s discourse is analyzed. Thus, it is put forth that the works of Kierkegaard which are writen in pseudonyms, have a purpose to sustain the Socratic mission. The greatest motif why this mission is demanded to be illuminated is the fact that philosophical method has something to say which is very important in recovering the individual abilities that human type has lost who is uniformed by modern life and education system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2324
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262950.pdf5.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons